Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Rhestr o fideos gan Lywodraeth Cymru am Covid-19"

(→‎Mawrth 2020: dyddiad)
(→‎Ionawr 2021: diweddaru)
|+ Ionawr 2021
! Dyddiad!! Fideo&nbsp;Llywodraeth&nbsp;&Cymru ||Gweinidog&nbsp;/Cynrychiolydd<br /> Y Llywodraeth ||Rhai o'r prif bwyntiau
|-
| 19.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 19.02.21.webm|220px]] || Mark Drakeford,<br />Prif Weinidog || Dyma'r 3ydd adolygiad ers i ni fynd mewn i glo mawr Lefel 4.
 
Mae gennym ni ychydig o le i symud, a byddwn ni'n ei ddefnyddio i gael plant yn ôl i'r ysgol, mewn ffordd raddol a hyblyg. Mae'r '''achosion positif oddeutu 84 allan o 100,000 o'r boblogaeth'''. Mae cyfanswm y bobl yn yr ysbyty o dan 1,800 - y lleiaf ers dechrau mis Rhagfyr; mae gofal dwys 50% yn is nag ar ddechrau'r pandemig. Mae bron i 840,000 o bobl wedi cael eu brechiad 1af (1/3 o'r boblogaeth); > Mae 25,000 wedi cael eu hail ddos. Bydd mesurau cyffredinol 'aros gartref' yn parhau am 3 wythnos arall. O fory ymlaen bydd 4 o bobl o 2 aelwyd wahanol yn gallu ymarfer corff (nid cymdeithasu). Yr wythnos nesaf byddwn yn newid y gyfraith fel y gall priodasau a phartneriaethau sifil ddigwydd. Yn y dyfodol byddwn yn edrych ar fwy o ymweliadau â chartrefi gofal. Adolygiad nesaf: 8fed Mawrth.
|-
| 17.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 17.02.2021.webm|220px]] || Eluned Morgan, <br /> Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg || Mae dros 807,000 wedi cael eu brechiad cyntaf; dyna 1/3 o'r boblogaeth. '''Plant:''' Cymerodd dros 20,000 o blant ran yn ein ail arolwg i'w hystad feddyliol. Dicter, unigrwydd a phryderon a methu â chwrdd â ffrindiau. Cael plant yn ol i'r ysgol yw ein prif flaenoriaeth. Bydd plant iau (plant 3 i 7 oed) yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf. Wrth i bethau wella, bydd plant eraill / hyn yn dilyn. '''Sector creadigol'''. Y llynedd oedd y flwyddyn anoddaf a gofnodwyd erioed; prin y cafwyd unrhyw berfformiad byw yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae na £63 miliwn ar gael ar gyfer unigolion a sefydliadau'r celfyddydau creadigol. Nant Gwrthyrn. Bydd 3,300 o weithwyr llawrydd yn derbyn cyllid. Rydym wedi darparu £1.3 miliwn i gefnogi'r Urdd. Bydd Gŵyl y Llais, Ffocws Llais, a dwy ŵyl arall yn dod ynghyd i greu '''Gwyl 2021''' a gaiff ei darlledu ar-lein yn rhad ac am ddim. Cyfradd 7 diwrnod: '''88 yn bositif allan o bob 100,000 nawr'''. Mae amrywiad Caint o'r firws yn dal i fod yn drech yng Nghymru
 
'''Mae'r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU yn amrywiol''': weithiau maen nhw'n hapus i ymgysylltu â ni ac ar adegau eraill nid ydyn nhw'n siarad â ni am fisoedd. Ar ddiwedd y dydd byddwn yn gwneud yr hyn sy'n iawn ac orau yng Nghymru. Rydym yn benderfynol o ddilyn y wyddoniaeth a'r data; nid yw hynny'n wir yng ngwledydd eraill y DU. Mae Boris Johnson newydd ymweld â Chwmbrân; mae gennym ni yng Nghymru reol 'aros gartref'; ddim yn siŵr a yw ymweliad Boris Johnson â Chymru yn 'hanfodol'.
|-
| 15.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 15.02.2021.webm|220px]] || Vaughan Gething,<br />Y Gweinidog Iechyd || Mae bron i 785,000 (un o bob 4 o bobl) wedi derbyn y brechlynnau. Fe wnaethon ni gyrraedd ein carreg filltir gyntaf o flaen amser. Grwpiau blaenoriaeth 5 a 6 yw ein carreg filltir nesaf ar yr un pryd â chyflwyno'r ail frechiad hy i bobl 65-69, pobl 16-64 â chyflwr iechyd bregus, oedolion ifanc mewn llefydd gofal preswyl a gofalwyr di-dâl. Byddwn yn cynnwys fferyllfeydd lleol fel mannau brechu. Cyflenwad - bydd yn arafu, ac yn codi eto ym mis Mawrth. Grwpiau 5-9 erbyn diwedd mis Ebrill.
 
Gobeithiwn y bydd plant ysgol sylfaen yn ailgychwyn ddydd Llun nesaf. Mae cyfartaledd 7-diwrnod yn is na 100 (allan o 100,000) am y tro cyntaf ers misoedd. Mae yna fathau newydd a mwy heintus o'r firws; yr amrywiad Caint sydd amlycaf. Ceir 13 achos o amrywiad De Affrica. Adferiad: mae'r steroid dexamethasone yn lleihau'r nifer o farwolaethau 33% (1/3) mewn cleifion gyda chymhlethdodau anadlol difrifol.
|-
| 12.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 12.02.2021.webm|220px]] || Mark Drakeford,<br />Prif Weinidog<br />a<br />Dr Sally Lewis || Cymru oedd un o'r gwledydd cyntaf yn y byd i ddechrau brechu. 66 diwrnod yn ddiweddarach rydym wedi cyrraedd ein carreg filltir gyntaf: rydym wedi brechu pob un o'r 4 grŵp blaenoriaeth, gweithwyr rheng flaen, cartrefi gofal a phobl agored i niwed. '''Mae dros 758,000 o bobl wedi cael eu dos 1af o'r brechlyn.'''
|-
| 10.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 10.02.2021.webm|220px]] || Andrew Goodall,<br /> Prif Gyfarwyddwr<br /> NHS Cymru || '''c. 110 o achosion fesul 100,000 o bobl'''. Mae'r sefyllfa'n ansicr a phryderus. Mae gennym 4 lefel o bryder. Heddiw mae 8 ysbyty yn nodi lefelau 3 a 4 (4 yw'r gwaetaf). Mae c. 2,200 o gleifion cysylltiedig â COVID mewn ysbytai. 84 o bobl mewn gofal dwys gyda Coronafirws allan o gyfanswm o 177 o gleifion. Rydym bellach wedi agor nifer o ysbytai maes.