Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Urdd Gobaith Cymru"

Lleihawyd o 10 beit ,  blwyddyn yn ôl
dim crynodeb golygu
|sefydlydd=[[Ifan ab Owen Edwards|Syr Ifan ab Owen Edwards]]
|gwefan=http://urdd.cymru}}
Mudiad ieuenctid [[Cymraeg]] yw '''Urdd Gobaith Cymru''' â dros 56,000 o aelodau<sup>[[Urdd Gobaith Cymru#cite%20note-1|[1]]]</sup> rhwng 8 a 25 mlwydd oed.  Sefydlwyd yr Urdd yn 1922.  Mae’r Urdd yn fudiad unigryw gyda’r nod I ‘sicrhau cyfle, trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg I holl ieuenctid Cymru ddatblygu’n unigolion cyflawn; a’u galluogi I chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas, gan feithrin sgiliau personol a chymdeithasol’.  Mae 4 miliwn o blant a phobl ifanc wedi bod yn rhan o’r Urdd.
 
Mae’r Urdd yn sicrhau bod darpariaeth sy’n addas i ddysgwyr Cymraeg yn ganolog i holl wasanaethau a chyfleoedd yr Urdd.
* Cyfleoedd Rhyngwladol
* Cyhoeddiadau
 
 
== Hanes Urdd Gobaith Cymru ==
 
Cafodd '''Urdd Gobaith Cymru''' ei sefydlu yn 1922, ac mae wedi datblygu yn barhaus ers hynny. Yn rhifyn mis Ionawr 1922 o ‘Cymru’r Plant’ meddai Syr [[Ifan ab Owen Edwards]], ''‘YnYn awr mewn llawer pentref, a bron ym mhob tref yng Nghymru, mae’r plant yn chwarae yn Saesneg, yn darllen llyfrau Saesneg, ac yn anghofio mai Cymry ydyntydynt”.''
 
Apeliodd ar blant [[Cymru]] i ymuno a mudiad newydd i gynnig cyfleoedd trwy’r Gymraeg, ac o ganlyniad i hynny, sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru.
 
Crëwyd Logo yr Urdd y 1922.
 
== Yr Urdd Heddiw ==
Nod y Gwersylloedd yw creu canolfannau sy'n cynnig cyfleoedd i blant, ieuenctid ac oedolion breswylio, addysgu a chymdeithasu mewn awyrgylch Cymraeg a Chymreig, diogel a chroesawgar.
 
Sefydlwyd '''Gronfa Cyfle i Bawb''' sydd yn cynnig ariannu cyfnod ar wersyll haf i blant a phobl ifanc sy'n dod o gefndir incwm isel.
 
== Darpariaeth Chwaraeon ==
 
Mae '''adran chwaraeon''' yr Urdd yn darparu cyfleodd ar draws Cymru i bob plentyn wirioni ar chwaraeon trwy raglen o wyliau a chystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.  Cefnogir hyn gan rwydwaith eang o glybiau chwaraeon lleol a rhaglen cymhwyso arweinwyr chwaraeon ifanc.  Yn 2019 roedd 45,000 o bobl ifanc wedi cystadlu mewn cystadlaethau chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol.
 
Mae'r Adran Chwaraeon, gyda chefnogaeth [[Chwaraeon Cymru]], bellach yn cyflogi 20 o staff ac yn hyfforddi dros 1,000 o wirfoddolwyr yn flynyddol. Mae hyn wedi trawsnewid gallu’r mudiad i gynnig gweithgareddau cyson i blant a phobl ifanc, gyda 150 o glybiau chwaraeon yn cael eu cynnal yn wythnosol ar draws y wlad, a dros 15,000 o blant yn mynychu.<sup>[4]</sup>
 
Mae’r Urdd yn cydweithio gyda’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (NGOs) a darparwyr e.e. URC. Swim Wales, Gymnastics Cymru.
 
== Celfyddydau a Diwylliant ==
Mae '''Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd''', un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy'n denu tua 90,000 o ymwelwyr ar draws chwe diwrnod yn cael ei chynnal bob blwyddyn yn ystod wythnos y [[Sulgwyn]]. Gŵyl gystadleuol yw’r Eisteddfod yn cynnwys cystadlaethau megis canu, dawnsio a pherfformio, celf, dawns, offerynnol, llenyddol.
 
Cynhelir Eisteddfodau Cylcha Sir ar draws Cymru yn ystof misoedd y gwanwyn gyda’r enillwyr yn cyrraedd yr Eisteddfod Genedlaethol.  Mae’r Eisteddfod yn cael ei darlledu ar y teledu gan S4C <nowiki>http://s4c.urdd.cymru/cy/</nowiki>.
 
Cynhaliwyd Eisteddfod 2019 ym [[Bae Caerdydd|Mae Caerdydd]]. Yn 2020, fe gynhelir yn [[Dinbych|Nimbych]] ac yn 2021 fe gynhelir yn [[Llanymddyfri]], [[Sir Gaerfyrddin]].
 
Cwmni theatr deithiol yw '''Cwmni Theatr Urdd Gobaith Cymru''' sydd yn rhoi cyfleoedd ar y llwyfan a chefn llwyfan i bobl ifanc i fwynhau ac ymestyn eu profiadau celfyddydol. ‘Aberhenfelin’„Aberhenfelin” oedd cynhyrchiad 2019 a sgriptwyd gan 3 enillydd  cenedlaethol diweddar ym maes theatr a sgriptio.
 
== Gwaith Ieuenctid ==
== Prentisiaethau a Sgiliau ==
 
Ers 2014, mae Urdd Gobaith Cymru wedi darparu '''cynllun Prentisiaethau cyfrwng Cymraeg''' i bobl ifanc yng Nghymru.  Mae’r llwybrau galwedigaethol yn cynnwys gwasanaethau awyr agored, chwaraeon a gwaith ieuenctid.  Nod cynllun prentisiaethau'r Urdd yw creu gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog yn, er mwyn sicrhau bod oedolion ifanc yn dysgu, datblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol ac yn magu hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r cynllun prentisiaeth ar gael i sefydliadau tu allan i’r Urdd sut am ddatblygu gweithlu cyfrwng Cymraeg. Yr Urdd yw’r darparydd 3ydd sector fwyaf ar gyfer prentisiaethau cyfrwng Cymraeg gyda nod i gyrraedd 100 o brentisiaid erbyn 2022.
 
== Gweithgareddau Awyr Agored ==
 
Mae'r Gwasanaeth Awyr Agored yn cynnig gweithgareddau anturus i blant a phobl ifanc ar draws Cymru. Cynllunnir y gweithgareddau yn unol ag anghenion y grŵp ac ynghyd a chymwysterau a hyfforddiant awyr agored.  Dyma un o’r gwasanaethau sydd yn datblygu’n gyflym ac yn boblogaidd iawn gyda phobl ifanc 15oed+.  Urdd Gobaith Cymru yw darparydd mwyaf o alldeithiau Gwobr Dug Caeredin (DOFE) yn y Gymraeg yng Nghymru.
 
== Gwirfoddoli ==
 
Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael yn yr Urdd a thrwy ei phartneriaid allanol.  Gall pobl ifanc ac oedolion gwirfoddoli trwy arwain adrannau ac aelwydydd, clybiau chwaraeon, ymweliadau a theithiau preswyl rhyngwladol, swyddogaethau amrywiol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a thrwy fod yn SWOG yn un o ganolfannau preswyl yr Urdd.  Yn flynyddol mae 10,000 o bobl ifanc ac oedolion yn gwirfoddoli i’r Urdd.
 
== Gwaith Dyngarol a Neges Heddwch ac Ewyllys Da ==
== Rhwydwaith o ddarpariaeth gymunedol ==
 
Trwy rwydwaith o 10,000 o wirfoddolwyr ymroddedig a 1,000 o glybiau, mae pobl ifanc Cymru yn medru mynychu gweithgareddau o fewn eu cymunedau.  Mae gwirfoddolwyr a phobl ifanc yn arwain Adrannau (clybiau 8-11 oed) ac aelwydydd (11-25 oed).
 
== Cyfleoedd Rhyngwladol ==
 
Ers sefydlu'r Urdd rhoddwyd pwyslais ar gyfleoedd rhyngwladol, gan feithrin gwerthoedd byd eang y parchir yng Nghymru.  Mae pobl ifanc yn cael y cyfle i lysgenhadu ar ran Cymru a’r Gymraeg.  Ar drothwy ei chanmlwyddiant, mae ‘r Urdd wedi adfywio ac ehangu’r cynnig rhyngwladol i bobl ifanc.  Fel rhan o strategaeth ryngwladol newydd yr Urdd, sefydlir partneriaethau newydd i greu cyfleodd mwy amrywiol.  Heddiw (2019) mae pobl ifanc yn cael y cyfle i wirfoddoli ac ymweld â Alabama USA, Kenya. Sydney Awstralia, Cameroon, Hong Kong and Shanghai, Patagonia and Hwngari.
 
== Cyhoeddiadau ==
[[Delwedd:Mistar Urdd .png|alt=Mistar Urdd|bawd]]
Cynhyrchir 3 cylchgrawn i bant a phobl ifanc..:
 
'''Bore Da''' - Cylchgrawncylchgrawn lliwgar a chyffrous i ddysgwyr a siaradwyr ail-iaith oed cynradd..;
 
'''CIP''' - Cylchgrawncylchgrawn bywiog Cymraeg i blant 7-10 oed gyda chynnwys digidol ac mewn print gyda 5 rhifyn y flwyddyn.;
 
'''IAW''' - Cylchgrawncylchgrawn cyfoes a lliwgar ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd.; Maemae'n llawn erthyglau difyr, gweithlenni addysgiadol a chynnwys diddorol ac atyniadol i bobl ifanc sy'n dysgu'r iaith.
 
== Mistar Urdd ==
 
'''Mistar Urdd''' (Mr Urdd) yw masgot yr Urdd, wedi seilio ar logo a bathodyn Urdd Gobaith Cymru, mae yn boblogaidd gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion.  Mae gan Mistar Urdd ei gân ei hun sef ‘Hei„Hei Mistar Urdd’Urdd“.
 
== Cyfeiriadau ==
133

golygiad