Rhybudd! Mae angen cywiro iaith yr erthygl hon.
Beth am fynd ati i'w chywiro?

Dyma restr o erthyglau i'w cywiro: Tudalennau â phroblemau ieithyddol.

Fe'i gelwir yn bratiaith yr iaith sy'n rhan o'r iaith confensiynol.

Nodweddir y bratiaith gan wyriadau o'r iaith generig o angenrheidrwydd, ac maent yn aml yn boblogaidd iawn ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau. Fodd bynnag, hyd at lefel benodol fe'i defnyddir ym mhob segment cymdeithas. Er nad yw'n gofyn am neologau, nodweddir y sgrechiadau yn aml gan greu ffurfiau iaith newydd neu hen gymwysiadau creadigol. Gellir hyd yn oed ei greu mewn iaith sensitif, dim ond i grŵp penodol o gynrychiolwyr. Mae bratiaith yn aml yn ffurfio sociaiaeth arbennig, a'r nod yw gwahaniaethu rhai pobl o'r drafodaeth. Ar y dechrau, mae geiriau sathredig yn gweithredu fel modd o anhysbysrwydd er mwyn sicrhau nad yw'r sgwrs yn cael ei deall gan unigolion amherthnasol. Mae defnyddio slang yn ffordd o adnabod aelodau o'r un grŵp a gwahaniaethu'r grŵp hwnnw o Gymdeithas yn yr ystyr ehangaf. Yn ogystal, gellir defnyddio slang a'i greu er mwyn hiwmor neu hunanfynegiant yn unig.

Mae termau slang yn aml yn benodol mewn isddiwylliant arbennig, fel cerddorion, byrddau sglefrio, a chynrychiolwyr lleiafrifoedd. Beth bynnag, gall dywediadau yn y slang ymledu y tu hwnt i waelodlin a chael eu deall yn eang, e.e. "arddull " a "cwl ". Mae rhai o'r geiriau hyn wedi colli eu statws yn y tymor hir, tra bod eraill yn parhau i gael eu hystyried yn slang. Er hynny, mae'r defnyddwyr cyntaf yn eu disodli ag ymadroddion eraill, llai amlwg.

Mae slang yn wahanol i jargon, geirfa dechnegol arbenigol, nad oes ganddi ffurfioldeb o reidrwydd. Hefyd, mae'r jargon wedi'i gynllunio i beidio â gwahaniaethu rhwng pobl y tu allan i'r grŵp, o sgwrs, ond yn hytrach i drafod nodweddion technegol mewn maes penodol sy'n gofyn am eirfa arbenigol.

Mae gan y sgroliman o leiaf dau o'r symptomau canlynol:

  • ystyrir ei bod yn llai mawreddog na'r iaith safonol
  • yn aml yn digwydd ymysg grwpiau statws isel, yn methu â brolio llawer o bŵer neu gyfrifoldeb
  • yn aml yn cael ei ystyried yn dab, ac mae pobl â statws uchel yn ei osgoi
  • yn aml yn diddymu termau cyffredin

Ffwythiant a tharddiad slang golygu

Mae un o nodweddion slang yn her i dabŵs y cyhoedd. Yn aml ceir pwnc pryfoclyd agored yn yr iaith hon, a gall slang siarad ar y pynciau hyn. Am y rheswm hwn mae geiriaduron slang yn eithriadol o gyfoethog mewn rhai meysydd, fel rhywioldeb, trais, trosedd a chyffuriau. Maent yn gyffredin mewn ardaloedd cymharol gyfyng ac yn y canrifoedd byr.

Fel arall, gall slang ddeillio o'r ffaith bod y gwrthrychau a ddisgrifir yn gyfarwydd iawn i'r siaradwyr. Califfornia win Connoisemaking yn galw Cabernet Sauvignon, "CAB", "Chard", ac yn y blaen, yn y blaen, dyma'r ffordd y mae'r restru gwinoedd yn mynd heb effaith snobous, ac mae gan y Connoistans eu cod eu hunain.

Mae yna lawer o rywogaethau bratiaith golygu

Ffurfiodd amryw o grwpiau cymdeithasol eu dosbarthiadau gwahanol eu hunain ar wahanol adegau. Mae pwysigrwydd cyfrinachedd a hunaniaeth yn amrywio yn ôl yr achos. Er mwyn i slang gadw ei bŵer cyfrinachedd, bydd ei ymadroddion yn cael eu hadnewyddu'n gyson er mwyn atal y grŵp rhag parhau i'w ddeall. Mae llawer o eiriau yn y slang yn cael eu disodli gan eraill pan gânt eu trosglwyddo i ddefnyddwyr, neu pan fyddant yn mynd allan o'r tu allan. O ganlyniad, mae datblygiad geiriaduron slang yn lleihau manteision rhai defnyddwyr slang.

Mae llawer o dermau slang yn mynd at iaith gyffredinol anffurfiol, a hyd yn oed at iaith gyffredin ffurfiol weithiau, er bod angen rhywfaint o newid yn yr ystyr weithiau er mwyn dod yn fwy derbyniol.