Mandala

Symbol Bwdhaeth yw'r Mandala.

Mandala Vajradhatu