Rhybudd!

RHYBUDD: Croeso i chi wneud cyfraniadau adeiladol i Wicipedia, ond mae golygiad(au) diweddar o'r cyfeiriad IP hwn yn ymddangos yn anadeiladol, ac fe'i ddadwnaethpwyd. Os ydych chi am ymarfer golygu, defnyddiwch y pwll tywod, os gwelwch yn dda, ac os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi, gofynnwch yn y Caffi.

Weithiau, gall yr un cyfeiriad IP gael ei ddefnyddio gan fwy nag un defnyddiwr, megis mewn ysgol neu lyfrgell, felly nid chi sy'n gyfrifol am y "fandaliaeth", efallai. Ond os ydy defnyddwyr yr IP hwn yn dal i olygu yn anadeiladol, bydd yn rhaid inni, yn anffodus, flocio'r cyfeiriad rhag golygu yn y dyfodol, er mwyn amddiffyn cynnwys y gwyddoniadur — er y byddai'n well gennym ni petaech yn dod yn aelod adeiladol o'n cymuned, wrth gwrs.

Y ffordd orau i osgoi cael eich effeithio gan enw drwg a gysylltir â'r cyfeiriad hwn, oherwydd gweithredoedd pobl eraill, yw creu cyfrif.


WARNING: You are welcome to make constructive contributions to Wicipedia, but recent edit(s) from this IP address seem to be unconstructive, and have been undone. If you want to practise editing, please use the sandpit, and if you need any help, ask in the café.

Sometimes, one IP address can be used by more than one user, such as in a school or library. So maybe you are not responsible for the "vandalism". But if users of this IP continue to edit unconstructively, we may unfortunately have to block the address from editing in future, in order to protect the content of the encyclopaedia — although we would prefer if those users became constructive members of our community, of course.

The best way to avoid being affected by a bad name connected with this address, because of the actions of other people, is to create an account.