Rhestr o fideos gan Lywodraeth Cymru am Covid-19

Sefydlwyd system o ddatganiadau dyddiol (y cyfeirir atynt yn ddiweddarach fel 'cynadleddau i'r wasg') gan Lywodraeth Cymru fel ffordd o drosglwyddo gwybodaeth newydd i bobl Cymru ynghylch COVID-19 yng Nghymru. Yn Hydref 2020, rhoddodd y Llywodraeth y fideos hyn, ar drwydded agored Comin Creu, yn ogystal â thrwydded OGL. Gan fod iechyd wedi'i ddatganoli, Senedd Cymru sy'n penderfynu ar bob agwedd o iechyd sy'n ymwneud â Chymru. Mae'r canlynol yn rhestr gronolegol o ddatganiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru:[1]

Ebrill 2021

golygu
Ebrill 2021
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
Y Llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
14.05.21 xxx Mark Drakeford,
Prif Weinidog
1st Government Press Conference since the election. Latest 3-week revue: good news: rates remain low. Less than 10 cases per 100K of the population. R rate <1%. Just 3 people with Coronavirus in Critical Care. We have one of the best vaccination rates in the whole world. 26 cases of the India variant in wales; moves quickly through the population, just as the Kent Variant. On Monday we will move to Level 2. Holiday accomm. will open fully, >50 people will meet in organised outdoor pursuits etc. Paper passports: yes we are looking, with the other three nations, at a certificate, and issued by our Test, Trace and Protect team. Same with the app. Cardiff airport: will now hold flights to green destinations. Foreign travel from Wales: it's up to individuals to weigh up the risks and consequences.
23.04.2021 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Heddiw rydym yn gorffen yr adolygiad 3 wythnos. Mae cyfraddau Coronafirws yn parhau i ostwng, gyda'r gyfradd 7 diwrnod bellach yn 14 .7 achos fesul 100,000 o'r boblogaeth; 3 wythnos yn ôl, roedd y ffigwr hwn yn 35. Cyfradd positifrwydd o 1.7 - Cymru sydd â'r cyfraddau isaf o Coronafirws yn y DU gyfan. Fe wnaeth y niferoedd yn yr ysbyty haneru yn ystod y 3 wythnos ddiwethaf. Mae gan Gymru hefyd y rhaglen frechu fwyaf llwyddiannus yn y DU: > Mae 1.7 miliwn o oedolion wedi cael eu dos 1af a> 670,000 wedi cael y ddau ddos.

O yfory ymlaen bydd y '"rheol 6" yn berthnasol: bydd 6 o bobl o 6 chartref gwahanol yn gallu cwrdd yn yr awyr agored. Bydd llawer o gaffis yn agor ddydd Llun, ynghyd â neithiorau priodas a gwasanaethau angladdol yn ailagor, pyllau nofio awyr agored, parciau ac ati (hyd at 30 o bobl). Mwy o hyblygrwydd ar gyfer cartrefi gofal. Erbyn 3ydd Mai bydd Cymru wedi symud i Lefel 3.

01.04.21 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
a
Frank Atherton,
Prif Swyddog Meddygol
Mae 1 o bob 5 wedi cael dau ddos - yn sylweddol well na gwledydd eraill y DU. Erbyn dydd Sul byddwn wedi cynnig y brechlyn i bawb yn y 9 grŵp blaenoriaeth cyntaf (oedolion dros 50 oed ac ati). Cyfradd trosglwyddo yn sefydlog. Mae mwyafrif yr achosion clwstwr oherwydd cyfarfodydd y tu mewn. Byddwn nawr yn parhau i godi cyfyngiadau wythnos wrth wythnos. Bydd pob disgybl wedi dychwelyd i ysgolion a cholegau erbyn 12 Ebrill. Hefyd ar y dyddiad hwnnw: bydd pob siop yn ailagor, caniateir teithio i mewn / allan o Gymru, hefyd priodasau, cynfasio ar gyfer etholiadau. Byddwn yn treilau rhai chwaraeon awyr agored hefyd.

Gan edrych ymhellach ymlaen (diwedd Ebrill a dechrau Mai): Dydd Llun 26 Ebrill: bydd tafarndai a bwytai yn agor, bydd cyfarfodydd hyd at 30 o bobl, campfeydd, cartrefi estynedig yn cael cyswllt dan do. 17 Mai: gweithgareddau dan do (hyd at 15 o bobl). Mae'r rhain i gyd yn ddarostyngedig i sefyllfa iechyd y cyhoedd ar y pryd. Cymru sydd â'r lefel isaf o Coronafirws o bob un o 4 gwlad y DU, a'r gyfradd frechu uchaf.

Mawrth 2021

golygu
Mawrth 2021
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
Y Llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
22.03.2021 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Adferiad y GIG. Mae dros 50% o'r boblogaeth (oedolion) yng Nghymru wedi cael eu brechlyn cyntaf. Mae 350,000 wedi cael y ddau frechlyn. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 200,000 o bobl wedi profi'n bositif a chafwyd> 30,000 o dderbyniadau i'r ysbyty oherwydd Coronafirws. Mae hyn wedi arwain at oedi ac mae'r rhestr yn cynnwys dros 540,000 o bobl; mae 60% ohonynt yn gleifion allanol. Rydym yn edrych ar ffyrdd newydd o weithio: anfon mwy o bobl am brofion cyn gweld ymgynghorydd; a mwy o ddiagnosis rhithwir. Rydym heddiw'n cyhoeddi £1.6 miliwn i ddatblygu technolegau newydd: Covid Hir - mae ein canllawiau a'n polisiau nawr ar waith, dyma 1 o'n blaenoriaeth.
19.03.2021 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Oherwydd yr etholiad ym Mai, byddaf yn ôl mewn tair wythnos. Mae'r sleid yn dangos cynnydd mawr rydym wedi'i wneud gyda brechu; Mae dros 318,000 wedi cael 2 frechiad ​​- y gyfradd frechu uchaf yn y DU. Mae 1% o'r boblogaeth yn cael ei frechu bob dydd, ar gyfartaledd. Gallem wneud hyd yn oed mwy na hyn, pe bai gennym fwy o frechlynnau. O fis Ebrill ymlaen bydd brechlyn Moderna hefyd yn cael ei ddefnyddio gennym. Nid brechlyn AstraZeneca sy'n achosi ceuladau gwaed; mae hynny bellach wedi ei ragflaenu. 44 achos fesul 100,000 o bobl a'r gyfradd bositifrwydd yw 3.9%. Amrywiad Caint yw'r firws amlycaf o hyd. Ddydd Llun byddwn yn codi cyfyngiadau manwerthu, hefyd canolfannau garddio. Bydd llety hunangynhwysol, gobeithio, yn ailagor erbyn y Pasg; bydd hynny'n cael ei gadarnhau erbyn diwedd yr wythnos nesaf.
17.03.2021 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Byddwn yn gwneud taliad bonws arbennig i bob un o'r 220,000 o staff GIG a gofal cymdeithasol ac ati (gan gynnwys NI eu treth): £735 y pen. Mae hyn yn adlewyrchu ein diolch aruthrol i'r staff am eu gwaith anghyffredin wrth gadw Cymru'n ddiogel. 42 achos fesul 100,000. Mae achosion yn uwch yng Nghonwy, Ynys Môn a Merthyr Tudful. Mae ychydig llai na 1000 o gleientiaid â Coronavirus mewn ysbytai o hyd. Rydym bellach yn llacio cyfyngiadau. Gall 4 o bobl o 2 aelwyd wahanol gwrdd y tu allan. 40 achos o geuladau gwaed mewn 17 miliwn - sy'n llai na gweddill y pop. (heb ei frechu).
15.03.2021 Kirsty Williams
Gweinidog Addysg
a Chris Jones,
Dirprwy Brif Swyddog Meddygol
Mae Cymru'n parhau â chamau araf ond gofalus o'r broses datgloi (o'r cyfnod clo). Bydd yr holl ddisgyblion cynradd a'r rhai mewn blynyddoedd cymhwyster wedi dychwelyd erbyn heddiw. Gall ysgolion ddod â blynyddoedd 11 a 12 i mewn yn ddewisol, fel y gall rhai myfyrwyr mewn colegau. Nid ydym wedi gweld trosglwyddiad mawr o'r firws yn ystod yr wythnosau diwethaf o fewn y colegau. Ddydd Gwener, symudodd y cyfyngiadau o 'Arhoswch gartref' i 'Arhoswch yn lleol'. O 12 Ebrill gall myfyrwyr a staff ddychwelyd. Cynigir profion i fyfyrwyr cyn iddynt ddychwelyd i brifysgolion, a dwywaith yr wythnos yn y coleg. Dosbarthiadau dros 11 oed: bydd pob disgybl yn gwisgo gorchuddion wyneb. Heddiw mae gennym c. 40 achos i bob 100,000 o bobl . Brechu: Mae dros 1.4 miliwn wedi cael eu dos 1af, ac mae > 264,000 hefyd wedi cael eu 2il ddos. Mae 10% o Gymru, felly, wedi'i ddiogelu'n llawn gyda 2 ddos.
12.03.2021 Mark Drakeford,
First Minister
4ydd adolygiad o'r mesurau 'aros gartref' y cyfnod clo presennol. Mae pethau'n gwella: 41 achos fesul 100,000 o achosion; y lefel isaf ers canol mis Medi y llynedd. Cyfradd positifrwydd o 4.3%. Mae arolwg heintiau SYG yn awgrymu mai Cymru sydd â'r cyfraddau isaf yn y DU. Ond mae gennym amrywiad Caint mwy heintus. Ein dull ni: gofalus a gochelgar; cam wrth gam. Arhoswch yn Lleol o hyn ymlaen, yn hytrach nag Arhoswch gartref . Bydd cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn ailagor o'r 13eg a chaniateir ymweliadau â chartrefi gofal. 15fed Mawrth: yn ôl i'r ysgol ar gyfer yr holl ddisgyblion cynradd a rhai disgyblion hŷn a myfyrwyr. Bydd trinwyr gwallt hefyd yn agor o ddydd Llun. Ar 22 Mawrth bydd siopau manwerthu bach nad ydynt yn hanfodol yn ailagor ynghyd â chanolfannau garddio.

Os bydd pethau'n gwella: bydd llety hunangynhwysol a chyfleusterau plant a llyfrgelloedd yn ailagor ar 27 Mawrth. Pob plentyn yn ôl yn yr ysgol erbyn 12 Ebrill ac ar y dyddiad hwn byddwn yn adolygu cyfyngiadau teithio. Bydd £115 miliwn ychwanegol ar gael ar gyfer y busnesau hynny sydd ar gau. Rydym wedi sicrhau bod dros £ 2 biliwn ar gael i fusnesau dros y pandemig: mae hyn yn ychwanegol at yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei ariannu.

10.03.2021 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Rydym yn meddwl am bolisi 'Arhoswch yn lleol': bydd cyhoeddiad ddydd Gwener. Mae amrywiad Caint o'r Coronafirws yn fwy na 70% yn fwy heintus na firysau eraill. Mae profi, olrhain, amddiffyn wedi bod yn ganolog. £60 miliwn yn ychwanegol i ymestyn y gwasanaeth lleol hwn. Mae gennym dîm o 2,000 o bobl sydd wedi cysylltu’n llwyddiannus â 97% o’u galwadau. O heddiw ymlaen rydym yn mynd â'n system brofi ymhellach fyth. Bydd pawb sy'n cael eu derbyn i ysbytai nawr yn cael eu profi. Ddoe fe basiom ni 1 miliwn o frechiadau 1af o'r brechlyn . Covid Hir. Modelu: effeithiolrwydd y brechlynnau.
8.03.2021 Kirsty Williams
Gweinidog Addysg
Cynhadledd i'r Wasg byw Live Press Conference 08.03.21, with Kirsty Williams. Rhai o'r prif bwytiau: Diwrnod Rhyngwladol y Merched. Mae'r disgyblion ieuengaf wedi dechrau dychwelyd i'r ysgolion cynradd. Gobeithio y gwelwn yr holl ddysgwyr yn dychwelyd erbyn diwedd Gwyliau'r Pasg. £72 miliwn yn ychwanegol i ysgolion. Yn Lloegr mae pob plentyn yn mynd yn ôl yr wythnos hon; mae Sage yn awgrymu dychwelyd yn raddol i ysgolion - dyna beth rydyn ni'n ei wneud yng Nghymru.
05.03.2021 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
50 achos i bob 100,000 o bobl; mae gan bob ardal awdurdod lleol lai na 100 o achosion fesul 100,000. Gostyngodd y gyfradd positifrwydd i 5.4%. Mae nifer y bobl yn yr ysbyty â choronavirus yn llai na 450 o bobl - isaf sine 17 Hydref. Gostyngiad o bobl â chorooavirus mewn gofal critigol. Ni fyddwn yn codi'r holl gyfyngiadau yr wythnos nesaf. Mae straen Caint yn drech yng Nghymru. Mae 24 achos o Dde Affrica yng Nghymru. Mae gennym y gyfradd frechu orau yn y DU.

[9:50] Codiad cyflog y GIG: ni fyddwn yn rhoi nenfwd (fel y mae Llywodraeth y DU wedi'i wneud). Rwy'n deall pam mae cymaint o staff y GIG [yn Lloegr] wedi gwylltio ac wedi cynhyrfu gyda lefel y cyflog mae Llywodraeth y DU wedi darparu. Etholiad Llywodraeth Cymru (ym Mai): rydym yn ystyried a all dosbarthu a chynfasio taflenni ddigwydd.

01.03.21 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Heddiw yw Dydd Gwyl Dewi. Curodd Cymru Loegr mewn rygbi, a chipio'r Goron Driphlyg. Cafodd y 100,000'fed brechlyn ei roi nos Wener. Mae dros 100,000 wedi cael y ddau ddos ​​o'r Brechlyn - cyfran uwch nag unrhyw ran arall o'r DU. 64 achos fesul 100,000. Mae'r ffigurau hyn yn sylweddol well nag yn Lloegr (1:04:58). Mewn 5 awdurdod lleol mae o dan 50 achos. Mae nifer y cleifion sy'n gysylltiedig â Choronafirws yn is na 1,500 am y tro cyntaf ers dechrau mis Tachwedd. Heddiw rydym wedi lansio'r Concordat rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon. Bydd £682 miliwn o arian newydd ar gael i'r GIG ac awdurdodau lleol.

Mae Amrywiad Brasil yn yr Alban a Lloegr. Gofynnaf i'r Prif Weinidog yn ofalus iawn am hyn. Nid yw gwahodd pobl i feddwl am deithio rhyngwladol ym mis Mai ymlaen. Ni fydd Maes Awyr Caerdydd yn mynd â theithwyr o'r rhestr goch o wledydd. Byddwn yn ei wneud mewn ffordd wahanol i'r DU: ni ddylem gael hedfan rhyngwladol.

Mae'r 12 mis diwethaf wedi ei gwneud yn glir i bobl fod ganddyn nhw yma Senedd a Llywodraeth, sydd â phwerau sylweddol iawn, y gallu i weithredu'n annibynnol, gyda chynghorwyr ein hunain. Mae Cymru wedi arwain y ffordd trwy'r pandemig hwn gyda llwyddiant oherwydd y pwerau hynny sydd gennym. Mae datganoli wedi profi i bobl bod defnyddio'r pwerau hyn wedi achub bywydau yng Nghymru. Yma yng Nghymru, rydym wedi gweithredu'n gynnar ac o ddifrif; yn ôl ym mis Ebrill 2020 ni oedd y llywodraeth 1af i gynnig prydau ysgol i blant yn ystod yr ysgol ac amser gwyliau.

Chwefror 2021

golygu
Chwefror 2021
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
Y Llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
26.02.21 Frank Atherton,
Prif Swyddog Meddygol
ac
Andrew Goodall,
Prif Weithredwr NHS Cymru
75 achos fesul 100,000. Ers mis Ionawr, bu gostyngiad o 70% yn nifer yr ymgynghoriadau gp ynghylch Covid; galwadau ambiwlans ynghylch Covid lawr i 9% (o 20%). 70 mynediad i ysbyty (oherwydd y Coronafirws) y dydd. Gofal dwys: 60 o gleifion; 110% o wlau o hyd. Mae dros 902,000 wedi cael eu dos 1af o'r brechlyn a dros 80,000 wedi cael eu hail ddos - 2.7% o'r boblogaeth oedolion, yr uchaf ledled y DU. Bydd dros filiwn o frechlynnau wedi'u gwneud erbyn yfory. Ein nod yw brechu pawb erbyn canol mis Gorffennaf. Roedd 7% o'r achosion o Covid yr wythnos diwethaf wedi ei ddal mewn ysbytai.
24.02.21 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Achos 7 diwrnod yw 76 allan o bob 100,000 o bobl, ac mae'n gostwng. Yng ngwledydd Prydain mae Cymru yn dal i fod y wlad orau o ran brechu - mae 878,000 wedi cael eu dos 1af o'r brechlyn (28%) o'r boblogaeth. Byddwn yn darparu profion wythnosol ar gyfer holl weithwyr y gweithle: blaenoriaeth i'r rheini sydd â risg uwch. Bydd brechlyn yn cael ei gynnig i bob oedolyn yng Nghymru erbyn 31 Gorffennaf, cyhyd â bod y cyflenwad yn parhau. Edrychwn yn wyliadwrus ar gynlluniau llywodraethau Lloegr ac yn yr Alban, ond byddwn wastad yn gweithredu yng Nghymru ar sail yr hyn sydd orau i bobl Cymru.
22.02.21 Kirsty Williams
Gweinidog Addysg
a
Dr Chris Jones
Dirprwy Brif Swyddog Meddygol
Mae cyfradd achosion 7 diwrnod yn Wrecsam i lawr i 80 fesul 100,000 o bobl (o 300 achos 3 wythnos yn ôl). Ysbyty: mae'r niferoedd wedi gostwng. Mae rhif R rhwng 0.6-0.9. Mae mwy na 860,000 wedi cael eu brechiad 1af (> 25%) a> 42,000 wedi cael eu 2il frechiad. Perfformiad Cymru, hyd yn hyn uwchlaw'r 3 gwlad arall. O 15 Mawrth gobeithiwn y bydd pob plentyn cynradd yn ôl yn yr ysgolion. Hefyd blynyddoedd 10 a 12. Mae staff addysg yn cael eu profi ddwywaith yr wythnos.

Rydym yn cymryd agwedd ofalus, lle bydd y plant risg lleiaf yn dychwelyd gyntaf. Ni fydd plant ysgol uwchradd yn dychwelyd ar yr un diwrnod.

19.02.21 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Dyma'r 3ydd adolygiad ers i ni fynd mewn i glo mawr Lefel 4.

Mae gennym ni ychydig o le i symud, a byddwn ni'n ei ddefnyddio i gael plant yn ôl i'r ysgol, mewn ffordd raddol a hyblyg. Mae'r achosion positif oddeutu 84 allan o 100,000 o'r boblogaeth. Mae cyfanswm y bobl yn yr ysbyty o dan 1,800 - y lleiaf ers dechrau mis Rhagfyr; mae gofal dwys 50% yn is nag ar ddechrau'r pandemig. Mae bron i 840,000 o bobl wedi cael eu brechiad 1af (1/3 o'r boblogaeth); > Mae 25,000 wedi cael eu hail ddos. Bydd mesurau cyffredinol 'aros gartref' yn parhau am 3 wythnos arall. O fory ymlaen bydd 4 o bobl o 2 aelwyd wahanol yn gallu ymarfer corff (nid cymdeithasu). Yr wythnos nesaf byddwn yn newid y gyfraith fel y gall priodasau a phartneriaethau sifil ddigwydd. Yn y dyfodol byddwn yn edrych ar fwy o ymweliadau â chartrefi gofal. Adolygiad nesaf: 8fed Mawrth.

17.02.21 Eluned Morgan,
Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg
Mae dros 807,000 wedi cael eu brechiad cyntaf; dyna 1/3 o'r boblogaeth. Plant: Cymerodd dros 20,000 o blant ran yn ein ail arolwg i'w hystad feddyliol. Dicter, unigrwydd a phryderon a methu â chwrdd â ffrindiau. Cael plant yn ol i'r ysgol yw ein prif flaenoriaeth. Bydd plant iau (plant 3 i 7 oed) yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf. Wrth i bethau wella, bydd plant eraill / hyn yn dilyn. Sector creadigol. Y llynedd oedd y flwyddyn anoddaf a gofnodwyd erioed; prin y cafwyd unrhyw berfformiad byw yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae na £63 miliwn ar gael ar gyfer unigolion a sefydliadau'r celfyddydau creadigol. Nant Gwrthyrn. Bydd 3,300 o weithwyr llawrydd yn derbyn cyllid. Rydym wedi darparu £1.3 miliwn i gefnogi'r Urdd. Bydd Gŵyl y Llais, Ffocws Llais, a dwy ŵyl arall yn dod ynghyd i greu Gwyl 2021 a gaiff ei darlledu ar-lein yn rhad ac am ddim. Cyfradd 7 diwrnod: 88 yn bositif allan o bob 100,000 nawr. Mae amrywiad Caint o'r firws yn dal i fod yn drech yng Nghymru

Mae'r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU yn amrywiol: weithiau maen nhw'n hapus i ymgysylltu â ni ac ar adegau eraill nid ydyn nhw'n siarad â ni am fisoedd. Ar ddiwedd y dydd byddwn yn gwneud yr hyn sy'n iawn ac orau yng Nghymru. Rydym yn benderfynol o ddilyn y wyddoniaeth a'r data; nid yw hynny'n wir yng ngwledydd eraill y DU. Mae Boris Johnson newydd ymweld â Chwmbrân; mae gennym ni yng Nghymru reol 'aros gartref'; ddim yn siŵr a yw ymweliad Boris Johnson â Chymru yn 'hanfodol'.

15.02.21 Vaughan Gething,
Y Gweinidog Iechyd
Mae bron i 785,000 (un o bob 4 o bobl) wedi derbyn y brechlynnau. Fe wnaethon ni gyrraedd ein carreg filltir gyntaf o flaen amser. Grwpiau blaenoriaeth 5 a 6 yw ein carreg filltir nesaf ar yr un pryd â chyflwyno'r ail frechiad hy i bobl 65-69, pobl 16-64 â chyflwr iechyd bregus, oedolion ifanc mewn llefydd gofal preswyl a gofalwyr di-dâl. Byddwn yn cynnwys fferyllfeydd lleol fel mannau brechu. Cyflenwad - bydd yn arafu, ac yn codi eto ym mis Mawrth. Grwpiau 5-9 erbyn diwedd mis Ebrill.

Gobeithiwn y bydd plant ysgol sylfaen yn ailgychwyn ddydd Llun nesaf. Mae cyfartaledd 7-diwrnod yn is na 100 (allan o 100,000) am y tro cyntaf ers misoedd. Mae yna fathau newydd a mwy heintus o'r firws; yr amrywiad Caint sydd amlycaf. Ceir 13 achos o amrywiad De Affrica. Adferiad: mae'r steroid dexamethasone yn lleihau'r nifer o farwolaethau 33% (1/3) mewn cleifion gyda chymhlethdodau anadlol difrifol.

12.02.21 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
a
Dr Sally Lewis
Cymru oedd un o'r gwledydd cyntaf yn y byd i ddechrau brechu. 66 diwrnod yn ddiweddarach rydym wedi cyrraedd ein carreg filltir gyntaf: rydym wedi brechu pob un o'r 4 grŵp blaenoriaeth, gweithwyr rheng flaen, cartrefi gofal a phobl agored i niwed. Mae dros 758,000 o bobl wedi cael eu dos 1af o'r brechlyn.
10.02.21 Andrew Goodall,
Prif Gyfarwyddwr
NHS Cymru
c. 110 o achosion fesul 100,000 o bobl. Mae'r sefyllfa'n ansicr a phryderus. Mae gennym 4 lefel o bryder. Heddiw mae 8 ysbyty yn nodi lefelau 3 a 4 (4 yw'r gwaetaf). Mae c. 2,200 o gleifion cysylltiedig â COVID mewn ysbytai. 84 o bobl mewn gofal dwys gyda Coronafirws allan o gyfanswm o 177 o gleifion. Rydym bellach wedi agor nifer o ysbytai maes.

Hyd yn hyn, mae tua 175,000 o bobl wedi cael eu profi'n bositif; Derbyniwyd tua 30,000 ledled Cymru i ysbytai. Mae angen cynllun clir arnom i ailafael yn y gwasanaethau arferol. Mae yna ôl-groniad o gleifion yn disgwyl triniaeth di-Govid. Gweithlu: mae staff wedi gweithio dan bwysau eithafol; straen a straen ar eu hiechyd corfforol a meddyliol. Mae angen inni eu cefnogi.

08.02.21 Vaughan Gething,
Y Gweinidog Iechyd
Mae 604,000 wedi derbyn y brechlyn. 43 o ganolfannau brechu torfol a thros 400 o glinigau meddygon teulu a 38 o ysbytai yn brechu. Bydd trafodaethau gydag arweinwyr crefyddol yn digwydd o yfory ymlaen. Nid yw'r brechlyn yn cynnwys cynhyrchion porc ac mae'n ddiogel i bob cymuned leiafrifol a ffydd. Rydym yn ystyried sicrhau ei fod ar gael mewn moscs a chymunedau Asiaidd ac ethnig. 115 achos fesul 100,000; yng Ngheredigion mae'n 56 achos fesul 100,000. Mae'r gyfradd profion positif i lawr i 10%. Mae'r rhif R rhwng 0.7 a 0.9. Nifer y bobl sydd â Choronafirws wedi'i gadarnhau mewn ysbytai yw'r isaf ers 8fed Tachwedd 2020. Nid yw'r Clo Mawr yr ydym ynddo yn hawdd i unrhyw un. Mae Cymru wedi cael mwy o farwolaethau na China.
05.02.21 Kirtsy Williams,
Y Gweinidog Addysg
a
Dr Chris Jones,
Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru.
Heddiw, gallaf ddatgan fod hanner miliwn o bobl wedi cael eu brechu yng Nghymru. Addysg. Mae ymlacio'r cyfyngiadau yn bosib, ond ar raddfa fechan yn unig gan fod y rhif R o dan 1. Mae nifer yr achosion o gyfraddau positif yn gostwng dros yr wythnosau diwethaf. 127 o achosion fesul 100,000 heddiw. Ar ôl hanner tymor (22 Chwefror) bydd dysgwyr sylfaen yn dechrau dychwelyd i'w hysgolion. Bydd plant gweithwyr y rheng flaen a dysgwyr bregus, yn ogystal â'r rhai sy'n sefyll arholiadau ac asesiadau, a'r rhai mewn ysgolion arbennig yn parhau â'u haddysg. Bydd niferoedd bach o ddisgyblion galwedigaethol, gan gynnwys prentisiaid, hefyd yn dychwelyd. Unwaith eto, mae hyn oherwydd anawsterau gyda dysgu o bell, dros y we. Bydd profion Covid ddwywaith yr wythnos ar gyfer aelodau staff, a chymorth ariannol ar gyfer gorchuddion wyneb, ac rydym yn darparu £5M ychwanegol i gadw remises yn ddiogel. Pledio i rieni y tu allan i ysgolion i gadw eu pellter ac ati.
03.02.21 Vaughan Gething,
Y Gweinidog Iechyd
Mae 462,000 wedi cael eu brechiad 1af. Yr wythnos diwethaf fe wnaethon ni frechu mwy o bobl na 3 gwlad arall y DU. Mae mwy o bobl yn cael eu hail ddos. Mae Straen Coronafirws De Affrica yn un o 3 math sydd o bryder mawr. Tarddodd y ddau arall ym Mrasil. Gwnaethpwyd mwy na 25,000 o ddilyniant genetig yng Nghymru y llynedd - un o'r uchaf yn y byd. Mae 13 achos o amrywiad De Affrica wedi eu darganfod yng Nghymru. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal ymchwiliad manwl a fforensig i bob un. Strain Caint yw'r straen amlycaf yng Nghymru o hyd. 3edd wythnos ym mis Chwefror - ein hadolygiad nesaf. Nifer positif - 125 fesul 100,000; Mae Lloegr yn 280.
01.02.21 Eluned Morgan,
Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg

Mae 416,000 (13% o'r pob.) wedi'u brechu, ac mae pob cartref gofal wedi cael cynnig y brechlyn. Mae 80% o faterion iechyd meddwl yn dechrau yn ystod plentyndod; rydym wedi cynyddu cefnogaeth dros yr epidemig; heddiw rydym yn buddsoddi 9.4 miliwn i gefnogi plant a phobl ifanc; Bydd £4 miliwn ar gyfer iechyd meddwl a lles mewn ysgolion. Bydd y gweddill ar gyfer pobl ifanc yn y gymuned, cwnsela ac ati. Mae 4.6% mewn diweithdra.

www.welshforparents wedi'i lansio heddiw. Carchar y Berwyn - ddim yn hapus nad yw'r bobl ddim yn cael siarad Cymraeg yno. Bydwn yn cysylltu gyda'r Swyddfa Gartref ar unwaith. Cyllideb Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r broses yn parhau, a byddwn yn edrych i mewn i'r mater.

Ionawr 2021

golygu
Ionawr 2021
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
Y Llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
29.01.21 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Rydym wedi brechu 362,000 o bobl: dros yr wythnos ddiwethaf un bob 5 eiliad. Mae gennym fwy na 400 o feddygfeydd teulu yn brechu, mae 34 canolfan ac 17 ysbyty yn brechu. Mae hyn yn golygu ein bod o flaen 3 gwlad arall y DU. Rydym yn gweld cwympiadau cyson yn y niferoedd â Coronavirus: dim ond 175 o achosion i bob 100,000 o bobl heddiw, ond mae hynny'n dal yn uchel. Mae straen hynod heintus Caint bellach yn drech yng Nghymru. Mae 1,300 o bobl mewn ysbytai yn sâl iawn gyda CV a nifer debyg yn gwella. Felly byddwn yn aros dan glo am 3 wythnos arall. 2 newid bach heddiw: o yfory ymlaen bydd 2 berson o wahanol aelwydydd yn gallu ymarfer gyda'i gilydd. Yn ail, bydd pobl yn gallu newid eu swigen cymorth oherwydd newid mewn amgylchiadau.

Gobeithiwn y bydd plant a myfyrwyr yn dychwelyd ar ôl hanner tymor (22 Chwefror) gan ddechrau gyda'r disgyblion ieuengaf. Pecyn cyllido busnes. Mae angen i ni sicrhau nad yw cynllun Furlough y DU yn dod i ben. "Rwyf wedi dweud wrth Lywodraeth y DU eu bod yn gwneud y lleiaf y gallant ei wneud yn hytrach na'r mwyaf y mae angen ei wneud. Rwy'n credu eu bod wedi gwneud y lleiafswm posib yr wythnos hon ..."

27.01.21 Dr Frank Atherton
a
Dr Rob Walford
Rydym yn dechrau gweld gwelliant: Mae'r gyfradd achosion 7 diwrnod oddeutu 200 fesul 100,000 - traean o'r hyn ydoedd bythefnos cyn y Nadolig. Mae'r gyfradd positifrwydd-achos oddeutu 14% ac mae'r rhif R rhwng 0.7 a 0.9. Dydw pethau dal ddim y ddiogel - yn enwedig o ran GIG Cymru, ond mae na rai arwyddion o sefydlogi. Mae gofal dwys hefyd yn sefydlog. Brechwyd 313,000 o bobl (ychydig o dan 10% o'r boblogaeth). Cyfyngiadau: rhoddir adolygiad 21 diwrnod ddydd Gwener yma; os ydym am ymlacio ein mesurau yn rhy fuan, rydym yn gwybod y bydd y Coronafeirws yn saethu i fyny. Mae amrywiadau o firysau'n esblygu'n naturiol; o ganlyniad mae miloedd o amrywiadau wedi codi. Mae amrywiad Caint yn fwy heintus ac o bosibl yn fwy marwol. Mae bellach 50% o'r achosion trwy Gymru yn amrywiad Caint; bu 10 achos o'r amrywiad Affricanaidd.}}

{{en|1=Frank Atherton and Dr Rob Walford, Chief Scientific Advisor for Health for the Welsh Government

25.01.21 Vaughan Gething
Y Gweinidog Iechyd
Mae bron i 271,000 o bobl wedi cael eu brechiad cyntaf; 8.7% o'r boblogaeth mewn 7 wythnos. Brechu yw ein prif blaenoriaeth. Ydyn ni wedi brechu 70% o boblogaeth y cartrefi gofal? Nid oes gennym y data yn ôl, eto, ond mae mwy na 70% o weithwyr cartrefi gofal wedi'u brechu. Caewyd llawer o ganolfannau brechu a chlinigau meddygon teulu dros y penwythnos oherwydd eira. Erbyn hyn mae gennym 329 o feddygfeydd teulu yn cynnig brechlynnau. O fory ymlaen byddwn yn cyhoeddi data newydd fel faint o frechlynnau a dderbyniodd Cymru.

Adroddiad annibynnol Canolfannau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Cwm Taf. 160 o achosion rhwng Ionawr 2016 a Medi 2018, yn ymwneud â menywod a oedd angen gofal brys.

22.01.21 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Erbyn ddoe roedd dros 212,000 o bobl wedi derbyn y brechlynau COVID. Mae mwy o bobl wedi'u brechu nag sydd wedi profi'n bositif am Coronavirus. Rydym ar y trywydd iawn gyda brechu. Mae achosion yn gostwng: o dros 650 cyn y Nadolig i 270 achos i bob 100,000 person (100 pwynt yn is na'r wythnos ddiwethaf). Mae'r rhain yn dal i fod yn gyfraddau uchel iawn; Mae tuag 16% o brofion yn dod yn ôl yn bositif. Gwneir 90% o brofion ('profi, olrhain ac amddiffyn') mewn un diwrnod. Mae'r adolygiad nesaf o gyfyngiadau (yr 'adolygiad 3 wythnos') yr wythnos nesaf. Mae gofal dwys yn parhau i fod dan bwysau aruthrol. Rydym yn monitro 4 amrywiad o'r firws yn agos. Ein blaenoriaeth gyntaf yw plant a phobl ifanc.

Yr wythnos nesaf byddwn yn adolygu pecyn cymorth i fusnesau; yr wythnos nesaf bydd £ 200 miliwn arall ar gael i gefnogi busnesau. Hyd yn hyn rydym wedi ymrwymo 2 biliwn o bunnoedd. Mae 1.7 biliwn eisoes wedi cyrraedd y busnesau hynny. Dyma'r pecyn busnes mwyaf hael ledled y DU.

20.01.21 Vaughan Gething
Y Gweinidog Iechyd
Brechu yw ein prif flaenoriaeth. Nid oes brechlynnau'n cael eu dal yn ôl; rydym yn brechu mor gyflym â phosibl. Cyflwynwyd y brechlyn Pfizer 6 wythnos yn ôl. Mae bron i 176,000 wedi cael eu dos cyntaf o'r brechlyn. Mae 7 o bobl yn cael eu brechu bob munud yng Nghymru. Mae 5% o'r boblogaeth wedi'i frechu. Cafwyd cynnydd da yn ein carreg filltir 1af (i'w chyrraedd erbyn canol mis Chwefror): staff iechyd a gofal rheng flaen, pawb sy'n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal, pawb dros 70 oed a phawb sy'n cysgodi (130,000 o bobl). Mae 28 o ganolfannau brechu ar agor heddiw; > 100 meddygfa yn darparu brechlynnau, a fydd yn codi i dros 250 yn ystod y pythefnos nesaf; datblygu canolfannau brechu - mae 9 o bob 10 ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Cyflenwadau o'r brechlyn Asta Zenica - rydym yn disgwyl dwbl y swm yr wythnos hon ag a gawsom yn ystod pythefnos gyntaf AZ. Rydym yn brechu bron i 1,000 o breswylwyr cartref ofal bob dydd. Mae gennym gyfraddau gwastraff isel iawn yng Nghymru: dim ond tua 1% o frechlynnau sydd heb eu defnyddio.

Long Covid: heddiw rydym yn lansio ap dwyieithog newydd sy'n cynghori defnyddwyr COVID tymor hir. Rydym yn dechrau gweld cwymp yng nghyfradd mynychder COVID yn is na 300 o achosion fesul 100,000 o bobl.

Nid yw’r 3 aelod Ceidwadol o’r Senedd wedi’u gwahardd am yfed (alcohol) gyda’i gilydd ym mar y Senedd, yn erbyn y rheoliadau; mae’r un aelod Llafur wedi’i atal. Mae ymchwiliad gan y Senedd i'r cyhuddiadau.

18.01.21 Kirsty Williams
Gweinidog Addysg
Addysg uwch a phrifysgolion. Llawer o aflonyddwch dros y flwyddyn. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn gweithio gartref. Pwysau ariannol mawr ar fyfyrwyr: talu am lety a methu â chael gafael ar swyddi rhan amser. Mae pob prifysgol bellach wedi cynnig ad-daliadau i'r holl fyfyrwyr mewn neuaddau preswyl. Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn cynnig $40 miliwn i brifysgolion i gefnogi myfyrwyr sy'n wynebu caledi ariannol. Mae'n ychwanegol at y £40 miliwn a aeth i brifysgolion yn gynharach eleni. Ffioedd dysgu: mae prifysgolion wedi cyflogi staff ychwanegol i addysgu ar-lein. Dylai myfyrwyr gael pecyn o ansawdd da gan y prifysgolion; os nad ydynt, dylent fynd at y prifysgolion yn uniongyrchol. Llety rhent preifat: os yw'r myfyriwr mewn caledi, yna gallant hawlio o'n cronfa newydd.

Nid ydym yn dal brechiadau yn ôl. Yr wythnos diwethaf roedd 22 o ganolfannau torfol; yr wythnos nesaf bydd 45.

15.01.21 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Yr wythnos hon cyrhaeddom rhai cerrig milltir sobreiddiol iawn. Mae nifer y cleifion Coronafirws yn yn ddwbwl brig y don 1af. Mae nifer y bobl mewn gofal dwys â Coronafirws bron cymaint â nifer y gwelyau sydd gennym fel arfer (cyn y Covid). Yr wythnos hon, bu 5,000 o bobl farw. Byddwn yn rhoi yn y gyfraith y mesurau (ynghylch manwerthu) a nodir ar hyn o bryd mewn canllawiau. Er enghraifft, bydd angen arwyddion ar bob manwerthwr i sicrhau fod glanweithyddion ar gael, systemau i gyfyngu ar nifer y bobl yn y siop ar unrhyw un adeg ayb. Gweithleoedd: bydd yn ofyniad cyfreithiol i bob busnes gynnal asesiadau risg Covid ee pellhau cymdeithasol, gorchuddio wynebau, mesurau awyru, ppe a bod y nifer uchaf o bobl yn gweithio gartref. Ond mae yna welliannau i'w gweld ledled Cymru hefyd: mae'r gyfradd nawr yn 365 fesul 100,000.

Bydd fferyllfeydd yn dechrau brechu yn ystod y dyddiau nesaf, a bydd rhai fferyllwyr hefyd yn helpu mewn safleoedd brechu torfol. Bydd yn rhaid i deithwyr rhyngwladol, o'r wythnos hon, sy'n cyrraedd meysydd awyr Caerdydd gael prawf cyn gadael eu gwlad.

13.01.21 Frank Atherton,
Prif Swyddog Meddygol Cymru
ac
Andrew Goodall,
Prif Weithredwy
GIG Cymru
Rhai arwyddion calonogol bod y firws yn sefydlogi yng Nghymru; ond rhaid i ni fod yn wyliadwrus o hyd. Y gyfradd yw 410 fesul 100,000 o bobl. Cyfraddau arbennig o uchel yn Wrecsam a Sir y Fflint. Mae cyfradd y profion positif wedi gostwng o 1 o bob 4 i 1 o bob 5. Mae 101,000 wedi cael eu brechlynu. Ddoe nifer y marwolaethau wedi pasio 5,000. Mae gennym bryderon o hyd yn y GIG gan fod y niferoedd yn yr ysbytai yn 2,870 o gleifion sy'n gysylltiedig â COVID-19 - dwbl yr uchafbwynt a gawsom ym mis Ebrill. Mae 1/3 o'n gwelyau ar gyfer cleifion COVID-19. Gofal dwys: 150 o bobl â COVID-19; lefel uchaf yn yr 2il don. Yr oedran cyfartalog mewn gofal dwys yw 59, a dwywaith cymaint o ddynion na menywod. Rydym ar gapasiti arferol (gofal dwys) o 152%: rydym yn gwneud hyn trwy agor mwy o welyau gofal dwys, felly'n colli'r gwlau arferol. Mae ymrwymiad yr holl staff yn anhygoel.
11.01.21 Vaughan Gething
Y Gweinidog Iechyd
Heddiw rwy'n cyhoeddi ein cynllun brechu. Ein nod yw brechu 2.5 miliwn o oedolion erbyn diwedd yr hydref. Erbyn ddoe, roedd mwy nag 86,000 o bobl wedi cael eu dos 1af. Mae gan y cynllun a nodwyd heddiw 3 carreg filltir, ond mae'n dibynnu ar Gymru yn derbyn ein cyfran o'r brechiadau gan y DU. Mae gennym dros 250,000 o frechlynnau o'r brechlyn Pfizer. Rhoddir y brechlyn Pfizer yn bennaf i staff preswyl a phobl hŷn cartrefi gofal a chartrefi gofal. Roedd gennym 7 canolfan ym mis Rhagfyr, heddiw mae gennym 22 o ganolfannau a byddwn yn cynyddu i 25 canolfan yn ystod yr wythnosau nesaf. Cawsom 44,000 dos o'r brechlyn Oxford-AstraZenica a sicrwydd y bydd hyn yn cynyddu'n gyflym. Mae'n cael ei ddefnyddio mewn cartrefi gofal a phobl dros 80 oed; bydd mwy na 100 o feddygfeydd teulu hefyd yn brechu, gan gynyddu i 250 o feddygfeydd teulu erbyn diwedd y mis hwn.
08.01.21 Mark Drakeford, Prif Weinidog Rydym wedi bod dan glo ers wythnos cyn y Nadolig; mae gweddill y DU wedi dilyn ers hynny ac maent bellach dan glo. Y gyfradd ddydd Llun oedd 440 o achosion fesul 100k o bobl a 460 heddiw: mae'r firws felly'n cynyddu. Mae mwy na 2,700 o gleifion sy'n gysylltiedig â choronafirws mewn ysbytai ac mae 143 o bobl â Coronavirus mewn gofal dwys - yr uchaf ar unrhyw adeg o'r pandemig. Byddwn nawr yn cryfhau mesurau Lefel 4 mewn 3 maes: archfarchnadoedd a manwerthwyr, y gweithle ac mewn ysgolion a cholegau. Hyd at 29ain Ionawr, bydd y mwyafrif o bobl ifanc yn gweithio ar-lein; bydd plant gweithwyr y rheng flaen yn parhau i gael eu dysgu wyneb yn wyneb a gofal plant.

Mae Cymru wedi bod yn cyflenwi PPE i rannau eraill o'r DU; nid ydym ar unrhyw adeg wedi rhedeg allan o PPE. Ein ttp (profi) yw'r mwyaf llwyddiannus yn y DU.

06.01.21 Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol
ac
Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru
Mae'r sefyllfa'n dal i fod yn ddifrifol iawn; mae nifer yr achosion yn dal i fod yn uchel (480 ar gyfartaledd dros 7 diwrnod) oherwydd pobl yn cymysgu a'r straen newydd a ganfyddwyd yn gyntaf yn Llundain a De-Ddwyrain Lloegr. Sleid o 2 fap. Mae clystyrau yng Nghymru ee y De-Ddwyrain. Mae'r straen newydd yn lledaenu'n haws, ond nid yw'n waeth na'r straen arall. Rydym ni, fel y tair gwlad arall, bellach ar Lefel 5. Mae'r GIG dan bwysau mawr; mae nifer y bobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty gyda Coronavirus (bron i 2,800) wedi cynyddu; 4% yn uwch na'r wythnos ddiwethaf. Mae 1/3 o welyau yn gysylltiedig â COVID. 140 o bobl mewn gofal dwys. Mae'n bwysicach nag erioed i ddilyn y rheolau, y canllawiau a'r gofynion cyfreithiol sydd gennym yng Nghymru: 1. mae'n ofyniad cyfreithiol i aros gartref 2. yn bwysig iawn nad ydym yn cymysgu y tu allan i'r aelwyd 3. pellter cymdeithasol a 4. profi ac ynysu.
04.01.21 Vaughan Gething
Y Gweinidog Iechyd
5 diwrnod yn ôl cawsom newyddion am yr ail frechlyn i'w ddefnyddio yn y DU. Bydd yr Oxford-AstraZeneca yn cael ei ddefnyddio gyntaf yng Nghymru heddiw ac rydym wedi derbyn 22,000 dos. Mae'r straen newydd yn parhau i ledaenu trwy Gymru, ond fel y gwelir ar y siart hon, mae pethau wedi gwella ers y Nadolig. Gostyngodd y cyfraddau o 636 o achosion fesul 100,000 o bobl ar 17 Rhagfyr i 446 o achosion fesul 100,000 o bobl heddiw; hyn yn dal yn rhy uchel. Mae canran positifrwydd oddeutu 25%. Mae bron i 2,700 o bobl â symptomau Coronavirus yn ysbytai Cymru; 208 o gleifion mewn gofal dwys heddiw, mwy na hanner gyda Coronavirus: yn agos iawn at anterth Gwanwyn y llynedd. Mae 35,000 o bobl wedi cael eu brechu yn ystod y 3 wythnos ddiwethaf - staff gofal iechyd yn bennaf; mae gennym 13 o ganolfannau brechu. Mae [rhai] dros 80au a thrigolion cartrefi gofal hefyd wedi cael eu brechu. Dros yr wythnosau nesaf, bydd nifer y canolfannau brechu yn cynyddu i 22 a bydd dros 60 o feddygfeydd ac unedau symudol yn brechu; byddwn hefyd yn mynd â'r brechlyn newydd i bob cartref gofal. Mae gennym gynlluniau i ddefnyddio deintyddion a fferyllwyr.

Rhagfyr 2020

golygu
Rhagfyr 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
Y Llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
21.12.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
a
Dr Chris Jones
Dirprwy Brif Swyddog Meddygol
Mae straen newydd o'r firws wedi'i ganfod; mae'n fwy heintus ac yn symud yn gyflym yng Nghymru. Mae'r straen newydd hwn yn cael ei drosglwyddo'n hawdd o berson i berson. Cychwynnodd yn Llundain a Chanolbarth Lloegr ac erbyn Dydd Mercher yr wythnos diwethaf, roedd 10 achos yng Nghymru. Mae'r amrywiad newydd mewn 60% o'r achosion o COVID-19yng Nghymru. Heddiw, mae 623 o bobl â symptomau ym mhob grwp o 100,000 o bobl. Mae staff y GIG a'r rheng flaen wedi'u hymestyn hyd yr eithaf. Dros y penwythnos hwn yn unig, nododd Iechyd Cyhoeddus Cymru dros gant o farwolaethau.

Ddoe (Sad), cyfarfu Cabinet Llywodraeth Cymru, a gwnaethom weithredu ar unwaith; ac erbyn 120pm neithiwr roedd Cymru gyfan mewn Clo MAwr (Level 4 o ran Cyfyngiadau). Rydym wedi cynyddu'r gronfa fusnes i £110 miliwn yn ychwanegol a £180 miliwn ar gyfer lletygarwch ac ati. Bydd pob manwerthwr yn gallu cynnig gwasanaethau clicio a chasglu. Ceir 600 o'r amrywiad newydd, ac mae hwn yn danddatganiad sylweddol. Prifysgol Abertawe sy'n modelu.

16.12.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Cyhoeddwyd cyfyngiadau tynnach o heddiw a chloi llawn (Lefel 4) o 28 Rhagfyr. Mae 1 o bob 5 o bobl yn profi'n bositif. Mae nifer y bobl mewn ysbytai sydd â Coronavirus wedi codi i'r lefelau uchaf erioed: mwy na 2,100 o bobl. 98 o bobl â Coronavirus mewn unedau gofal dwys. Bydd yr holl wasanaethau manwerthu a gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol (+ canolfannau hamdden a ffitrwydd) yn cau ar ddiwedd y masnachu ar wylnos y Nadolig. Bydd pob lleoliad lletygarwch yn cau am 6.pm ar ddydd Nadolig. Ar 28ain, ar ddiwedd cyfnod y 5-diwrnod Nadolig, bydd cyfyngiadau tynnach ar gymysgu rhwng cartrefi, llety, gwyliau a theithio yn dod i rym. Bydd £340 miliwn ar gael i helpu busnesau i'r flwyddyn newydd. Dylai pawb weithio gartref, os gallant wneud hynny. Bellach mae angen i awdurdodau lleol wneud penderfyniadau yn eu gwasanaethau: llyfrgelloedd, canolfannau ailgylchu ac ati. Byddwn nawr yn cryfhau gorfodaeth rheoliadau Coronavirus. Yma yng Nghymru, y cyngor yw mai dim ond 2 aelwyd ddylai ddod ynghyd i ffurfio swigen Nadolig unigryw / ecsgliwsif ar gyfer cyfnod y Nadolig 5 diwrnod. Gall cartref estynedig (un person) ymuno â'r ddwy aelwyd dros y 5-diwrnod.

Bydd brechu'n parhau. Ym mis Ionawr byddwn yn dechrau defnyddio'r prawf canlyniadau cyflym.

11.12.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Mae'r efyllfa'n ddifrifol iawn yn wir. Mae nifer y cleifion sy'n gysylltiedig â Coronafirws mewn ysbytai bellach dros 1,900, a'r nifer hwnnw'n cynyddu. Ar y gyfradd hon bydd 2,500 o bobl mewn ysbytai erbyn dydd Nadolig. Ddoe cytunodd y Gweinidog Iechyd y gall byrddau iechyd ohirio rhai apwyntiadau a llawdriniaethau cyffredinol. Bydd pob ysgol a choleg yn dychwelyd i ddysgu ar-lein erbyn dydd Llun. Hybiau o blant i agor ar gyfer plant pobl fregus a phlant gweithwyr hanfodol. Atyniadau awyr agored i gau o heddiw ymlaen. 4 lefel rhybuddio; heddiw rydyn ar lefel 3 ac mae'r goleuadau traffig yn goch: uchel. Os na fydd y mesurau hyn yn llwyddo yna mae'n anochel y byddwn yn symud i lefel 4 ychydig ar ôl y Nadolig. Mae'r neges yn syml: peidiwch â chymysgu â phobl y tu allan i'ch cartref. Brexit: Rhaid i'r DU daro bargen; bydd gadael yr EU heb gytundeb yn drychinebus i Gymru; rydym yn fwy agored na bron unrhyw ran arall o'r DU i effeithiau negyddol gadael heb gytundeb.
09.12.2020 Frank Atherton,
Prif swyddog Meddygol Cymru
Rydym mewn sefyllfa ddifrifol iawn; mae'n cynyddu'n gyflymach na'r disgwyl. Ffigurau Cymru gyfan: 21/22 awdurdod lleol yn cynyddu; bron i 350 allan o bob 100,000 o bobl wedi dal y feirws; y gyfradd dros 400 mewn 10 ardal. Mae'n effeithio ar bob grŵp oedran. Pwysau difrifol ar y NHS / GIG, ysbytai, ambiwlansys a gofal dwys. Ddoe, roedd dros 1800 o achosion yn ymwneud â choronafirws mewn ysbytai; 1100 o achosion wedi'u cadarnhau. 77 claf mewn unedau gofal dwys (gostyngiadbychan o ddoe). Newyddion da: ddoe gwnaethom ddechrau brechu bron i 1500 o bobl. Nid ydym yn gwybod pa mor hir y mae'r brechiad yn para. Ymlacio rheolau dros gyfnod o 5 diwrnod (penderfyniad 4 gwlad ar y cyd). Yn bersonol, ni fyddaf yn mynd i unrhyw dafarn na bwyty nac yn ymweld ag unrhyw un o fy mhlant na fy nheulu dros y Nadolig.
7.12.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Effaith y Coronafirws ar yr NHS / GIG. Mae'r sefyllfa'n ddifrifol iawn; mae'r gwasanaeth iechyd dan bwysau sylweddol a pharhaus oherwydd bod y niferoedd sy'n cael eu derbyn i ysbytai mor uchel. Am bob 100,000 o bobl, (cyfradd mynychder 7 diwrnod) cyfraddau'r haint fel a ganlyn: mae cyfradd Cymru gyfan 70 pwynt yn uwch na dydd Gwener; > 500 ym Mlaenau Gwent a > 600 yng Nghastell-nedd Port Talbot. Dros 1800 o gleifion sy'n gysylltiedig â choronafirws mewn ysbytai; y niferoedd uchaf a gofnodwyd erioed; 400 yn fwy na'r uchafbwynt ym mis Ebrill. Bron i 1000 o achosion cydffurfiedig; bydd chwarter mewn ysbytai am dros 3 wythnos. Rydym yn cryfhau ein cyfyngiadau ddydd Gwener. Efallai y bydd angen i ni gymryd camau pellach i ostwng cyfradd yr haint. Mae gan y gwasanaeth Iechyd fwy o staff nag ar unrhyw gyfnod arall yn hanes Cymru. Taliadau i'r rhai sydd â Coronavirus. Mae'r Ceidwadwyr yr wythnos hon yn gofyn inni godi'r cyfyngiadau. Brechu: trafodaethau'n digwydd ar gartrefi gofal. Brexit: meddyginiaeth - trefniadau, llawer gan UK Gov, yn digwydd eu hedfan i mewn. Mae'n wrthdyniad digroeso hugel yn y GIG. Ysgolion: mae cau ysgolion yn achosi niwed gwirioneddol i blant.
04.12.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Mae gennym gynlluniau i ddechrau brechu o ddydd Mawrth yr wythnos nesaf. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa heddiw yn ddifrifol iawn. Mae gan 2/3 o'n hawdurdodau lleol gyfradd 7-diwrnod o 150 achos i bob 100,000 o bobl. Mewn dau le, mae'r nifer hwnnw dros 400 o achosion i bob 100,000 o bobl. Mae'r cyfraddau'n codi. % y profion positif yn cynyddu. Rhif R = rhwng 1 ac 1.1. Y nifer uchaf erioed o gleifion Coronafirws yn yr ysbyty; GIG Cymru dan bwysau parhaus: ambiwlansys bellach ar lefel dyngedfennol. Rhaid i ni weithredu nawr: o 6.00 y prynhawn bydd cyfyngiadau yn dod i rym: ni fydd unrhyw alcohol yn cael ei weini ar ôl 6.00pm. Rydym yn darparu pecyn gwerth £340 miliwn ar gyfer busnesau. Bellach bydd staff iechyd a gofal cymdeithasol yn cael profion cyflym ddwywaith yr wythnos. Rydym wedi cytuno, dros y Nadolig, y bydd y rhai sy'n byw ar eu pennau eu hunain yn cael un gofalwr / aelod o'r teulu yn ychwanegol at y 3 chartref yn dod at ei gilydd, yma yng Nghymru. Rydym yn cynghori pobl yn gryf i beidio â theithio i Loegr neu dramor.
02.12.2020 Dr Frank Atherton
a
Dr Gill Richardson.
Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol a Dr Gill Richardson, Cadeirydd Bwrdd Rhaglen brechlyn Covid-19. Pandemig: cylchrediad eang y firws; ychydig dros 1,500 o achosion newydd ddoe, a chawsom 51 o farwolaethau pellach. Cyfradd trosglwyddo, ym mhob bwrdd iechyd yn cynyddu. Roedd y Clo Bach (neu'r 'Clo Bach') yn llwyddiannus, ond mae bellach wedi cynyddu: o 160 o achosion i bob 100,000 o bobl i 226. Felly'r cyfyngiadau newydd ddydd Gwener.

Brechlynnau: fel rheol mae'n cymryd 10 mlynedd i gynhyrchu brechlyn. Ar hyn o bryd ceir o leiaf 4 brechlyn dan ystyriaeth: 1) Pfizer Inc. a BioNTech SE, 2) Moderna a 3) brechlyn Rhydychen / AstraZeneca. Mae pedwerydd yn cael ei dreialu yng Ngham 3 yng Nghaerdydd ac mae 5ed yn recriwtio cyfranogwyr yn y Gogledd. Mae'r brechlyn Pfizer / BioNTech wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio yn y DU a bydd angen ei storio ar dymheredd isel iawn (o dan -70C). Mae Llywodraeth y DU wedi archebu 10s o filiynau o’r brechlyn Pfizer / BioNTech a brechlyn Rhydychen / AstraZeneca, a byddwn yn cynnig y rhain, i ddechrau, i weithwyr llinell gyntaf, pobl dros 80 oed ac yna cartrefi gofal. Sgîl-effeithiau posibl: braich ddolurus, tymheredd uwch; o'r astudiaethau mae sgîl-effeithiau difrifol yn brin.

Tachwedd 2020

golygu
Tachwedd 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
30.11.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Cyfyngiadau pellach: lletygarwch. Oni bai ein bod yn gweithredu nawr, y cyngor gwyddonol a meddygol yw y gallai'r niferoedd yn yr ysbyty erbyn 12 Ionawr godi i 2,200 a gallai 1,000 - 1,700 o bobl farw, ond gellir atal hyn. Ddydd Gwener, y gyfradd 7-diwrnod oedd 187 achos ym mhob 100,000 o bobl; heddiw mae bron i 210 o achosion. Dros y penwythnos, cytunodd y cabinet â'r mesurau canlynol, a ddaw i rym 6pm ddydd Gwener 6 Ionawr. Bydd bariau, tafarndai, bwytai yn cau erbyn 6pm ac ni chaniateir iddynt weini alcohol. Hefyd bydd lleoliadau adloniant dan do fel sinemâu, neuaddau bowlio, arcedau hamdden, neuaddau bingo ac ati + amgueddfeydd, orielau hefyd yn cau; gall atyniadau awyr agored aros ar agor. Dim newidiadau i unrhyw reoliadau eraill ee teithio, nifer yr aelwydydd a all ddo at ei gilydd. Ni chaniateir teithio dros ffin Cymru a Lloegr, ar gyfer hamdden. Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth o £180 miliwn yn benodol ar gyfer busnesau twristiaeth, hamdden a lletygarwch; mae hynny'n ychwanegol at gymorth ariannol gan Lywodraeth y DU. Bydd y grantiau sy'n gysylltiedig â'r niferoedd a gyflogir, ar gael trwy Business Wales.
27.11.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Dros y 7 diwrnod diwethaf gwelsom y Coronafirws yn codi eto. Bu cwymp serth mewn achosion ar ôl diwedd y Clo Bach. 187 o achosion i bob 100,000 o'r boblogaeth, yn cynyddu. Mae'r rhif R bellach wedi codi o jyst dan 1 - i oddeutu 1.4; mae'r tir a enillwyd yn cael ei erydu. Mae'r ysbytai dan bwysau parhaus. Nadolig: bydd llacio'r cyfyngiadau'n digwydd, gyda 3 theulu'n cael cyfarfod. Bellach mae angen i ni ddefnyddio'r wythnosau nesaf i leihau lledaeniad Coronavius: gweithredu wedi'i dargedu, nid cloi cenedlaethol. Byddwn yn adeiladu ar gyngor SAGE. Bydd sinemâu a lleoliadau eraill yn cau. Lletygarwch - bydd mesurau yn dod i rym o'r wythnos nesaf. Bydd pecyn ariannol mawr i'r diwydiant lletygarwch. Bydd y trefniadau yn genedlaethol. Manwerthu nad yw'n hanfodol: bydd trinwyr gwallt, campfeydd, canolfannau hamdden ac ati yn parhau i fod ar agor. Lletygarwch: bydd Llywodraeth Cymru'n trafod dros y penwythnos a yw camau'n cau am 6.00pm. Mae UCAC wedi galw ar i ysgolion gau ar 11eg Rhagfyr; fodd bynnag, mae'n bwysig bod ysgolion yn gweithio hyd at y Nadolig.

Tafarndai: rydyn ni wedi bod â system wahanol yng Nghymru erioed. Mewn llawer o leoedd yn Lloegr, mae tafarndai ar gau yn llwyr. Rydyn ni yng Nghymru yn gweini alcohol hyd at 10.00pm.

23.11.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Yn gyffredinol, dros 7-diwrnod cafwyd 175 achos i bob 100,000 o bobl. Mae'r gyfradd ar gyfer Blaenau Gwent, Caerffilli a Chasnewydd wedi codi. Mae nifer y bobl dros 25 oed sydd wedi dal y firws hefyd wedi codi (gweler y sleid); fe gwympodd dros y Clo Bach, ond mae bellach wedi dechrau cdi etoo. Fodd bynnag, mae'r grŵp oedran dros 75 oed yn gostwng. Mae Merthyr Tudful yn beilot ar gyfer profi Coronafirws. Cartrefi gofal - nid yw ychydig llai na hanner y cartrefi gofal wedi nodi unrhyw achos o Goronafirws. Mae tua 225 miliwn o eitemau ppi wedi cael eu rhoi i ofal cymdeithasol ers mis Mawrth + cyllid ychwanegol, staffio, cyllid ... Heddiw rydyn ni'n cyhoeddi 1) profion (tebyg i'r rhai ym Merthyr Tudful) gyda'r canlyniadau mewn 20 munud a 2) bwriadwn ddarparu mwy o le ar gyfer ymweliadau (codennau) â chartrefi, gwerth £3 miliwn. Rydym yn trafod caniatau i fwy nag un cartrefi ddod at ei gilydd dros y Nadolig, yn debyg i'r Alban.
20.11.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Effaith y Clo Bach. Mae'r sleid yn dangos pa mor gyflym mae'r Coronafirws wedi cwympo. Mae digwyddiad achos 7 diwrnod wedi gostwng i 160 o achosion i bob 100,000 o bobl. Bellach mae Blaenau Gwent yr uchaf yng Nghymru. Mae Merthyr wedi gostwng o 770 i 250 o achosion am bob 100,000 o bobl. Bydd ein peilot profion torfol ym Merthyr yn cychwyn dros y penwythnos hwn. Roedd y rhif R wythnos yn ôl rhwng 0.9 a 1.2. Mae nifer y bobl sydd â Coronafirws wedi gostwng 40% ers dechrau'r Clo Bach. Mae cyfradd derbyniadau i'r ysbyty gyda Coronafirws yn sefydlog; ceir dros > 50 ward ysbyty yn llawn Coronafirws. Marwolaethau: NOS - 3,100 o farwolaethau eleni. Nadolig: pob un o'r 4 gwlad yn gweithio ar gynllun. Yng Nghymru, rydym yn cynllunio yn gyntaf ac yn cyhoeddi'r cynlluniau yn ail.

Mae Canghellor y DG yn edrych ar y posibilrwydd o rewi cyflog y sector cyhoeddus i dalu am y pandemig: gobeithio nad yw hyn yn wir. Ni ddylid gosod costau ar ee athrawon ac mae'n gam anghywir. Mae rhewi ar gyflogau yn golygu na fyddai'r bobl hyn felly'n gwario arian ac felly'n hybu'r economi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn wynebu cyfyng-gyngor anodd iawn, ond problemau a achosir gan Lywodraeth y DU fydd y rhain. Fy neges i'r Canghellor yw: peidiwch â mynd i lawr y llwybr hwn.

18.11.2020 Andrew Goodall,
Prif Swyddog Gweithredol GIG Cymru
Ddoe, adroddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 705 o achosion newydd o Coronafirws. Ar y cyfan, rydyn ni'n gweld cwymp yn y gyfradd, ers diwedd y Clo Bach. Dros y mis diwethaf, bu 532 o farwolaethau. Mae gennym 4 lefel o fewn y GIG; heddiw mae 18 ysbyty ar lefelau 3 a 4 - y lefelau uchaf. Mynediad i'r ysbyty: 1,654 o gleifion yn gysylltiedig â COVID: 8% yn uwch na'r wythnos ddiwethaf. 62 o bobl mewn gofal argyfyngus: hyn yn is nag wythnos yn ôl. Bydd 25% o'r rhai sy'n cael eu derbyn gyda COVID-19 yn dal i fod yn yr ysbyty mewn 21 diwrnod neu fwy. Mae'r GIG yn parhau i fod ar agor ar gyfer tratment hanfodol ac argyfyngau, a gofal arferol. Mae niferoedd cleifion allanol draean yn is na'u lefel arferol; mae rhestrau aros yn cynyddu. Bydd y profion torfol cyntaf yng Nghymru ym Merthyr Tudful dros y penwythnos. Cyfradd R = rhwng 0.9 a 1.2.
16.11.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Mae'r duedd ar i lawr yn parhau; Cyfradd mynychder 7-diwrnod yw 160 achos fesul 100,000 o bobl. Merthyr Tudful: cyfradd wedi haneru. Dim ond ers yr haf mae profion torfol wedi bod ar gael. Yn ystod pythefnos gyntaf o fis Tachwedd mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofnodi mwy na 250 o farwolaethau o Coronafirws. Dyma pam rydyn ni'n gweithredu. Gwahaniaeth rhwng COVID-19 a ffliw. Mae dros 1.3 miliwn o bobl ledled y byd wedi marw o'r firws yma bellach. Dydan ni dal ddim yn gwybod a all pobl fod yn imiwn iddo. Mae'r gyfradd marwolaeth yn llawer uwch na'r ffliw. Cartrefi gofal: Lighthouse Labs - gwelwyd gwelliant; rydym hefyd yn defnyddio ein labordai ein hunain. Gwarantir PPI am ddim i'r cartrefi gofal.
13.11.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Dim gostyngiad yn y gyfradd o bobl sy'n marw o Coronavius: nifer o achosion hefyd yn codi, tan yr ychydig ddyddiau diwethaf. 170 o achosion fesul 100,000. Mae niferoedd achosion Ceredigion yn cynyddu, oherwydd un cartref gofal. Mae'n rhy gynnar i weld effaith y Clo Bach. Trefnir track and trace gennym ni yma yng Nghymru: mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg yn lleol, ac rydym wedi cysylltu â 9 o bob 10 cyswllt a dderbyniwyd gan bobl sydd wedi'u heintio. Cyhoeddwn heddiw lansio 'tim argyfwng' newydd a £15.7 miliwn ar gyfer hyn; cyhoeddir hefyd y byddwn yn cyflogi 1,300 o staff olrhain a chynghorwyr cyswllt i nodi mannau problemus newydd a chysylltu â phobl sydd wedi'u heintio.

Mae yna enghreifftiau lle mae'r prawf positif cychwynnol gan Lighthouse Labs (wedi'i leoli yn y DU) wedi'i wrthdroi gan ail brawf Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae hyn yn digwydd uwchlaw'r lefel a argymhellir gan gynghorwyr technegol Llywodraeth Cymru. Rydym yn codi'r materion hyn yn rheolaidd gydag Adran Iechyd y DU ynghylch cywirdeb y profion a reolir yn Lloegr, ac a gynhelir gan raglen Lighthouse Labs. Mae cywirdeb yn bwysig iawn.

11.11.2020 Kirsty Williams,
Gweinidog Addysg
Dim arholiadau diwedd blwyddyn, yn eu lle bydd asesiadau athrawon. Prifysgolion: rydym wedi cytuno y bydd myfyrwyr yn gallu dychwelyd adref ar ddiwedd y tymor, ar gyfer gwyliau'r Nadolig. Rydym yn trefnu profion mas ar fyfyrwyr a staff yn ein prifysgolion. Os oes gennych symptomau, neu y gofynnwyd ichi wneud hynny, peidiwch â theithio. Bydd prifysgolion y tu allan o Gymru hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddychwelyd adref.
9.11.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Dros y penwythnos mae rheolau cwarantîn newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer pobl sy'n dod i mewn o Ddenmarc, ar ôl darganfod straen newydd o COVID-19 mewn minc. Mae'r Clo Bach wedi bod am 17 diwrnod, ac yn anodd i bawb. Rydym wedi cryfhau ein system 'profi, olrhain, amddiffyn' ymhellach trwy gefnogi ein timau lleol ac agor ein 3 labordy Cymreig. Rydym wedi prysuro a gwella ein hysbytai maes: Ysbyty Seren yng Nghwm Taf Morgannwg, bydd Ysbyty Selwyn yn Sir Gaerfyrddin, ysbyty Maes Glannau Dyfrdwy a Phrifysgol Grange yn agor ar 17 Rhagfyr. Mae arwyddion cynnar bod nifer y bobl yn aros gartref a bod nifer yr achosion wedi gostwng o 250 achos allan o 100,000 i ddim ond 220 o achosion. Derbyniadau i'r ysbyty> 1,400 - sy'n uwch nag ym mis Ebrill. O heddiw ymlaen, bydd cyfyngiadau cenedlaethol yn disodli'r cyfyngiadau Clo Bach, a bydd y rhain yn cael eu hadolygu mewn pythefnos.

Mae Swyddfa'r Cabinet wedi dweud yr hoffent ymgysylltu â ni bob wythnos. Wrth i'r Clo Bach ddod i ben, bydd cyfyngiadau lleol yn dod i rym. TTP: olrhain cyswllt: Gwneir 38% o'r profion o fewn 24 awr. Cyhoeddir buddsoddiad pellach yn ddiweddarach yr wythnos hon. Mae'r blaid Geidwadol wedi pleidleisio yn erbyn y Rheoliadau; od iawn eu clywed nawr yn galw am gyfyngiadau pellach!

6.11.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Rydyn ni ar fin dechrau penwythnos olaf y Clo Bach (Torri Tân). Gwybodaeth ddiweddaraf: 1,272 o achosion newydd wedi'u cadarnhau (PHW). Mae arolwg NOS yn awgrymu bod 1 person allan o 110 wedi cael Coronafirws (CV) yn ystod yr wythnos ddiwethaf ym mis Hydref. Cafwyd cyfraddau uchel ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynnon Taf a Blaenau Gwent. 252 o achosion fesul 100,000 o bobl. Yr wythnos hon mae derbyniadau'r GIG yn uwch na'r hyn a fu ar ei uchaf yn Ebrill, ond erbyn hyn mae'r niferoedd wedi gostwng ychydig. Ar hyn o bryd 1,365 o bobl â CV mewn ysbytai - 169 yn uwch na'r wythnos ddiwethaf. Fodd bynnag, nid yw ein GIG wedi ei lethu.

Profi, olrhain a gwarchod (GIG Cymru) - tîm argyfwng cenedlaethol, a ddefnyddir pan fydd niferoedd yn codi'n sydyn. Hefyd rydym yn rhyddhau'r taliadau hunan ynysu o £500 ac yn treialu technoleg profi newydd. Profi: 39% wedi'i wneud mewn 24 awr; gwneir 90% o'n profion mewn 48 awr. Nid ydym yn fodlon â phrofion y Lighthouse Labs, a byddwn yn parhau i wneud ein profion Iechyd Cyhoeddus Cymru ein hunain.

5.11.2020 Ken Skates,
Gweinidog yr Economi
Pecyn Cymorth i fusnesau Cymru yw'r mwyaf hael yn unrhyw le yn y DU, ac mae'n werth mwy na £1.7 biliwn. Mae ein cronfa 'Gwydnwch Economaidd' wedi helpu 17,000 o fusnesau ledled Cymru ac wedi helpu i amddiffyn dros 100,000 o swyddi. Cychwynnodd cam 3 (gwerth £300 miliwn) yr wythnos ddiwethaf. Manylion am gronfeydd eraill sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ee i unigolion. Mae Furlough bellach ar gael tan fis Mawrth 2021.
4.11.2020 Eluned Morgan,
Y Gweinidog Iechyd Meddwl a Lles
1,200 o achosion ychwanegol heddiw. Iechyd Cyhoeddus Cymru: 44 marwolaeth. Yng Nghymru, rydym yn gwario mwy ar iechyd meddwl nag ar unrhyw agwedd arall ar y GIG: £700 miliwn y flwyddyn. Mae profion 67% yn mynd trwy Loughthouse Labs nad ydyn nhw wedi bod mor llwyddiannus â GIG Cymru o ran profion. Mae ein system profi, olrhain ac amddiffyn hefyd yn sylweddol well na Lloegr.
3.11.2020 Andrew Goodall,
Prif Swyddog Gweithredol GIG Cymru
Sut mae Coronafirws yn effeithio ar y GIG? Heddiw: 1,275 o gleifion mewn ysbytai: yr uchaf ers mis Ebrill. Mae 57 o bobl mewn unedau gofal dwys. Mae 16,000 wedi'u derbyn i ysbytai gyda Coronafirws, gyda'r cyfraddau uchaf yng Nghwm Taf. Cynyddodd nifer y cleifion ar ymweliadau dyddiol, ym mis Medi, 160% o'i gymharu ag Ebrill. Cleifion allanol yn uwch. Mae gwasanaethau gofal sylfaenol mewn meddygfeydd a fferyllfeydd wedi bod ar agor trwy gydol y flwyddyn. Mae 300,000 o bobl ers mis Mawrth wedi gweld eu deintydd.
2.11.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Cyhoeddiad cyfnod clo annisgwyl gan y Prif Weinidog ddoe. Mae'r broses o gloi Lloegr yn cael effaith ar Gymru; byddwn yn dod allan o'n Clo Bach ni wrth i Loegr ddechrau ei chlo hithau, clo a fydd yn fis o hyd. Mae'n bwysig iawn nad yw pobl yn dianc o glo Lloegr i Gymru, gan geisio osgoi'r cyfyngiadau tynnach newydd yn Lloegr. Pan ddaw'r Clo Bach i ben ar y 9fed, bydd cyfyngiadau ar waith. Mae angen i ni wneud y lleiafswm, nid yr uchafswm posibl. O'r 9fed o Dachwedd, bydd dwy aelwyd fydd yn gallu ymuno â'i gilydd, mewn swigen. Bydd hyd at 15 o bobl yn gallu cymryd rhan y tu mewn, a 30 yn yr awyr agored. Bydd ysgolion yn ailagor yn llawn a bydd yr holl fusnesau'n ailagor. Ni fydd unrhyw gyfyngiadau teithio yng Nghymru, ond bydd cyfyngiadau teithio o'r tu allan i Gymru. Mae gennym dros 1,000 o welyau mewn ysbytai.

Furlough: pan ofynasom am hyblygrwydd ac arian i bobl Cymru dros ein Cyfnod Clo ... nid oedd yn bosibl, yn ol y Canghellor. Er hyn, pan aeth Lloegr i Glo, canfuwyd hyd i arian. Y Trysorlys yw'r trysorlys ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, ac nid un rhan ohoni yn unig. Mae teithio i'r gwaith yn dderbyniol os yw'n hanfodol dros y ffin. Ni all ymwelwyr yn Lloegr deithio i Gymru, gan nad yw'r mesurau yn Lloegr yn caniatáu iddynt ddod i Gymru.

Hydref 2020

golygu
Hydref 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
26.10.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Heddiw, rydyn ni'n dechrau wythnos lawn gyntaf o'r Clo Bach yma yng Nghymru. Mae'r penwythnos hwn wedi wedi bod yn llawn o'r hyn y gellir a'r hyn na ellir ei werthu mewn archfarchnadoedd. Dywedodd un archfarchnad wrth fenyw na allai brynu cynhyrchion gwaedlif; mae hyn yn anghywir! Gall archfarchnadoedd werthu eitemau bob dydd sydd eu hangen arnom. Bu 43,000 o achosion o Coronafirws ers dechrau'r pandemig ym mis Mawrth. Yr wythnos ddiwethaf bu farw 60 o bobl. Mae gennym nawr y nifer uchaf o bobl mewn ysbytai gyda Coronafirws ers mis Mehefin.
23.10.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Heno byddwn yn dechrau'r cyfnod Clo Bach 2 wythnos. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i bawb aros gartref a gweithio gartref lle bo hynny'n bosibl. Mae'r holl siopau cynnyrch nad yw'n angenrheidiol, hamdden, lletygarwch a thwristiaeth ar gau. Nifer y marwolaethau: 45 yr wythnos hon. Mae'r nifer yn yr ysbyty wedi dyblu ers dechrau'r mis hwn. Mae 47 o bobl mewn gofal critigol, sydd wedi dyblu mewn un wythnos. Yr wythnos hon, rydym wedi cynnal cynhadledd i'r wasg dyddiol. Trysorlys y DU: wyf eto i weld ateb gan Ganghellor y DU. Byddwn yn cymryd mesurau heddiw i helpu pobl yn ystod y cyfnod Clo Bach gydag arian Cymru, gan na chafwyd ateb.
22.10.20 Kirsty Williams,
Gweinidog Addysg
Dydd Iau. Daw'r Clo Bach i mewn yfory a bydd yn cael effaith ar addysg. Bydd ysgolion cynradd ac arbennig yn agor fel arfer, ynghyd â blynyddoedd 7 ac 8 mewn ysgolion uwchradd. Bydd eraill, yn ogystal â myfyrwyr yn gweithio o'r cartref. Mae presenoldeb disgyblion ysgol yn parhau'n gyson ar 87%. Achosion wedi'u cadarnhau mewn ysgolion: 74% heb unrhyw achosion. Rydym yn casglu gwybodaeth am arholiadau blynyddol, a byddwn yn darparu diweddariad ar 10 Tachwedd. Rydym yn edrych ar opsiynau a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr o wledydd eraill y DU ddychwelyd adref.
21.10.20 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Y ffigurau diweddaraf: 895 o achosion yn ymwneud â Covid, mae hynny i fyny 26% o'r un amser yr wythnos diwethaf - yr uchaf ers mis Mehefin; 43 mewn gofal dwys - 72% yn uwch na'r wythnos diwethaf. Mae firws yn symud o grŵp oedran iau i grŵp oedran hŷn. Rhif R = rhwng 1.1 a 1.4. Bydd y Clo Bach yn cychwyn ddydd Gwener yma. Heintiau ysbyty. Canlyniadau profion staff mewn cartrefi gofal - mae rhai profion yn cymryd pythefnos i ddod yn ôl - mae hyn oherwydd methiannau yn Lighthouse Labs y DU; felly rydym yn gwneud ein profion ein hunain (Iechyd Cyhoeddus Cymru). Dim ond 50% o gartrefi gofal sydd â ffydd yn y Llywodraeth.
20.10.20 Ken Skates,
Gweinidog yr Economi
Mesurau economaidd i helpu busnesau. Mae'r Mark Drakeford, y Prif Weinidog wedi ysgrifennu eto at y Canghellor i dalu tanbaid dros y cyfnod cloi hwn yng Nghymru. Mae Cyllid a Thollau EM weedi gwrthod rhannu eu data gyda ni, felly ni allwn weinyddu na rhoi arian, yn lle Llywodraeth y DU. Felly bydd angen i fusnesau wneud cais am wahanol grantiau, yn hytrach na'n hawgrym ni sef un grant.
19.10.20 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Dydd Llun. Rydym wedi cynnal trafodaethau dros y penwythnos, wrth i firws ledaenu’n gyflym ledled Cymru. Os na weithredwn ni, gallai ein GIG gael ei lethu a byddai mwy o bobl yn marw. Penderfyniad yw cyflwyno cyfnod Clo Bach (fire-break) o 2bethefnos, gan ddechrau am 6pm ddydd Gwener yr wythnos hon, a bydd yn cynnwys yr hanner tymor ac yn gorffen ar 9 Tachwedd. Rhwng dydd Gwener 23 Hydref a 9 Tachwedd bydd gofyn i bawb yng Nghymru aros gartref a gweithio gartref, oni bai eu bod yn weithwyr rheng flaen. Bydd pob busnes twristiaeth, manwerthu nad yw'n hanfodol, addoldai, canolfannau ailgylchu, llyfrgelloedd ac ati ar gau. Bydd canolfannau gofal plant, ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd Blwyddyn 7 ac 8 yn aros ar agor; myfyrwyr eraill i weithio gartref. Bydd gofyn i fyfyrwyr i aros yn lletai eu prifysgol.

Bydd pecyn ariannol i gefnogi busnesau ar gael; rydym wedi creu cronfa ychwanegol o bron i £300 miliwn. Cyhoeddom cronfa o £80 miliwn yr wythnos diwethaf a bydd honno'n cynyddu i £100 miliwn. Ysgrifennais at y Canghellor ddydd Gwener i ofyn iddo roi mynediad cynnar i fusnesau i'r cynllun cymorth swyddi (ffyrlo) sydd newydd ei ehangu o ddydd Gwener yr wythnos hon. Caniateir i weithwyr dwys / rheng flaen groesi'r ffin â Lloegr. Ymwelwyr = mae tystiolaeth yn dangos bod pobl sy'n teithio yn dod â Coronafirws i mewn. Felly rydyn ni'n gofyn i bobl beidio â theithio i Gymru.

16.10.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Mewn ychydig wythnosau yn unig mae Coronafirws wedi lledu i bob rhan o Gymru. Rydym yn wynebu sefyllfa ddifrifol iawn. Rhif R yw 1.4 ac mae tua 2,500 o bobl yn cael eu heintio bob dydd. Rydym yn dal i fod mewn lle gwell yng Nghymru nag unrhyw ran arall o'r DU. Ddoe roedd gennym 800 o bobl mewn ysbytai gyda cv. Rydym yn edrych ar gyflwyno 'toriad tân' neu 'Glo Bach'. Gallai hyn arafu'r ymlediad. Sioc byr, miniog i'r firws am bythefnos neu dair wythnos. Byddwn yn adrodd ar ganlyniad ein trafodaethau ddydd Llun. Nid yw gwneud dim yn opsiwn.

Teithio trawsffiniol: Derbyniais lythyr gan y Prif Weinidog (Boris Johnson): nid yw'n cytuno na ddylai pobl deithio i Gymru o Loegr. Y lleiaf o deithiau a wnawn, y mwyaf diogel ydym. Mae cadw ysgolion ar agor yn brif flaenoriaeth. Profion UK Lighthouse Labs: mae'r canlyniadau'n cymryd 4 diwrnod, sy'n rhy hir ond gwelsom welliant bychan yn nifer y profion yr wythnos diwethaf. Ond mae angen lleihau'r amser disgwyl am ganlyniad.

12.10.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Gwelsom dystiolaeth fod Coronafirws yn symud o'r Dwyrain i'r Gorllewin. Mae gennym fesurau lleol ar waith, ond nid yw'r rhain yn ddigonol; yr wythnos hon rydym yn disgwyl cyhoeddi mesurau cryfach yn Lloegr. Bore 'ma ymunodd Prif Weinidog a finna â chyfarfod Cobra'r DU. Efallai ein bod yn wynebu mis anodd iawn o'n blaenau. Amcangyfrifir bod y rhif R yn 1.3. Mae'r GIG yn amcangyfrif bod gan 1/500 o bobl Goronafirws. Gwyddwn fod y firws wedieffeithio mwy ar bobl mewn bandiau incwm isel. Cartrefi gofal Cymru (4 Hydref): 127 achos mewn staff mewn dros 1000 o gartrefi gofal.

Rydym yn ystyried clo cenedlaethol: toriad tân o bosibl. Mae'r Prif Weinidog a minnau'n siomedig iawn bod Prif Weinidog y DU yn dal i roi arweiniad yn unig a yw pobl mewn ardaloedd heintiedig iawn. Rydym yn deall y firws yn teithio fel pla o Loegr. Nid yw'n ymddangos bod penderfyniad ar hyn wedi'i wneud gan Loegr, a fyddai wedi bod y dewis iawn i'w wneud ... Yn anffodus mae'r Prif Weinidog Boris Johnson wedi dewis peidio â gweithredu. Ni chawsom eglurder y bore yma yng nghyfarfod Cobra bod metrigau’n cael eu defnyddio sut mae pobl yn symud o un haen / lefel i’r llall yn system goleuadau traffig Lloegr. Y cyngor a dderbyniwn gan ein Prif Swyddog Meddygol ein hunain yw na fydd y system goleuadau traffig 3 haen yn ddigon i ddod â'r rhif R o dan 1.

Bydd gweinidogion Cymru yn cwrdd yn nes ymlaen heddiw i gael cyngor cyfreithiol; mae gennym bwerau iechyd cyhoeddus yng Nghymru. Rwy'n siomedig nad ydym wedi cael ymateb mwy diffiniol gan Loegr ar deithio, gan ein bod yn gwybod bod Coronafirws yn teithio.

9.10.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Iechyd a lles meddwl. Nawr rydym yn caniatáu i blant gymryd rhan mewn chwaraeon wedi'u trefnu os yw'r rhain y tu allan i'w ffiniau sirol. Mae'r nifer sy'n cael eu derbyn i ysbytai yn uwch, yn ogystal â'r nifer sy'n marw. Ni allwn lacio cyfyngiadau eto. Rydym yn dal i aros i glywed gan Drysorlys Llywodraeth y DU y byddant yn cefnogi'n ariannol yr ardaloedd hynny yng Nghymru sydd dan glo (ffyrlo ayb). Ein nod yw darganfod beth sy'n gyfrifol am godi'r niferoedd; os mai lletygarwch yw'r achos, yna byddwn yn gweithredu. Yr wythnos hon fe wnaeth arlywydd UDA feirniadu dull llywodraeth Cymru o weithredu clo. Ymateb? Dywedodd pe bai Biden yn cael ei ethol, yna byddai llawer o bobl wrth eu bodd i gael ein lefelau isel ni o Goronafirws, ac yn hapus o gael y gwasanaethau iechyd sydd gennym ni yma ac ati ...

Mewn sawl rhan o'r DU, mae pethau'n gwaethygu. Dywedir wrthym y bydd Llywodraeth y DU ddydd Llun yn tynhau cyfyngiadau yn Lloegr, lle mae lefelau'r firws yn uwch nag unrhyw le yng Nghymru. Gall pobl mewn mannau problemus yn Lloegr ddod draw i Gymru o hyd: pryd fydd hynny'n newid? Rydym yn dal heb dderbyn ymateb i'm llythyr at Brif Weinidog y DU, sy'n siomedig iawn. Rydym yn ystyried pa gamau y byddwn yn eu cymryd; byddwn yn aros i glywed gan Lywodraeth lloegr. Mae gennym y pwerau i atal pobl rhag dod i mewn i Gymru.

6.10.2020 Frank Atherton,
Prif Swyddog Meddygol Cymru.
Awst: 230 achos; ddoe cawsom 752. Mae mwy o brofi, ond hefyd mwy o drosglwyddo; dyna pam y ceir cyfyngiadau mewn 15 awdurdod lleol a Llanelli am y 4 wythnos ddiwethaf. Ceir peth tystiolaeth bod y cyfyngiadau yn gwella'r darlun. Roedd adfywiad y firws yn bennaf yn y genhedlaeth iau.
5.10.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Dros y mis diwethaf mae Coronafirws wedi cynyddu'n sylweddol ac felly rydym wedi cyflwyno mesurau newydd. Fideo gan Sail databank, Prifysgol Abertawe. Ddiwedd Awst prin oedd y Coronafirws: wrth i'r mis fynd yn ei flaen, mae'n lledaenu'n gyflym, yn gyntaf o'r dwyrain i'r de, ac yna i'r gogledd. Ers dechrau tymor yr Hydref, nid yw 8 o bob 10 ysgol wedi cael y firws.

Y rheswm y gwnaethom ofyn i Lywodraeth y DU gyflwyno cyfyngiadau teithio yw oherwydd ein bod ni'n gwybod bod teithio yn dod â risgiau ychwanegol. Rydyn ni'n gwybod os yw pobl o Lerpwl yn dod (i Gymru) ac yn cymysgu, yn yr un dafarn yna mae'r firws yn lledaenu. Mae gennym gyfyngiadau cwarantîn ar gyfer gwledydd eraill, ac rydym yn ystyried y camau nesaf. "

2.10.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Am y tro 1af ers mis Ebrill: dim newidiadau mawr i'r rheoliadau Cenedlaethol. 1 newid o ran cyfyngiadau lleol: mae hyn er mwyn atal unigrwydd. Byddwn nawr yn caniatáu i bobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain ymuno ag un cartref arall i greu swigen dros dro. Mae achosion wedi codi'n sydyn ers mis Awst. 350 o achosion newydd; Derbyniwyd 66 i'r ysbyty a 21 mewn gofal dwys; ar ôl wythnosau o farwolaethau yn cwympo, ddoe adroddwyd am 6 diwrnod. 66,500 o brofion yn ystod wythnos olaf mis Medi; yn yr wythnos diwethaf gwelwyd arwyddion bod y system Lighthouse Labs yn gwella. Mae 9 o bob 10 yn cael eu holrhain a chysylltir â nhw.

O ran fy llythyr at Brif Weinidog Llywodraeth y DU: "Nid wyf wedi cael ateb i'm llythyr ... y cyfan yr wyf yn gofyn amdano yw iddo roi rheolau Cymru ar waith yn Lloegr. Os ydych chi'n byw mewn ardal gyfyngedig yng Nghymru, ni allwch deithio i ardal lle mae Coronafirws yn parhau i fod yn isel ... ac eto gallwch deithio o ardal yn Lloegr lle mae'r ffigurau'n uwch nag unrhyw rannau o Gymru! Nid wyf yn credu bod hynny'n synhwyrol; ac rwyf wedi gofyn i'r Prif Weinidog weithredu yn Lloegr yr un rheol ag sydd gennym yma yng Nghymru.

Medi 2020

golygu
Medi 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
30.09.2020 Kirsty Williams,
Gweinidog Addysg
Apêl i fyfyrwyr: ni ddylid cwrdd yn yr awyr agored (heblaw teulu agos) neu fynd allan i ardaloedd o fewn yr awdurdod leol heb reswm da. Os oes gennych symptomau, rhaid i chi ynysu'ch hun; peidiwch â mynd yn ôl adref. Agorodd ysgolion fis yn ôl. Presenoldeb yn gyson ar oddeutu 80%. Nifer yr ysgolion sydd wedi cael achosion o COVID-19: 12,000, roedd gan 183 1 achos, roedd gan 47 2 achos ac roedd gan 22 3 neu fwy o achosion.
28.09.2020 Ken Skates,
Gweinidog yr Economi
Rydym wedi sicrhau mwy na 100,000 o swyddi trwy 'r Gronfa Gwydnwch Economaidd. Drwy gefnogaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru rydym wedi cynorthwyo 14,000 o fusnesau. Gyda phartneriaid awdurdodau lleol rydym wedi dyfarnu dros 64,000 o ddyfarniadau, gan ddarparu cefnogaeth o ychydig dan £770 miliwn. Rydyn wedi pwyso ar Lywodraeth y DU i barhau â'r cynllun 'ffyrlo' . Yr wythnos diwethaf gwrandawodd Canghellor y DU arnom. Heddiw, gallaf ddatgan fod gennym £140m arall i gefnogi busnesau yng Nghymru. Heddiw mae gennym 9 awdurdod lleol o dan gyfyngiadau a fydd yn cynyddu i 12.
25.09.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
O'r nosweithiau diwethaf, rhaid i bob lle trwyddedig heb wasanaeth bwrdd (bwyd) roi'r gorau i weini alcohol am 10pm ledled Cymru. Roedd Caerffili yr ardal 1af i'w gosod o dan gyfyngiadau lleol: yno, mae'r lefelau Coronavius wedi gostwng yn gyson, ond fel gyda Rhondda Cynon Taf, bydd y cyfyngiadau'n parhau. Mae Llanelli yn uchel, fel y mae Abertawe; mae'n ymddangos bod cysylltiadau â chysylltiadau cartref / teulu agos. Hefyd cynnydd cyson yng Nghaerdydd a Morgannwg. Felly bydd 'cyfyngiadau lleol' yng Nghaerdydd, Abertawe a Llanelli. Mae achosion yng ngogledd Cymru yn llawer is na'r de. Mae ardal brofi newydd wedi agor yn Nhrefforest. Rhaid i bawb weithio gartref, lle bo hynny'n bosibl.

Ni fydd Llywodraeth y DU yn cefnogi'n ariannol busnesau a bywoliaeth pobl sydd dan gyfyngiadau, yng Nghymru. Cafodd yr ap ei gyflwyno ledled Cymru a Lloegr ddoe. Mae 50% o Gymru bellach dan gyfyngiadau lleol. Myfyrwyr i gael mynd i golegau o'r wythnos nesaf ymlaen. Nid yw gwyliau yn esgus rhesymol i deithio.

23.09.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Tafarndai, bwytai a lleoliadau eraill i roi'r gorau i weini alcohol am 11.00pm. Dim ond 6 o bobl (cartref estynedig) all gwrdd y tu fewn. Mae gofal plant yn rheswm 'rhesymol' i deithio. Dim rhif penodol, yn union fel angladdau. Nawr o dan glo, rydym yn ystyried cysgodi. Rydym wedi cymryd agwedd ofalus yma yng Nghymru. Hyd yn hyn, dim tystiolaeth bod ymwelwyr yn dod â'r firws i mewn.
21.09.2020 Vaughan Gething, Gweinidog Iechyd Gwybodaeth wedi'i diweddaru ar Fwrdesisdref Sirol Caerffili a Rhondda Cynon Taf. Er gwaethaf mesurau gan awdurdodau lleol, bu cynnydd cyflym yn y Coronafirws mewn 4 ardal arall. O 6.00pm ddydd Mawrth ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful a Chasnewydd. Dim teithio, oni bai am waith neu addysg. Dim ond cwrdd yn yr awyr agored; dim cartrefi estynedig. Pob tafarn i gau am 11.00pm.
18.09.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Mae hon wedi bod yn wythnos sobreiddiol wrth i'r Coronafirws waethygu ledled Cymru. Daeth cyfyngiadau newydd i rym neithiwr yn Rhondda Cynon Taf, Casnewydd a Merthyr Tudful sy wydd danliadwriaeth agos. Mae'r sefyllfa ledled Cymru yn gymhleth, ond yn cynyddu. Mae'r rhif R rhwng 0.7 a 1.2. Rydym yn profi dros 9,500 o bobl bob dydd, ond mae'r cyflymder y canlyniadau yn cael ei rwystro gan Lighthouse Labs y DU. Ar ôl llawer o ddyddiau heb unrhyw farwolaethau, adroddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru ddoe y cafwyd 3 o farwolaethau oherwydd Coronafirws. Heddiw, mae gan Wrecsam nifer isel iawn o achosion.

Mae angen i'r 4 llywodraeth drafod yr holl faterion hyn. Yn rhy aml o lawer yn yr argyfwng hwn, nid yw'r cyfle hwnnw wedi bod yno. Unwaith eto, yr wyf yn ailadrodd fy ngalwadau di-ri i Boris Johnson i gysylltu gyda'r Llywodraethau datganoledig. Yn ystod yr wythnos anoddaf hon, ni chynigiwyd cyfarfod o unrhyw fath. Ers yr 28ain o Fai, fisoedd yn ôl bellach, dim ond un alwad ffôn fer a gafwyd gan Brif Weinidog y DU. Rwy'n credu bod hynny'n syml yn annerbyniol ... Mae angen rythm ymgysylltu rheolaidd a dibynadwy. Yn aml iawn nid ydym yn gwybod beth mae'r gair cenedlaethol yn ei olygu pan gaiff ei ddefnyddio gan Lywodraeth y DU, i'm darlleniad ohono maent yn golygu 'Lloegr' yn y cyd-destun hwnnw.

14.09.2020 Vaughan Gething,
Gweinidog Iechyd
Oherwydd toriadau'r BBC, bydd sesiynau briffio nawr yn gostwng i 3 gwaith yr wythnos. Rhannau o Gymru sy'n peri pryder: cyflwynwyd cyfyngiadau yng Nghaerffili yr wythnos diwethaf; mae lleoedd pryder eraill yn cynnwys Merthyr Tudfil, Rhondda Cynnon Taf, Casnewydd. Rydym yn gwybod am achosion sy'n deillio o deithio gwyliau. Naill ai rydyn ni'n gweithredu nawr neu rydyn ni'n wynebu clo llawn. O heddiw ymlaen rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus; dim ond chwech o bobl o un cartref estynedig i gwrdd y tu fewn. Problemau parhaus gan Lighthouse Labs (profion y DU). Mae materion eraill yn cael eu profi yn y DU felly rydym yn defnyddio labordai Cymru.

Gorffennaf 2020

golygu
Gorffennaf 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
- - - -
31.7.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Mae'r firws yn parhau i ostwng yng Nghymru; gam wrth gam, yn ofalus gallwn ddechrau codi'r Clo Mawr. Am y 3 wythnos nesaf byddwn yn llacio'r cyfyngiadau ar bobl yn cyfarfod. O ddydd Llun ymlaen, bydd tafarndai, bariau, lleoliadau yn gallu ailagor; y pellhau i'w gadw yw 2 fetr. Bydd pyllau nofio, canolfannau hamdden a meysydd chwarae i blant yn ailagor. Dan do - roedd hanner yr achosion ym mis Gorffennaf yn gysylltiedig â chysylltiadau dan do. Felly, rydym yn symud i olau gwyrdd ein system goleuadau traffig. Byddwn yn gweithredu i orfodi'r gofynion cyfreithiol, pan ddaw ymddygiad pobl yn fygythiad i iechyd pobl. Rydym yn gweithio gyda'n hawdurdodau i wella eu pwerau i sicrhau bod adeiladau'n cydymffurfio â'r rheolau a'r gofynion. Fy nghyngor i'r rhai sy'n teithio dros y ffin yw sicrhau eu bod yn cadw at y canllawiau sydd gennym yng Nghymru. Yng Nghymru, rydym yn cynllunio gyntaf ac yn cyhoeddi ail.

Mehefin 2020

golygu
Mehefin 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
- - - -
03.06.2020 Kirsty Williams,
Gweinidog Addysg
Mae bellach yn 77 diwrnod ers i ni gau ein hysgolion. Bydd ysgolion yn ailagor 29 Mehefin. Bydd y disgyblion yn dychwelyd cam wrth gam, o dipyn i beth, gyda thua traean ohonyn nhw'n bresennol ar unrhyw adeg. Bydd yn paratoi disgyblion a staff ar gyfer y bydr newydd ym mis Medi a bydd athrawon yn grŵp newydd yn ein profion gwrthgyrff. Bydd yn gyfle i ddisgyblion baratoi ar gyfer gwyliau'r Haf, ac ar gyfer mis Medi; bydd hyn yn cefnogi dysgu ar-lein.

Mai 2020

golygu
Mai 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
10.05.2020 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Heno, mae'r Prif Weinidog wedi nodi'r mân newidiadau yn y rheolau clo yn Lloegr, dros y 3 wythnos nesaf. Nodais y newidiadau cymedrol i'r rheoliadau aros gartref yma yng Nghymru ddydd Gwener; bydd y rhain yn dod i rym brynhawn yfory. Yma yng Nghymru byddwn yn newid y rheoliadau fel y gall pobl ymarfer yn amlach a chaniatáu i ganolfannau garddio agor os gallant gydymffurfio â rheoliadau pellhau cymdeithasol.

NID yw ein cyngor wedi newid yng Nghymru. Lle bynnag y gallwch, dylech aros gartref. Os oes angen i chi adael cartref, ar gyfer gwaith, ymarfer corff neu siopa, dylech aros yn lleol ac aros yn effro. Bydd y ffordd yr ydym yn ymddwyn dros yr wythnosau i ddod yn parhau i gael effaith ddwys ar ein GIG a'n gallu i achub bywydau.

- - - -

Ebrill 2020

golygu
Ebrill 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
16.04.20 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Datganiad Prif Weinidog Cymru ar ymestyn y cyfnod clo.

Testun cyfan: Yn gynharach y prynhawn yma roeddwn i ynghyd â Phrif Weinidog yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o gyfarfod o bwyllgor Cobra gyda llywodraeth y DU. Cadarnhaodd pob un ohonom ein penderfyniadau y dylai'r cyfyngiadau cyfredol ar symud i amddiffyn y GIG, ac felly i achub bywydau barhau am dair wythnos arall. Mae hyn yn seiliedig ar wybodaeth gwyddonol arbenigol o'r data diweddaraf ac ar yr achosion o firws corona ledled y Deyrnas Unedig. Rwy'n gwybod bod y tair wythnos ddiwethaf wedi bod yn anodd iawn i lawer o bobl.

Hoffwn ddiolch i bawb yng Nghymru am y ffordd y mae pob un ohonom wedi delio â'r amgylchiadau heriol iawn yma. Ac er ein bod wedi gweld rhai arwyddion cadarnhaol yn y data ni allwn ac ni ddylem fod yn rhy fodlon ynglŷn â'r firws.

Mae llawer mwy o fywydau yn y fantol o hyd ac mae gormod o deuluoedd eisoes wedi colli anwyliaid. Mae'r penderfyniad i ymestyn y broses gloi yn un anodd ac ni ddylid ei gymeryd yn ysgafn; ond ni allwn fentro taflu’r holl waith a wnaethom yma yng Nghymru dros yr wythnosau diwethaf trwy godi’r cyfyngiadau hynny yn rhy fuan. Gallai hynny olygu mwy o farwolaethau a hyd yn oed mwy o effaith ar swyddi a bywoliaethau pobl. Bydd ein dull yn parhau i gael ei yrru gan y wyddoniaeth a byddwn yn gwneud y penderfyniadau cywir ar yr adeg iawn fel ein bod gyda'n gilydd yn mynd ymlaen i amddiffyn ein gwasanaeth iechyd ac felly i achub bywydau.

- - - -
- - - -

Mawrth 2020

golygu
Mawrth 2020
Dyddiad Fideo Llywodraeth &Cymru Gweinidog /Cynrychiolydd
y llywodraeth
Rhai o'r prif bwyntiau
23.03.20 Mark Drakeford,
Prif Weinidog
Dros yr wythnosau diwethaf rydyn ni wedi gofyn i bawb yng Nghymru wneud newidiadau yn y ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau. Rydym wedi gofyn ichi aros gartref. Rydyn ni wedi gofyn i chi weithio gartref, os gallwch chi, a pheidio â theithio oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Rydyn ni wedi gwneud hyn i arafu lledaeniad Coronavirus yng Nghymru i achub bywydau ac i amddiffyn ein GIG. Ond nawr mae'n rhaid i ni gyflwyno mesurau tynnach fyth.

O hyn ymlaen bydd holl siopau’r stryd fawr ar gau ac eithrio’r rhai sydd â bwyd, fferyllfeydd, banciau, a swyddfeydd post. Bydd gwasanaethau lleol y GIG gan gynnwys eich meddyg teulu yn parhau i fod ar agor, ond ni ddylid cynnal pob digwyddiad cymdeithasol gan gynnwys priodasau, bedyddiadau a seremonïau eraill ynghyd â chynulliadau mwy na dau o bobl yn gyhoeddus. Bydd angladdau yn parhau i gael eu cynnal, ond dim ond gyda'r teulu agosaf yn bresennol. Rydyn ni'n gofyn i bawb aros gartref os gwelwch yn dda, dim ond mynd allan unwaith y dydd i siopa am fwyd sylfaenol os oes rhaid, ac ymarfer corff yn agos at adref.

Dylai pawb nawr weithio gartref os gallwch chi. Nawr mae'r rhain yn newidiadau mawr iawn i bob un ohonom. Rydyn ni'n eu gwneud oherwydd y cyflymder mae'r firws yn parhau i ledaenu. Helpwch ni i'ch amddiffyn chi ac i achub bywydau gyda'n gilydd. Gallwn wneud hyn.

- - - -
- - - -

Cyfeiriadau

golygu
  1. Government, Welsh. "Welsh Government / Llywodraeth Cymru account on You Tube". You Tube. Welsh Government / Llywodraeth Cymru. Cyrchwyd 3 December 2020.