Gallai Thomas Ellis neu Tom Ellis gyfeirio at un o sawl person: