Rhestr o SoDdGA yng Ngorllewin Gwynedd

Safle natur sy'n dod dan lefel isaf cadwraeth yng ngwledydd Prydain yw Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (neu SoDdGA; SSSI yn Saesneg) a chânt eu dosbarthu i Ardaloedd Ymchwil. Mae pob SoDdGA yn dynodi safle sydd â bywyd gwyllt bregys (planhigion, anifeiliaid prin), daeareg neu forffoleg arbennig neu gyfuniad o'r ddau hyn: natur gwyllt a nodweddion daearegol. Yn 2006 roedd 1,019 SoDdGA yng Nghymru: cyfanswm o 257,251 hectar (12.1% o holl arwynebedd Cymru).[1]

     Gorllewin Gwynedd

Datblygwyd y dull hwn o glystyru SoDdGAau rhwng 1975 a 1970, yn wreiddiol gan y Nature Conservancy Council (NCC), gan gadw at ffiniau Deddf Llywodraeth Leol 1972.[2] Cadwyd at ffiniau siroedd Lloegr ond yng Nghymru cymhlethwyd y sefyllfa drwy ychwanegu cynghorau dosbarth at rai siroedd a rhannu eraill. Unwyd Canol a De Morgannwg, holltwyd Gwynedd a Phowys ac unwyd Llanelli gyda Gorllewin Morgannwg.

Ers 1972 cafwyd llawer o ailenwi, uno a rhannu siroedd, cynghorau dosbarth a chymuned. Er mwyn symlhau'r ardaloedd hyn, ailddiffiniwyd hwy gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 yn Ebrill 1996.

Mae Ardal Ymchwil Gorllewin Gwynedd yn cynnwys Safleoedd mewn dwy sir: Ynys Môn a Gwynedd:

Rhestr o Safleoedd yn Sir Fôn golygu

Rhestr o Safleoedd yng Ngwynedd golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. Joint Nature Conservation Committee (1998 revision); Guidelines for the Selection of Biological SSSIs, section 4.11, p. 17. ISBN 1873701721.
  2. Joint Nature Conservation Committee (1998 revision); Guidelines for the Selection of Biological SSSIs, rhan 4.5, tud. 14–15. ISBN 1873701721.