Wicipedia:Gweinyddwyr

Defnyddwyr sydd â galluoedd arbennig ganddynt yw'r gweinyddwyr, sy'n gallu perfformio tasgau cynnal a chadw ar Wicipedia. Nid y gweinyddwyr sydd yn penderfynu ar y tasgau, heblaw ei bod yn dasg amlwg neu angen ei gweithredu yn ddiymdroi (e.e., dileu lluniau sydd wedi eu huwchlwytho heb ganiatâd perchennog yr hawlfraint). Yn hytrach â hyn, gweithredu penderfyniadau cymuned Wicipedia yw eu swyddogaeth. Maent yn ddefnyddwyr eu hunain, sydd yn ymgymryd â'r gwaith gweinyddol ychwanegol yn ddi-dâl. Eu prif ddyletswyddau yw diogelu a dileu tudalennau, golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, rhwystro defnyddwyr, a dadwneud y gweithredoedd hyn i gyd hefyd.

Creu gweinyddwyr

Biwrocratiaid yw'r rhai sydd â phwerau uwch fyth ganddynt (gweler Wikipedia), a'r rhain sydd yn arfogi gweinyddwr. Os ydych am gynnig chi eich hunan neu ddefnyddiwr arall i fod yn weinyddwr gallwch wneud hynny ar y caffi. Mae'n arferol disgwyl i gael eilydd neu ddau o blith y defnyddwyr cyn i fiwrocrat greu gweinyddwr. Mae'n rhaid i ddefnyddiwr gydsynio i fod yn weinyddwr cyn cael ei wneud yn weinyddwr. Nid oes terfyn ar gyfnod penodiad fel gweinyddwr ond fe all pwerau gweinyddwr gael eu tynnu oddi arno. Gall hyn ddigwydd ar gais y gweinyddwr ei hunan. Mewn achosion lle y camddefnyddiwyd pwerau gweinyddwr gall stiward ddileu ei statws gweinyddwr yn unol â phenderfyniad gan Jimbo Wales neu'r pwyllgor cyflafareddu (gweler Wikipedia am eglurhad pellach).

Galluoedd gweinyddwyr

Rhain yw'r prif dasgau y gall gweinyddwyr eu gwneud:

 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu. Ymhlith y rhain mae'r:
  • Hafan
  • Wicipedia:GNU FDL
  • Negeseuon - rhain sy'n rhoi testun y rhyngwyneb (y tabiau, y botymau, testun y tudalennau arbennig ag ati. Fe'u cedwir yn y parth Mediawiki.

Os ydych am newid rhywbeth ar dudalen sydd wedi ei ddiogelu eglurwch y newid ar y dudalen sgwrs a rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar y dudalen sgwrs. Os ydych am newid rhywbeth yn y rhyngwyneb heb wybod teitl y neges i'w newid gallwch godi'r mater ar y Caffi neu Wicipedia:Cymorth iaith, gan nodi'r neges wreiddiol a'r dudalen y daethoch ar draws y neges arni. Oherwydd bod newid y ffeiliau pwysicaf megis Monobook.css yn gallu gwneud niwed i'r rhyngwyneb neu i'r wefan gyfan digon posib y bydd yn rhaid galw am gymorth datblygwyr y meddalwedd ar Mediawiki er mwyn diwygio rhai ffeiliau.

 • Diogelu a dad-ddiogelu tudalennau. Diben hwn yw diogelu rhag fandaliaeth neu niwed damweiniol i dudalennau hanfodol, e.e. yr Hafan. Anaml iawn y bydd erthyglau yn cael eu diogelu. Gwneir hynny er mwyn atal fandaliaeth remp neu er mwyn creu ysbaid o lonydd os oes anghydfod wedi codi a hynny'n arwain at newidiadau di-ddiwedd ar ryw dudalen. Os ydych am i dudalen gael ei ddiogelu neu ei ddad-ddiogelu codwch y mater ar Wicipedia:Y Caffi.
 • Dileu ac adfer tudalennau. Os ydych am gynnig y dylai tudalen gael ei dileu rhowch y nodyn {{Tudalen amheus}} ar y dudalen ac egluro'r rheswm dros eich cynnig ar y dudalen Wicipedia:Tudalennau amheus. Fe gaiff y cynnig ei drafod yno ac os ymddengys cydsynied y dylid ei dileu yna fe wnaiff gweinyddwr hynny.
 • Blocio, sef atal defnyddwyr rhag golygu tudalennau o ryw gyfrif neu gyfeiriad IP arbennig. Yn yr un modd gall gweinyddwr dad-flocio defnyddiwr.

Gofyn am gymorth gweinyddwr

Os oes angen cymorth gweinyddwr arnoch, cewch naill ai -

 • gysylltu'n unigol,
 • gofyn yn y Caffi, neu
 • ychwanegu nodyn pwrpasol at dudalen sgwrs i dynnu sylw'r gweinyddwyr ati, sef y nodyn Atsylwgweinyddwr.

Gan fod criw'r Wicipedwyr Wicipedia Cymraeg yn fach o'i gymharu â Wikipedia Saesneg mae'r ymateb i geisiadau yn gallu bod yn arafach o lawer nag yw hi ar Wikipedia. Mae weithiau'n gallu bod yn anodd dirnad ystyr diffyg ymateb i gynnig – ai diffyg cefnogaeth sydd wrth ei wraidd ynteu dim gwrthwynebiad i'r cynnig, neu ddiffyg amser i ystyried pob trafodaeth ac ymateb iddynt. Mae tuedd wedi datblygu i gymryd bod cynnig yn dderbyniol os na fynegir unrhyw wrthwynebiad iddo. Os na chewch ymateb i gais am help gweinyddwr peidiwch â digalonni – rhowch nodyn i'w hatgoffa ar y Caffi ar ôl rhai wythnosau.

Ceir rhagor o fanylion am weinyddwyr ar y Wikipedia Saesneg.

Arolygu a thynnu gweinyddwyr

Os yw gweinyddwr yn camddefnyddio ei bwerau, gall dynnu'r pwerau hyn. Y bobl sy'n gallu tynnu statws gweinyddwr ydy Jimmy Wales, stiwardiaid, neu ar gais y Pwyllgor Cyflafareddu. Yn ôl eu disgresiwn, efallai y bydd cosbau llai hefyd yn cael eu hasesu yn erbyn gweinyddwyr problemus, gan gynnwys cyfyngu ar eu defnydd o bwerau penodol neu eu rhoi ar brawf gweinyddol. Mae'r gallu technegol i dynnu statws gweinyddwr yn gorwedd gyda'r stiwardiaid, biwrocrats a Jimmy Wales.

Bu nifer o weithdrefnau a awgrymwyd ar gyfer tynnu statws gweinyddwr sy'n atebol i'r gymuned, ond nid oes yr un ohonynt wedi cyrraedd consensws. Bydd rhai gweinyddwyr yn sefyll am ail-gymeradwyaeth yn ôl eu ceisiadau eu hunain o dan amgylchiadau penodol; gweler #Ail-gymeradwyaeth wirfoddol. Gall defnyddwyr ddefnyddio'r proses datrys anghydfod i ofyn am sylwadau ar addasrwydd gweinyddwr.

Removal of rights does not currently show up in the usual user logs. Use {{Userrights|username}} for full links to user rights information and full logs, including the stewards' global logs on meta as well, or Special:ListUsers to verify a users' current rights. See: Bugzilla:4055.

Diddymu statws Gweinyddwr oherwydd nad yw wedi cyfrannu am 12 mis

Os nad yw Gweinyddwr wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd i Wici-cy yna gellir diddymu ei statws fel Gweinyddwr. Ni ddylid ystyried y cam hwn yn gam di-droi'n-ôl. Dylid cysylltu a'r Gweinyddwr ar ei ddalen Defnyddiwr (sgwrs) ac ar ei ebost - os ydy hynny'n bosib. Os nad ydyw wedi ymateb ar ôl mis, dylid ail-wneud y ddau beth yma. Os ydyw yn dal heb ymateb ymhen wythnos yna rhoddir hawl i Fiwrocrat i ddiddymu statws - ac felly hawliau'r Gweinyddwr. Dylid nodi yn log hawliau'r defnyddiwr ac ar dudalen sgwrs y defnyddiwr pam y gwnaed y penderfyniad ac mai gweithred dros dro ydyw ac y gellir ei ail-wneud yn Weinyddwr. Os yw'r Gweinyddwr yn ail-ddechrau cyfrannu i Wici-cym, yna rhoddir hawl i Fiwrocrat ail-alluogi'r Gweinyddwr, heb sgwrs pellach ar y mater, cyn belled y gwyddom gan-y-cant eidentiti'r Defnyddiwr.

Voluntary removal

Administrators may request that their access to administrative tools be removed at m:Steward requests/Permissions. Administrators who stepped down in good standing (that is, not in controversial circumstances) may request their administrator status be restored at any time by a bureaucrat. This is commonly done at the bureaucrats' noticeboard.

Some administrators may become inactive for a period of time, or may retire altogether. In these instances, as noted on the Perennial Proposals page, consensus has been that they will retain their rights unless they specifically request to have them removed.

Disputes or complaints

Nodyn:See In most cases, disputes with administrators should be resolved with the normal dispute resolution process. If the dispute reflects seriously on a user's administrative capacity (blatant misuse of administrative tools, gross or persistent misjudgement or conduct issues), then the following steps are available.

Administrator recall

Nodyn:Main article

Some administrators place themselves "open to recall", whereby they pledge to voluntarily step down if a certain number of editors in good standing request so. The specific criteria are set by each administrator for themselves, and is usually detailed in their userspace. The process is entirely voluntary and administrators may change their criteria at any time, or decline to adhere to previously made recall pledges. If an administrator steps down as a result of a recall, he or she then requests removal at m:Steward requests/Permissions.

Requests for comment on administrator conduct

Misuse of administrator access or behavior that is incompatible with adminship may result in an involuntary request for comment on administrator conduct. Administrators who fail to satisfactorily respond to community feedback are likely to become the subject of an Arbitration Committee review - see below.

Arbitration Committee review

This is an involuntary process. Generally, the Arbitration Committee requires that other steps of dispute resolution should be tried before it intervenes in a dispute. However, if the matter is serious enough, the Arbitration Committee may intervene without a request for comment on administrator conduct. Remedies that may be imposed, at the discretion of the Committee, include warnings, admonishments, restrictions, or a summary removal of administrator privileges.

If the complaining user was blocked improperly by an administrator, they may appeal the block and/or email the Arbitration Committee directly.

Rhestr Gweinyddwyr

Gweinyddwyr Wicipedia hyd at 14/02/2012

Gweinyddwyr Wicipedia o 15/02/2012 hyd at Mawrth 2018

Gweinyddwyr Wicipedia o Fawrth 2018 hyd at y presennol

Defnyddiwr:Adda'r Yw
Defnyddiwr:AlwynapHuw
Defnyddiwr:Dafyddt
Defnyddiwr:Deb
Defnyddiwr:Dyfrig
Defnyddiwr:Lloffiwr
Defnyddiwr:Llygadebrill
Defnyddiwr:Llywelyn2000
Defnyddiwr:Pwyll
Defnyddiwr:Rhyswynne
Defnyddiwr:Thaf
Defnyddiwr:Xxglennxx
Defnyddiwr:Craigysgafn