Ffederaliaeth y Deyrnas Unedig

Mae ffederaliaeth y Deyrnas Unedig, a elwir hefyd yn DU Ffederalaidd [1] neu Ffederasiwn Prydeinig [2] yn cyfeirio at y cysyniad o ddiwygio cyfansoddiadol, lle mae rhaniad pwerau deddfwriaethol rhwng dwy lefel neu fwy o lywodraeth. Mae sofraniaeth yn cael ei rannu rhwng llywodraeth ffederal a llywodraethau ymreolaethol mewn system ffederal . [3]

Map o wledydd y Deyrnas Unedig. O'r brig, clocwedd – Yr Alban (glas), Lloegr (coch), Cymru (gwyrdd), Gogledd Iwerddon (melyn). Gall cynigion ar gyfer ffedereiddio gynnwys rhoi ymreolaeth i rai neu bob un o’r gwledydd cyfansoddol, a/neu is-raniadau ohonynt.

Mae'r Deyrnas Unedig yn frenhiniaeth gyfansoddiadol [4] a lywodraethir trwy ddemocratiaeth seneddol . Mae'n cynnwys Lloegr, yr Alban a Chymru, yn ogystal â Gogledd Iwerddon . [5] [6] Mae'r DU hefyd yn gweithredu system ddatganoli o senedd ganolog y DU a phrif weinidog fel pennaeth y llywodraeth, i ddeddfwrfeydd datganoledig Senedd yr Alban, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon gyda phrif weinidogion . Yn Lloegr, dim ond Llundain Fwyaf, awdurdodau cyfun, a siroedd Cernyw a Swydd Efrog, sydd â graddau amrywiol o bwerau datganoledig ar hyn o bryd, gyda chynigion ar gyfer datganoli i Loegr gyfan neu ranbarthol.[7][8]

I gymharu â’r system ddatganoli bresennol, mewn system ffederal, byddai ymreolaeth yn ogystal â phwerau datganoledig yn cael eu hystyried wedi’u diogelu’n gyfansoddiadol. Byddai angen mwy na Deddf Seneddol y DU i addasu neu ddirymu pwerau. Mae’n bosibl hefyd y gellid caniatau datganoli unffurf ar draws y Deyrnas Unedig gyfan, o gymharu â’r lefelau amrywiol o ddatganoli ar hyn o bryd. Gwnaed Ddeddf yr Alban 2016 a Deddf Cymru 2017 Senedd yr Alban a’r Senedd yn rhannau parhaol o gyfansoddiad y DU. Byddai angen refferendwm ym mhob gwlad i ddileu’r deddfwrfeydd, er bod gan senedd y DU yr hawl sofran i addasu pwerau datganoledig.[9][10]

Cynigiwyd ffederaliaeth gyntaf ar ddiwedd y 19eg ganrif fel ymateb i alwadau am Ymreolaeth i Iwerddon, sef rhoi ymreolaeth i Iwerddon o fewn Teyrnas Unedig Prydain Fawr ac Iwerddon . Methodd y cynigion a ffurfiwyd Gwladwriaeth Rydd Iwerddon yn lle hynny. Ers i system ddatganoli gael ei rhoi ar waith ar ddiwedd yr 20fed ganrif, mae rhai wedi cynnig y dylid trosglwyddo i ffederasiwn neu gydffederasiwn, fel ymdrech gan unoliaethwyr i frwydro yn erbyn ymwahaniaeth (annibyniaeth yr Alban a Chymru ac ail-uniad Iwerddon).

Hanes datganoli cenedl golygu

Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru golygu

 
Adeiladau Senedd Gogledd Iwerddon.

Ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif, roedd ymreolaeth Iwerddon yn fater gwleidyddol ymrannol. Methodd y Mesur Rheol Cartref Cyntaf a'r Ail Fil â phasio Senedd y DU. Cyflwynwyd y Trydydd Mesur Ymreolaeth ym 1912 gan y Prif Weinidog HH Asquith, gyda’r bwriad o ddarparu ymreolaeth yn Iwerddon, gyda rhai cynigion ychwanegol ar gyfer ymreolaeth yng Nghymru, yr Alban, ac ardaloedd o Loegr. [11][12] Gohiriwyd gweithredu'r Mesur gan ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf . Ar ddiwedd y rhyfel fe basiodd senedd y DU, mewn ymateb i lobïo Protestannaidd Gogledd Iwerddon, y Pedwerydd Mesur Ymreolaeth a rannodd Iwerddon yn chwe sir Gogledd Iwerddon a chwech ar hugain o siroedd De Iwerddon, pob un â'i senedd a'i barnwriaeth ei hun. Dim ond unwaith y cyfarfu Senedd y De : ar ddiwedd 1921 cydnabu Llundain sofraniaeth de Iwerddon fel Gwladwriaeth Rydd Iwerddon, o fewn y Gymanwlad Brydeinig . Parhaodd Senedd Gogledd Iwerddon tan 1972 pan gafodd ei diddymu oherwydd gwrthdaro sectyddol yn yr Helyntion . [13]

 
Senedd yr Alban

Daeth Deddf yr Alban 1978 yn gyfraith ar 31 Gorffennaf 1978, gan fynnu bod 40% o etholwyr yr Alban yn cefnogi ffurfio cynulliad. Er bod 52% o'r rhai a bleidleisiodd yn cefnogi cynulliad, roedd hyn yn gyfystyr â 33% o gyfanswm yr etholwyr ac felly ni ffurfiwyd cynulliad. Ym 1997 cynhaliwyd refferendwm yn yr Alban ar senedd Albanaidd a gefnogwyd gan 74.3% o Albanwyr.  Ym 1998 cyflwynwyd Bil yr Alban yn Senedd y DU a daeth yn gyfraith fel Deddf yr Alban 1998 yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Cynhaliwyd etholiadau senedd yr Alban yn 1999 ac fe'u dilynwyd gan ail-sefydlu senedd yr Alban. [14]

Yng Nghymru, cynhaliwyd refferendwm ar gynulliad Cymreig, hefyd ym 1997, a arweiniodd at fwyafrif o 50.3% o blaid. [15] Pasiwyd Deddf Llywodraeth Cymru yn Senedd y DU ym 1998 a ffurfiwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999 yng Nghaerdydd. Cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei ailenwi’n Senedd Cymru, gyda’r Llywydd, Elin Jones, yn dweud bod ei ailenwi’n cynrychioli pwerau a chyfrifoldebau cynyddol y Senedd. [16]

 
Senedd Cymru - Welsh Parliament

Yn 2014, pleidleisiodd yr Alban i aros yn y DU, er bod lluosogrwydd o Albanwyr eisiau mwy o ymreolaeth o fewn y DU. [17] Daeth hyn i ben gyda Deddf yr Alban 2016 a ddatganodd fod sefydliadau datganoledig yr Alban yn barhaol, ac a roddodd bwerau i Senedd yr Alban a llywodraeth dros drethiant a lles. [18]

Diffiniodd Deddf Cymru 2017 y Cynulliad Cenedlaethol a sefydliadau datganoledig i fod yn gydran barhaol o gyfansoddiad y DU, a byddai angen refferendwm i ddileu sefydliadau o’r fath. Newidiodd y ddeddf hefyd fodel gweithredu'r sefydliadau datganoledig o fod yn "fodel rhoi pwerau" i fodel cadw pwerau. Cafodd y Cynulliad y pŵer i benderfynu ar ei enw ei hun a system bleidleisio aelodau. [15]

Cynigion ar gyfer Senedd Lloegr golygu

Cafwyd cynigion i sefydlu un Senedd ddatganoledig yn Lloegr i lywodraethu materion Lloegr yn ei chyfanrwydd. Mae hyn wedi’i gefnogi gan grwpiau fel y Gymanwlad yn Lloegr, Democratiaid Lloegr ac Ymgyrch dros Senedd i Loegr, yn ogystal â Phlaid Genedlaethol yr Alban a Phlaid Cymru sydd ill dau wedi mynegi cefnogaeth i fwy o ymreolaeth i’r pedair gwlad tra’n ymdrechu yn y pen draw i ddiddymu yr Undeb. Heb ei Senedd ddatganoledig ei hun, mae Lloegr yn parhau i gael ei llywodraethu a’i deddfu ar ei chyfer gan Lywodraeth y DU a Senedd y DU sy’n codi cwestiwn Gorllewin Lothian . Mae’r cwestiwn yn ymwneud â’r ffaith bod ASau o’r Alban, ar faterion datganoledig, yn parhau i helpu i wneud cyfreithiau sy’n berthnasol i Loegr yn unig, er na all unrhyw ASau o Loegr wneud deddfau ar yr un materion ar gyfer yr Alban. Ers refferendwm annibyniaeth yr Alban yn 2014 bu dadl ehangach am y DU yn mabwysiadu system ffederal gyda phob un o’r pedair gwlad gartref yn meddu ar ei deddfwrfeydd datganoledig cyfartal a phwerau deddfu eu hunain. [19]

In September 2011 it was announced that the British government was to set up a commission to examine the West Lothian question.[20] In January 2012 it was announced that this six-member commission would be named the Commission on the consequences of devolution for the House of Commons, would be chaired by former Clerk of the House of Commons, Sir William McKay, and would have one member from each of the devolved countries. The McKay Commission reported in March 2013. Following the election of a Conservative majority government in the 2015 general election, new parliamentary procedures and a Legislative Grand Committee were enacted to bring it into effect.[21] The measures were subsequently abolished in 2021.[22]

Cynigion ffederasiwn golygu

19eg a'r 20fed ganrif golygu

Cynigiwyd ffederaliaeth yn y 1870au gan Isaac Butt a'i blaid Ymreolaeth . Cynigiwyd ffederaliaeth hefyd gan Joseph Chamberlain yng nghanol y 1880au. Enillodd gefnogaeth sylweddol yn ystod yr argyfwng cyfansoddiadol a rheolaeth gartref yn Iwerddon yn arbennig. [23]

Cynigiwyd llywodraeth ffederasiwn i’r DU yn 1912 gan Winston Churchill, Aelod Seneddol Dundee, a oedd hefyd yn cynnwys cynigion ar gyfer rhanbarthau Lloegr a lywodraethir gan senedd ranbarthol fel rhan o ffederasiwn y DU. Roedd ardaloedd posibl yn cynnwys Swydd Gaerhirfryn, Swydd Efrog, Canolbarth Lloegr a Llundain . [11] [12]

 
David Lloyd George

Ymgyrchodd David Lloyd George dros ddatganoli Cymreig, gan ddechrau gyda datganoli'r Eglwys yng Nghymru a ddaeth i fodolaeth o'r diwedd yn 1920. [24] Teimlai Lloyd George mai dim ond pe bai Cymru yn ffurfio ei llywodraeth ei hun o fewn system imperialaidd ffederal y gellid cyflawni datgysylltu, diwygio tir a mathau eraill o ddatganoli Cymreig. Rhoddodd Llywodraeth Lloyd George ym 1918 hefyd gryn ystyriaeth i lywodraeth ffederal i leddfu tensiynau yn Iwerddon, yn enwedig ar y cyd â chonsgripsiwn ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf. [25]

Ym 1977, cododd Tam Dalyell, AS Gorllewin Lothian ar y pryd, " gwestiwn Gorllewin Lothian " ar fater senedd Lloegr yn ystod dadl ar ddatganoli pwerau i Gymru a'r Alban . [26]

Llinell amser yr 21ain ganrif golygu

David Melding golygu

Ym mis Medi 2013, cynhyrchodd yr Aelod Seneddol Ceidwadol dros Ganol De Cymru, David Melding lyfr ar gyfer y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) yn trafod ffederaliaeth. Awgrymodd y dylai seneddau mewn DU ffederal i gyd fod yn sofran ac y byddai cydbwysedd pwerau rhwng senedd ganolog a'r seneddau cenedlaethol yn dod i'r amlwg yn dilyn "Deddf Uno" newydd. Mae’n awgrymu y gallai anghydfodau gael eu datrys yn y Goruchaf Lys. [27]

Democratiaid Rhyddfrydol golygu

Ers mis Mawrth 2014, mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymrwymo i bolisi o ffederaliaeth y DU. [28] Roedd eu cynnig ar gyfer DU ffederal yn wreiddiol yn cynnwys:

 • Trosglwyddo pwerau ychwanegol i Senedd Cymru i gael datganoli cyfartal i Senedd yr Alban
 • Mae angen dosbarthiad teg o adnoddau rhwng gwahanol rannau o'r DU
 • Dogfen Datganiad Hawliau
 • Etholiad i Dŷ’r Cyffredin drwy Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy
 • Disodli Tŷ’r Arglwyddi am dŷ uwch a mandad mwy democrataidd [29]

Yn 2021 diweddarodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu safiad ar DU ffederal gyda chynnig polisi a phapur cefndir yn galw am seneddau rhanbarthol ledled Lloegr y byddai eu pwerau yn nesáu at rai Senedd yr Alban, gan gynrychioli trefniant cymesuredd bron lle byddai rhanbarthau Lloegr yn gyfansoddiadol. sy’n cyfateb i Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon fel gwladwriaethau’r undeb ffederal ond gan ganiatáu ar gyfer deddfwrfa Seisnig gyfochrog ar gyfer materion Saesneg yn unig, Lloegr yn parhau fel un awdurdodaeth gyfreithiol. Mae’r polisi’n galw’n benodol am ddisodli Tŷ’r Arglwyddi gan Senedd ffederal gyda chynrychiolwyr o’r gwledydd a/neu’r rhanbarthau ac yn galw am ddatganoli cyllidol sylweddol: targed o 50% o wariant cyhoeddus i’w reoli gan lywodraethau is-genedlaethol. Mae polisi plaid hefyd yn cadw'r alwad flaenorol am Gonfensiwn Cyfansoddiadol gyda'r nod o adeiladu consensws ar gyfer drafftio cyfansoddiad ffederal. [30] [31]

Sefydliad Materion Economaidd (IEA) golygu

Cynhyrchodd y felin drafod IEA adroddiad yn 2015 a oedd yn awgrymu y dylai’r DU ddod yn wlad ffederal. Daeth i’r casgliad y dylid trosglwyddo cyfrifoldebau ar y cyfan i’r Alban a Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon neu’r Alban a Gweddill y DU. Awgrymodd y dylai fod gan lywodraeth ffederal ychydig iawn o swyddogaethau a fyddai'n cynnwys amddiffyn, rheoli ffiniau a materion tramor. [32]

Chuka Umunna golygu

Awgrymwyd senedd Seisnig fel rhan o DU ffederal gan y gwleidydd Llafur Chuka Umunna ym mis Gorffennaf 2015. [33]

Grŵp Diwygio Cyfansoddiadol golygu

Mae'r Grŵp Diwygio Cyfansoddiadol yn grŵp sy'n cynnwys gwleidyddion o bob plaid. Mae ei Bwyllgor Llywio yn cynnwys Robert Gascoyne-Cecil, 7fed Ardalydd Salisbury ; Robert Rogers, Barwn Llys-faen ; cyn Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones ; cyn-brif weinidog yr Alban yr Arglwydd Jack McConnell ; a'r Arglwydd David Trimble, Prif Weinidog cyntaf a chyn Brif Weinidog Gogledd Iwerddon, ymhlith eraill. Cynhyrchodd y grŵp eu drafft cyntaf o Fil Deddf Uno newydd ym mis Gorffennaf 2016. Cyflwynwyd Bil Deddf Uno 2018 wedi hynny fel Bil Aelodau Preifat yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 9 Hydref 2018. [34]

 • Bodolaeth a sofraniaeth barhaus Senedd y DU gyda phwerau deddfwriaethol unigryw ar gyfer materion canolog
 • Bodolaeth barhaus Senedd Cymru, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon
 • Ffurfio Senedd Seisnig NEU Ddatganoli Rhanbarthol i Loegr
 • Diddymu pwerau senedd y DU i ymyrryd yn Seneddau a Llywodraethau Cymru a’r Alban
 • Cyfeirir at bob AS naill ai fel AS Cymreig, AS Lloegr, AS Albanaidd neu AS Gogledd Iwerddon
 • Diddymu neu ddiwygio Ty yr Arglwyddi
 • Pwyllgor craffu ar gyfer pob un o’r pedair senedd yn y ddau opsiwn ar gyfer Tŷ’r Arglwyddi. Mae pob senedd genedlaethol yn cynnig ei haelod pwyllgor ei hun ar gyfer pwyllgor craffu’r DU

Materion canolog i gynnwys:

 • Cyfansoddiad: Deddf y Goron, y DU, Senedd, yr Alban 1998 a 2016, Deddfau Llywodraeth Cymru, Deddf Gogledd Iwerddon 1998, Gweinidogion y Goron
 • Materion Tramor: materion tramor, cytundebau a chonfensiynau rhyngwladol, aelodaeth o'r UE, aelodaeth NATO, Ardal Economaidd Ewropeaidd, Amddiffyn
 • Hawliau: Hawliau dynol
 • Materion Economaidd: Swyddogaethau banc canolog, polisi ariannol, benthyca gan y llywodraeth, arian cyfred, rheoleiddio gwasanaethau ariannol
 • Trethiant: trethi canolog
 • Cyfraith a threfn: Goruchaf Lys, diogelwch cenedlaethol
 • Materion cartref: cenedligrwydd, mewnfudo, estraddodi, pwerau brys
 • Gwasanaeth Cyhoeddus: Y gwasanaeth sifil, pleidiau gwleidyddol [35]

Ym mis Ebrill 2018, awgrymodd Isobel Lindsay, aelod o fwrdd melin drafod economaidd a gwleidyddol yr Alban, Common Weal, y ddau fodel canlynol:

 1. Cynnig y Pedair Gwlad: Ffederasiwn y DU sy’n cynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon
 2. Tair Gwlad ynghyd â Rhanbarthau Lloegr: Ffederasiwn y DU sy'n cynnwys Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr
 3. Cyngor yr Ynysoedd: Adeiladu ar y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig i ffurfio Cyngor yr Ynysoedd a allai gynnwys Cymru, yr Alban, Lloegr, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon annibynnol. Gallai hyn hefyd ganiatáu i Alban annibynnol fod yn rhan o'r cyngor hwn.

Lloegr yw'r uned sengl fwyaf o bell ffordd yn y Deyrnas Unedig yn ôl poblogaeth (84%) ac yn ôl ardal (54%) ac felly mae'n cyfrannu at y cyfiawnhad dros fodel "Tair Cenedl a rhanbarthau Lloegr". [36] [13]

Yr Undeb Ffederal a'r Ymddiriedolaeth Ffederal golygu

Mae'r Undeb Ffederal yn grŵp pwyso sy'n cefnogi cyfansoddiad ffederal wedi'i godeiddio ar gyfer y Deyrnas Unedig, gan ddadlau bod llywodraethu yn parhau i fod yn rhy ganolog. Ym mis Hydref 2018, cynigiodd Andrew Blick, o Goleg y Brenin Llundain a’r Undeb Ffederal, Gyfansoddiad Ffederalaidd ar gyfer y DU. Mae hefyd yn awgrymu na fyddai un senedd Seisnig yn effeithiol ac y byddai ffederaliaeth ranbarthol Lloegr yn fwy effeithiol; [37] a bod rhanbarthau Lloegr, a grëwyd at ddibenion ystadegol, yn cael eu cynnwys mewn un model arfaethedig ar gyfer ffederasiwn y DU. [37] Mae'r Ymddiriedolaeth Ffederal hefyd wedi cynnig Ffederasiwn y DU fel opsiwn posibl ar gyfer dyfodol cyfansoddiadol y DU. [38]

Unoliaethwyr golygu

Ym mis Chwefror 2020, awgrymodd y dadansoddwr gwleidyddol John Curtice y gallai penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, a gefnogwyd gan fwyafrif yng Nghymru a Lloegr ond nid yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, fod wedi cryfhau mudiad annibyniaeth yr Alban ac wedi bod yn broblemus i’r Da . Cytundeb Dydd Gwener . [39] [40] O’r herwydd, mae rhai pobl fel cyn bennaeth yr Adran dros Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, Philip Rycroft, wedi cynnig ffederaliaeth fel ffordd o sicrhau bod yr Undeb yn parhau. [41]

Jeremy Corbyn golygu

 
Jeremy Corbyn yn 2019.

Cyhoeddwyd adroddiad a gomisiynwyd gan Blaid Lafur y DU yn ystod arweinyddiaeth Jeremy Corbyn ym mis Chwefror 2021. Mae'r adroddiad, o'r enw " Ail-wneud y Wladwriaeth Brydeinig: Ar gyfer y llawer Nid yr ychydig" diwygio cyfansoddiadol arfaethedig o lywodraethau datganoledig y DU a sefydlu system ffederal y DU. [42] [43]

Roedd yr adroddiad yn argymell y canlynol:

 • Confensiwn cyfansoddiadol y DU a gefnogir gan gynulliadau dinasyddion gydag opsiynau diwygio
 • Cyfansoddiad wedi'i godeiddio, hefyd yn lleihau pwerau'r frenhines yn sylweddol
 • Disodli Tŷ’r Arglwyddi gyda senedd ffederal o wledydd a rhanbarthau
 • Cyngor o'r undeb sy'n cynnwys prif weinidogion Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a Phrif weinidog y DU
 • Cynrychiolaeth gyfrannol yn Nhŷ'r Cyffredin;
 • Annibyniaeth gyfansoddiadol barhaol i Senedd yr Alban, Senedd Cymru a gweithrediaeth Gogledd Iwerddon
 • Mwy o bwerau benthyca a llunio polisi i Senedd yr Alban (gan gynnwys nawdd cymdeithasol, trethiant alcohol, polisi cyffuriau a mewnfudo ôl-raddedig)
 • Datganoli pwerau llunio polisi a phwerau ariannol megis benthyca i ranbarthau a chynghorau yn Lloegr [42]

Cynigion Llafur Cymru golygu

 
Mark Drakeford yn 2017

Cynhyrchodd Llywodraeth Lafur Cymru ddiweddariad ar yr adroddiad ar ddiwygio’r Deyrnas Unedig ym mis Mehefin 2021. Amlinellodd crynodeb yr adroddiad hwn 20 o newidiadau allweddol arfaethedig i ddatganoli yn y DU. Byddai’r diwygiad arfaethedig hwn i strwythur datganoli ar gyfer gwledydd y DU yn adeiladu DU gryfach a mwy parhaol, yn ôl Mark Drakeford . [44]

Mae cynnig Llafur Cymru ar gyfer "ffederaliaeth bellgyrhaeddol" [45] wedi'u crynhoi fel a ganlyn:

Egwyddorion golygu
 1. Daw’r DU yn undeb gwirfoddol o 4 gwlad.
 2. Parhad yw datganoli ac ni ellir ei ddadwneud heb gytundeb yr etholwyr.
 3. Cydraddoli datganoli ar draws cenhedloedd, i ddod mor ddatganoledig â phosibl.
Deddfu golygu
 1. Mae pob senedd/cynulliad yn y DU yn penderfynu ar ei faint ei hun a sut y caiff aelodau eu hethol.
 2. Ni ddylai Senedd y DU ddeddfu ar faterion datganoledig heb gydsyniad.
 3. Ffynhonnell gyllid ganolog ar gyfer costau rhedeg seneddau/cynulliad datganoledig.
 4. Cynrychiolaeth o wledydd datganoledig yn Nhŷ’r Cyffredin.
 5. Diwygiodd Tŷ’r Arglwyddi i adlewyrchu cyfansoddiad y Deyrnas Unedig ac i amddiffyn y cyfansoddiad a datganoli.
Cysylltiadau rhynglywodraethol golygu
 1. Rhaid trin llywodraethau yn gyfartal
 2. Mae gweinidogion yn gyfrifol ac yn cael eu dwyn i gyfrif am ddyletswyddau yn eu gwlad eu hunain heb ymyrraeth gan lywodraethau eraill.
 3. Nid yw llywodraeth y DU yn ariannu cyfrifoldebau llywodraethau eraill heb ganiatâd.
 4. Cydweithrediad rhynglywodraethol rheolaidd a threfnus er budd y DU.
 5. Mae gan lywodraethau datganoledig lais mewn cysylltiadau rhyngwladol a masnach.
 6. Cyrff y DU sy’n gweithio i bob gwlad yn y DU.
 7. Didueddrwydd parhaus y gwasanaeth sifil sy’n gwasanaethu llywodraethau Cymru, yr Alban a’r DU, gan weithio gyda gwasanaeth sifil Gogledd Iwerddon.
Materion ariannol golygu
 1. Cyllid yn seiliedig ar angen. Dim cyllid y DU y tu allan i'r trefniadau hyn heb ganiatâd.
 2. Grant seiliedig ar anghenion gan lywodraeth y DU i wledydd datganoledig (a godir gan drethi datganoledig a lleol a benthyca).
 3. Ffurfio corff cyhoeddus annibynnol i oruchwylio cyllid ledled y DU.
 4. Mae pob llywodraeth yn pennu ac yn cael ei dal yn atebol am flaenoriaethau treth a gwariant.
Cyfiawnder golygu
 1. Cyfiawnder a phlismona wedi’u datganoli i Gymru (fel y mae yn yr Alban a Gogledd Iwerddon).
 2. Mae aelodaeth y Goruchaf Lys yn adlewyrchu’r DU gyfan.
Materion cyfansoddiad golygu
 1. Confensiwn Cyfansoddiadol gydag aelodaeth y DU gyfan yn ystyried llywodraethu’r DU a pherthnasoedd rhynglywodraethol. [46]

Keir Starmer a Gordon Brown golygu

 
Keir Starmer, hystings etholiad arweinyddiaeth y Blaid Lafur 2020.

Ym mis Ionawr 2022, cytunodd Keir Starmer, arweinydd plaid Lafur y DU, i ddiwygio’r DU yn “gyflym” pe bai Llafur yn ffurfio’r llywodraeth genedlaethol nesaf. [47] Fe wnaeth hefyd addo “datganoli grym radical” a fyddai’n cynnwys cyfansoddiad ysgrifenedig. Dywedwyd bod diffyg manylion mwy penodol yng nghynlluniau datganoli radical neu ffederaleiddio Starmer. [48] Rhoddodd Starmer y dasg hefyd i Gordon Brown o arwain "Comisiwn Cyfansoddiad" ar gyfer diwygio arfaethedig y DU, comisiwn a fyddai'n dod yn weithredol o dan lywodraeth Lafur. [49] Mae Brown wedi awgrymu ffederaliaeth fel opsiwn ymarferol yn dilyn Brexit ac, yn ôl Adam Tomkins, wedi cefnogi “Prydain ddiwygiedig, setliad ffederal newydd, a phwerau pellach ar gyfer Holyrood wedi’i wefru”. Cynigiodd Brown: [50] [51]

 • Trosglwyddo pwerau Ewropeaidd o’r UE i Senedd yr Alban ar gyfer amaethyddiaeth, pysgodfeydd, rheoleiddio amgylcheddol a meysydd cyflogaeth ac ynni.
 • £800 miliwn wedi’i drosglwyddo o’r UE i’r Alban fel y byddai’n cael ei roi gydag aelodaeth o’r UE
 • Polisi rhanbarthol Senedd yr Alban, cymryd camau i gefnogi ei diwydiannau ei hun.
 • Cyfraddau TAW a osodwyd gan Senedd yr Alban
 • Mae Senedd yr Alban yn negodi gyda gwledydd Ewropeaidd ar bolisïau o fewn ei phwerau
 • Mynediad UE i ddiwydiannau a phrifysgolion yr Alban ar gyfer ymchwil a rhaglen Erasmus i fyfyrwyr.
 • Roedd yr Alban yn gwarantu lle yn Llys Hawliau Dynol Ewrop neu Bennod Gymdeithasol yr UE
 • Diwygiodd Banc Lloegr fel Banc Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon gyda chynrychiolaeth llawn staff yn yr Alban. [52]

Ym mis Medi 2022, dywedwyd bod cynlluniau Gordon Brown yn cynnwys; datganoli trethiant ymhellach i ranbarthau Cymru, yr Alban a Lloegr; mecanwaith newydd i "grwpiau cymunedol" ar gyfer hyrwyddo biliau yn y senedd; gwarant cyfansoddiadol o hawliau cymdeithasol ac economaidd; disodli Tŷ’r Arglwyddi gan dŷ uchaf o wledydd a rhanbarthau (a ddyfynnwyd yn flaenorol ym maniffestos 2015 a 2019 y blaid); lleiafswm o dair blynedd o gyllid i lywodraethau lleol a datganoledig ar gyfer cynllunio tymor hwy. [53] Awgrymodd prif weinidog Cymru, Mark Drakeford y byddai argymhellion Gordon Brown yn sicrhau ffyrdd ymarferol na ellid diystyru datganoli. [54]

Adroddiad "Prydain Newydd" golygu

Ym mis Rhagfyr 2022, cyhoeddwyd adroddiad Llafur ar y Comisiwn ar Ddyfodol y DU, o’r enw “Prydain Newyddi”, gwnaed y cynigion canlynol:

 • Cael gwared â Thŷ’r Arglwyddi a chael Cynulliad y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau yn ei le
 • Sefydlu Cyngor y Cenhedloedd a'r Rhanbarthau i gymryd lle'r Cydbwyllgorau Gweinidogol
 • Ffurfiad newydd a statudol o gonfensiwn Sewel, a ddylai fod yn gyfreithiol-rwym, gan ddarparu codeiddio cyfansoddiadol tebyg i wladwriaethau a thaleithiau mewn gwledydd ffederal
 • Sicrhau ymrwymiad holl lywodraethau’r DU i gydweithio[55]

Cynghrair-Undeb yr Ynysoedd golygu

Ym mis Mawrth 2022, cynhyrchodd Glyndwr Jones o'r Sefydliad Materion Cymreig ddogfen "Cynghrair-Undeb yr Ynysoedd" yn trafod opsiynau cyfansoddiadol ar gyfer y DU gyda rhagair gan gyn-brif weinidog Cymru Carwyn Jones. Mae’r awdur yn cyflwyno nifer o opsiynau cyfansoddiadol posibl ar gyfer cenhedloedd y DU gan gynnwys: datganoli, ffederaliaeth, cydffederaliaeth, ffederasiwn cydffederal, sofraniaeth o fewn yr UE ac annibyniaeth. Mae'r awdur yn setlo ar gydffederaliaeth, undeb o genhedloedd sofran sy'n sefyll rhwng ffederaliaeth a chonffederasiwn, gyda chytundeb cydffederal y cytunwyd arno rhwng seneddau cenedlaethol, sydd ar y cyd yn ffurfio "Cyngor yr Ynysoedd". Byddai’r undeb arfaethedig yn cynnwys y canlynol:

 • Hawliau symud, preswylio a chyflogaeth mewn unrhyw genedl o fewn yr undeb
 • Byddai gan bob cenedl ei hawdurdodaeth gyfreithiol ei hun yn ogystal â "Goruchaf Lys yr Ynysoedd"
 • Arian cyffredin a "Banc yr Ynysoedd" canolog
 • Byddai gan bob gwlad ei threth ei hun ac yn cyfrannu cyfran o'u CMC i "Gyngor yr Ynysoedd"
 • Amddiffyn, polisi tramor, masnach fewnol, arian cyfred, economeg ar raddfa fawr a "materion yr Ynysoedd" a lywodraethir gan "Gyngor yr Ynysoedd"
 • Mae pob cenedl yn dal 4 sedd yng nghyngor cyffredinol y CU ac un sedd gyfunol yng Nghyngor Diogelwch y CU [56]
 
Laura McAllister yn 2013.

Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru golygu

Mae’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru yn gomisiwn parhaus a fydd yn gwneud argymhellion am ddyfodol cyfansoddiadol Cymru. Gyda’u cyfarfod cyntaf ar 25 Tachwedd 2021, mae’r Athro Laura McAllister a Dr Rowan Williams yn cyd-gadeirio’r comisiwn. Mae’r Athro McAllister wedi datgan bod yr holl opsiynau ar y bwrdd – gan gynnwys annibyniaeth. [57] Sefydlwyd y comisiwn annibynnol hwn yn 2022 gan Lywodraeth Cymru ac mae ganddo ddau amcan eang sy’n cynnwys ystyried a datblygu opsiynau ar gyfer diwygio strwythurau cyfansoddiadol y DU, a phrif opsiynau blaengar i gryfhau democratiaeth Cymru a sicrhau gwelliannau i Gymru. [58]

Yn ei adroddiad interim ym mis Rhagfyr 2022, mae’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru yn cynnig y canlynol fel opsiwn ar gyfer DU ffederal:

 • Mae cyfrifoldeb Senedd a Llywodraeth y DU dros y DU ar wahân i Loegr
 • Diwygio Ty'r Arglwyddi
 • Cyfrifoldeb ariannol datganoledig am drethiant
 • Cyfrifoldeb ariannol datganoledig dewisol am les [59]

Manteision posibl a awgrymir golygu

Awgrymodd adroddiad gan yr Ymddiriedolaeth Ffederal y manteision posibl canlynol o DU ffederal:

 • Cyfansoddiad ar gyfer hunaniaeth lefel y DU ac is-DU
 • Yn gyfansoddiadol ffurf gwladwriaethau o'r gweinyddiaethau datganoledig. Rhoi'r gorau i danseilio gan lywodraeth y DU
 • Llywodraethu democrataidd cyson ar draws y DU
 • Mynd i'r afael â'r "Cwestiwn Saesneg"
 • Potensial i osgoi canoli economaidd, ariannol, diwylliannol a chanoli yn Llundain
 • Nodi pwerau priodol i'w defnyddio ar lefel is-DU a San Steffan
 • Eglurhad o statws haenau o lywodraeth islaw llywodraeth y DU
 • Ailddosbarthu ar sail anghenion ar lefel ffederal, gan ddisodli Fformiwla Barnett a datrys tensiynau’r DU a llywodraeth ddatganoledig
 • Datrys cyfyng-gyngor statws Tŷ'r Arglwyddi [60]

Safbwyntiau pleidiau gwleidyddol golygu

Mae aelodau Plaid Lafur y DU gan gynnwys eu harweinydd, Keir Starmer wedi cefnogi ffederaliaeth, ond eto nid yw’r blaid ar gyfer y DU gyfan wedi gwneud ymrwymiad. Y Democratiaid Rhyddfrydol yw’r unig blaid wleidyddol brif ffrwd sydd eto wedi mabwysiadu polisi ar gyfer Teyrnas Unedig ffederal yn ffurfiol ac sy’n amlinellu strwythur y ffederasiwn arfaethedig yn unol â’r model “Three Nations plus English Regions”. Mae'n well gan bleidiau gwleidyddol eraill y status quo neu gynyddu ymreolaeth ymhellach na ffederaliaeth trwy annibyniaeth .

pleidiau'r DU golygu

Democratiaid Rhyddfrydol [61]

pleidiau Albanaidd golygu

Llafur yr Alban [62]

Democratiaid Rhyddfrydol yr Alban [63]

pleidiau Cymreig golygu

Llafur Cymru [64]

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru [65]

Pleidiau rhanbarthol Lloegr golygu

Mebyon Kernow : Cefnogwch Gynulliad Cernywaidd. [66]

Plaid Swydd Efrog : Yn cefnogi Senedd Ranbarthol. [67]

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu

 1. Kingston, David. "Federal UK". Federal Union (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-10-08.
 2. "The United Kingdom is broken. It's time for a new British federation | Simon Jenkins". the Guardian (yn Saesneg). 2022-07-05. Cyrchwyd 2022-10-08.
 3. Follesdal, Andreas (2003-01-05). Federalism. https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/federalism/.
 4. "Toponymic guidelines for map and other editors, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland". GOV.UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-15.
 5. "Toponymic guidelines for map and other editors, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland". GOV.UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-15.
 6. "Standard: ISO 3166 — Codes for the representation of names of countries and their subdivision". www.iso.org. Cyrchwyd 2022-04-15.
 7. "The big read: Can federalism ever work in the UK?". HeraldScotland (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 8. "Federalism". LII / Legal Information Institute (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 9. "Scotland Act 2016".
 10. "Wales Act 2017".
 11. 11.0 11.1 "Local Parliaments For England. Mr. Churchill's Outline Of A Federal System, Ten Or Twelve Legislatures". The Times. 13 September 1912.
 12. 12.0 12.1 "Mr. Winston Churchill's speech at Dundee". The Spectator. 14 September 1912.
 13. 13.0 13.1 "The big read: Can federalism ever work in the UK?". HeraldScotland (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-03-02.
 14. "The Scottish Parliament reestablished". www.parliament.scot (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 15. 15.0 15.1 "History of devolution". senedd.wales (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 16. "Welsh assembly renamed Senedd Cymru/Welsh Parliament". BBC News (yn Saesneg). 2020-05-06. Cyrchwyd 2022-03-10.
 17. "Scots back independence – but at a price, survey finds". The Guardian (yn Saesneg). 2011-12-05. Cyrchwyd 2021-02-19.
 18. McHarg, Aileen (2016). "A Powerhouse Parliament? An Enduring Settlement? The Scotland Act 2016". The Edinburgh Law Review 20 (3): 360–61. doi:10.3366/elr.2016.0367. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/edinlr20&div=51&g_sent=1&casa_token=&collection=journals. Adalwyd 28 January 2021.
 19. Williams, Shirley (16 September 2014). "How Scotland could lead the way towards a federal UK". The Guardian. Cyrchwyd 20 September 2014.
 20. "Answer sought to the West Lothian question". BBC News Scotland. 8 September 2011. Cyrchwyd 8 September 2011.
 21. "English vote plan to become law despite objections". BBC News. BBC. 22 October 2015. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 October 2015. Cyrchwyd 24 October 2015.
 22. "Commons scraps English votes for English laws". BBC News. 13 July 2021.
 23. KENDLE, JOHN (1971). "Federalism and the Irish Problem in 1918". History 56 (187): 207–230. doi:10.1111/j.1468-229X.1971.tb02019.x. ISSN 0018-2648. JSTOR 24407170. https://www.jstor.org/stable/24407170.
 24. "Unit 8 David Lloyd George and the destiny of Wales: View as single page". www.open.edu. Cyrchwyd 2022-03-10.
 25. KENDLE, JOHN (1971). "Federalism and the Irish Problem in 1918". History 56 (187): 207–230. doi:10.1111/j.1468-229X.1971.tb02019.x. ISSN 0018-2648. JSTOR 24407170. https://www.jstor.org/stable/24407170.
 26. "West Lothian question". UK Parliament.
 27. Melding, David (2013). THE REFORMED UNION THE UK AS A FEDERATION (PDF). iwa.
 28. "F41: Towards a Federal UK". Liberal Democrats (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-14.
 29. "The Creation of a Federal United Kingdom". Liberal Democrats (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-13.
 30. "A Framework for England in a Federal UK". Liberal Democrats (yn Saesneg).
 31. "Framework for England in a Federal UK". Liberal Democrats (yn Saesneg).
 32. Federal Britain The case for decentralisation (PDF).
 33. "Chuka Umunna calls for an English parliament and a federal UK". The Guardian (yn Saesneg). 2015-07-22. Cyrchwyd 2022-03-10.
 34. "About the Constitution Reform Group" (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-04-13. Cyrchwyd 2022-04-13.
 35. Act of Union Bill (PDF). Constitution Reform Group. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2022-04-29. Cyrchwyd 2023-01-14.
 36. "Population estimates - Office for National Statistics". www.ons.gov.uk. Cyrchwyd 2020-03-02.
 37. 37.0 37.1 "A Federalist Constitution for the U.K." Federal Union (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-03-05.
 38. Federalism: The UK's Future? (PDF). The Federal Trust.
 39. editor, Severin Carrell Scotland (2020-02-04). "Scottish independence surveys 'show Brexit has put union at risk'". The Guardian (yn Saesneg). ISSN 0261-3077. Cyrchwyd 2020-03-12.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 40. "Good Friday Agreement: why it matters in Brexit". UK in a changing Europe (yn Saesneg). 2018-04-18. Cyrchwyd 2020-03-12.
 41. "Former Brexit chief urges rethink of UK Union". BBC News (yn Saesneg). 2019-09-09. Cyrchwyd 2020-03-12.
 42. 42.0 42.1 Chappell, Elliot. "Keir Starmer urged to back radical constitutional reforms by new report". LabourList (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-13.
 43. "Keir Starmer urged to back radical constitutional reform for UK". The Guardian (yn Saesneg). 2021-01-31. Cyrchwyd 2022-03-10.
 44. "Reforming our Union: Shared governance in the UK June 2021". GOV.WALES (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 45. "Our Nation". movingforward.wales. Cyrchwyd 2022-04-21.
 46. "Reforming our Union 2021: summary [HTML]". GOV.WALES (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-21.
 47. "Labour would reform the Union 'quickly' and without a referendum after winning power says Starmer". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2022-01-29. Cyrchwyd 2022-03-10.
 48. Staunton, Denis. "How would a federal UK affect a shared island of Ireland?". The Irish Times (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 49. "Starmer: Gordon Brown to lead commission "to settle the future of the union"". HeraldScotland (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 50. Brown, Gordon (2017-03-28). "Brexit is an opportunity to make a federal United Kingdom". Financial Times. Cyrchwyd 2022-03-10.
 51. Dickie, Douglas (2022-03-02). "Scottish Unionists warned fighting indyref on 'federalism' will see the Nats win". scottishdailyexpress (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 52. "Gordon Brown calls for federalism to determine Scotland's future". www.fifetoday.co.uk (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-03-10.
 53. "'Broon's Brigadoon' SNP blast ex-PM's plan to save the union". HeraldScotland (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-10-22.
 54. "Future Labour UK Government will ensure devolution can't be rolled back, says Drakeford". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2022-10-25. Cyrchwyd 2022-10-27.
 55. Pope, Conor (2022-12-05). "A New Britain: Renewing our Democracy and Rebuilding our Economy". The Labour Party (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-11-01.
 56. Trust, Federal (2022-03-28). "A League-Union of the Isles - Book Recommendation". The Federal Trust (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-14.
 57. "Welsh Government reveal members of its new Constitutional Commission". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2021-11-16. Cyrchwyd 2022-04-13.
 58. "The Independent Commission on the Constitutional Future of Wales". GOV.WALES (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-13.
 59. "Interim report by The Independent Commission on the Constitutional Future of Wales" (PDF).
 60. Federalism: The UK's Future?.
 61. "The Creation of a Federal United Kingdom". libdems.org.uk. 26 September 2020.
 62. "Scottish Labour commits to federalism as Dugdale reaffirms support for Union". labourlist.org. 25 February 2017.
 63. "Scot Lib Dems launch Federalism drive". scotlibdems.org.uk. 6 March 2017. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2018-07-28. Cyrchwyd 2023-01-14.
 64. "Our Nation". movingforward.wales. Cyrchwyd 2022-04-14.
 65. "Independence - Not the time, Not the Priority". welshlibdems.wales. 25 September 2020. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2023-01-14. Cyrchwyd 2023-01-14.
 66. "More power to Cornwall < Policies < Mebyon Kernow - The Party for Cornwall". www.mebyonkernow.org. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-05-26. Cyrchwyd 2022-04-27.
 67. "Devolution". Yorkshire Party - building a stronger Yorkshire in a fairer UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-04-27.