Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 ym Mae Caerdydd ar 3-11 Awst 2018. Hwn oedd Eisteddfod olaf y trefnydd Elfed Roberts cyn iddo ymddeol o'r swydd ar ôl 25 mlynedd. Dywedodd y trefnydd fod Caerdydd yn "brifddinas hyderus a bywiog, a bod y Bae yn un o ganolfannau cymdeithasol y ddinas, a bod mynd Eisteddfod i'r Bae yn arbrawf hynod gyffrous". Hwn hefyd oedd Eisteddfod olaf Geraint Llifon fel Archdderwydd cyn trosglwyddo'r awenau i Myrddin ap Dafydd.[2] Beirniadwyd Geraint Llifon yn llym ar y cyfryngau am sylw negyddol am ferched yn seremoni y Coroni. Ar y dydd Iau ymwelodd Geraint Thomas, enillydd Tour de France 2018 a'r Senedd a'r Eisteddfod.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018
 ← Blaenorol Nesaf →

-

Lleoliad Bae Caerdydd
Cynhaliwyd 3-11 Awst 2018
Archdderwydd Geraint Llifon
Daliwr y cleddyf Robin o Fôn
Cadeirydd Ashok Ahir
Llywydd Huw Stephens
Nifer yr ymwelwyr tua 500,000[1]
Enillydd y Goron Catrin Dafydd
Enillydd y Gadair Gruffudd Eifion Owen
Gwobr Daniel Owen Mari Williams
Gwobr Goffa David Ellis Andrew Peter Jenkins
Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn Karen Owen
Gwobr Goffa Osborne Roberts Ryan Vaughan Davies
Gwobr Richard Burton Eilir Gwyn
Y Fedal Ryddiaith Manon Steffan Ros
Medal T.H. Parry-Williams Meinir Lloyd
Y Fedal Ddrama Rhydian Gwyn Lewis
Tlws Dysgwr y Flwyddyn Matt Spry
Tlws y Cerddor Tim Heeley
Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts Steffan Lloyd Owen
Medal Aur am Gelfyddyd Gain Nerea Martinez de Lecea
Medal Aur am Grefft a Dylunio Zoe Preece
Gwobr Ivor Davies Rhannwyd rhwng Carnifal Butetown, Jennifer Taylor a Sara Rhoslyn Moore
Gwobr Dewis y Bobl Zoe Preece
Ysgoloriaeth yr Artist Ifanc Gweni Llwyd
Medal Aur mewn Pensaernïaeth KKE Architects
Ysgoloriaeth Pensaernïaeth Bethan Scorey
Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg Hefin Jones
Gwefan Gwefan 2018 (archif)
Golwg o'r Eisteddfod o Fae Caerdydd

Yn hytrach na Maes traddodiadol, lleolwyd yr Eisteddfod yn yr ardal o gwmpas y Senedd a Chanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd, gyda'r Ganolfan yn cymryd lle'r Pafiliwn arferol. Adeilad y Senedd oedd cartref Y Lle Celf. Gosodwyd yr amryw stondinau ar y parciau o gwmpas yr Eglwys Norwyaidd ac ar waelod Rhodfa Lloyd George. Gosodwyd llwyfan y maes a'r pentref bwyd ym Mhlas Roald Dahl. Defnyddiwyd hen adeilad Profiad Doctor Who ar gyfer Maes B gyda Chaffi Maes B ar dir cyfagos.

Profodd yr Eisteddfod yn llwyddiant gyda nifer yn canmol natur agored a chynhwysol y Maes. Dywedodd nifer o stondinwyr eu bod wedi yn brysur a fod busnes wedi bod yn dda. Yn dilyn yr "arbrawf" cododd rhai y syniad o barhau gyda'r un patrwm yn y dyfodol gyda Maes agored ac am ddim. Dywedodd yr Eisteddfod y byddai rhaid edrych ar sut y gellir ariannu y fath ŵyl mewn lleoliadau eraill, lle efallai nad oes yr adnoddau ac adeiladau fel oedd ar gael ym Mae Caerdydd.[3]

Yng nghyfarfod Cyngor yr Eisteddfod yn Aberystwyth ar 24 Tachwedd 2018 datgelwyd fod fwy o ymwelwyr nag erioed o’r blaen wedi ymweld a'r Eisteddfod yng Nghaerdydd gyda rhai amcangyfrifon yn dweud fod hanner miliwn o ymwelwyr wedi dod i'r Maes. Oherwydd nad oedd tâl mynediad i'r Maes a'r gost ychwanegol, roedd diffyg ariannol gweithredol o £290,139.

Prif gystadlaethau golygu

Y Gadair golygu

Enillydd y Gadair oedd Gruffudd Eifion Owen (ffugenw "Hal Robson-Kanu"). Traddodwyd y feirniadaeth gan Ceri Wyn Jones, ar ran ei gyd-feirniaid Emyr Davies a Rhys Iorwerth. Cystadlodd un ar ddeg, a'r dasg oedd llunio awdl ar fwy nag un o'r mesurau traddodiadol, heb fod yn fwy na 250 o linellau, o dan y teitl Porth. Dywedodd y beirniaid fod hi'n gystadleuaeth eithriadol o agos, a bod "y gŵr dienw" hefyd yn deilwng o'r Gadair, ond roedd awdl Gruffudd wedi rhoi mwy o wefr i'r tri beirniad.[4] Datgelwyd mai Eurig Salisbury (ffugenw "y gŵr dienw") oedd yn ail am y Gadair.[5]

Noddwyd y Gadair gan Amgueddfa Cymru i ddathlu pen-blwydd Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan yn 70 oed yn 2018, a phenodwyd Chris Williams o Oriel y Gweithwyr, Ynyshir i'w chreu. Bu Sain Ffagan yn gartref i arddangosfeydd am grefftau traddodiadol yng Nghymru ers ei sefydlu ym 1948. Derbyniodd yr enillydd hefyd wobr ariannol o £750, yn rhoddedig gan Gaynor a John Walter Jones er cof am eu merch Beca.

Y Goron golygu

Enillydd y Goron oedd Catrin Dafydd (ffugenw "Yma"). Traddodwyd y feirniadaeth gan Christine James ar ran ei chyd-feirniaid Ifor ap Glyn a Damian Walford Davies. Cystadlodd 42 eleni a'r dasg oedd cyflwyno casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn, heb fod dros 250 o linellau ar y testun Olion. Testun y casgliad oedd Cymreictod "cymysg" Trelluest (Grangetown), Caerdydd ac yn y feirniadaeth dywedodd Christine James "Dyma gasgliad amserol ac apelgar o obeithiol gan fardd sy’n lladmerydd huawdl dros Gymreictod cymysg, byrlymus y brifddinas".[6]

Gemydd o Gastell-nedd, Laura Thomas, 34 oed, a ddewisiwyd i gynllunio'r goron, a dywedir ei bod wedi creu dyluniad "modern ac unigryw ond sydd hefyd yn parchu traddodiadau’r Eisteddfod".[2] Noddir y goron gan Brifysgol Caerdydd. Astudiodd Laura gemwaith yn Central Saint Martins yn Llundain, ac mae hi'n gweithio i gwmni Gemwaith Mari Thomas yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Derbyniodd yr enillydd hefyd wobr ariannol o £750, rhoddedig gan Manon Rhys a Jim Parc Nest.

Gwobr Goffa Daniel Owen golygu

Yr enillydd oedd Mari Williams o Gaerdydd. Traddodwyd y feirniadaeth gan Meinir Pierce Jones ar ran ei chyd-feirniaid Bet Jones a Gareth Miles. Tasg y gystadleuaeth oedd creu nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf, heb fod yn llai na 50,000 o eiriau. Y wobr oedd Medal Goffa Daniel Owen a £5,000, yn rhoddedig gan CBAC. Daeth 10 cynnig ar y gystadleuaeth eleni. Doe a Heddiw oedd enw y darn buddugol pan gafodd ei gyflwyno, ac "Ysbryd yr Oes" oedd y ffugenw. Bellach, ailenwyd y nofel yn Ysbryd yr Oes.

Y Fedal Ryddiaith golygu

Enillydd y Fedal oedd Manon Steffan Ros o Dywyn gyda'i chyfrol Llyfr Glas Nebo dan y ffugenw "Aleloia". Y dasg oedd cyfansoddi cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau ar y thema "Ynni" gyda gwobr ariannol o £750 yn ogystal a'r Fedal. Derbyniwyd 14 o gyfrolau eleni a thraddodwyd y feirniadaeth gan Sonia Edwards ar ran ei chyd-feirniaid Menna Baines a Manon Rhys.[7]

Tlws y Cerddor golygu

Enillydd y tlws oedd Tim Heeley, sydd o Scarborough yn wreiddiol ac sy'n gweithio yn Sir y Fflint. Y dasg oedd cyfansoddi darn i gerddorfa lawn fyddai'n gweddu i ddrama dditectif ar y teledu, heb fod yn fwy na saith munud. Traddodwyd y feirniadaeth gan John Rea ar ran ei gyd-feirniaid John Hardy ac Owain Llwyd.[8]

Y Fedal Ddrama golygu

Enillydd y Fedal oedd Rhydian Gwyn Lewis, yn wreiddiol o Gaernarfon sydd nawr yn byw yn Grangetown, Caerdydd, am ei ddrama Maes Gwyddno (ffugenw "Elffin"). Traddodwyd y feirniadaeth gan Betsan Llwyd ar ran ei chyd-feirniaid Sarah Bickerton ac Alun Saunders. Y dasg oedd ysgrifennu ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd. Cyflwynwyd y Fedal er cof am Urien Wiliam, rhoddedig gan ei briod Eiryth a’r plant, Hywel, Sioned a Steffan yn ogystal â gwobr o £750 (Cronfa Goffa Huw Roberts, Pwllheli).[9]

Canlyniadau Cystadlaethau golygu

Alawon Gwerin golygu

1. Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer 1. Côr Merched Canna 2. Ger y Lli 3. Côr Godre'r Garth

2. Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer 1. Eryrod Meirion 2. Hogie'r Berfeddwlad 3. Lodesi Dyfi

3. Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer 1. Amôr 2. Aelwyd Yr Ynys 3. Aelwyd Porthcawl

4. Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis 21 oed a throsodd 1. Emyr Lloyd Jones 2. Rhydian Jenkins 3. Enlli Lloyd Pugh

5. Unawd Alaw Werin 16-21 oed 1. Cai Fôn Davies 2. Llinos Haf Jones 3. Lewys Meredydd

6. Unawd Alaw Werin 12-16 oed 1. Cadi Gwen Williams 2. Owain John 3. Nansi Rhys Adams

7. Unawd Alaw Werin dan 12 oed 1. Ioan Joshua Mabbutt 2. Efan Arthur Williams 3. Ela Mablen Griffiths-Jones

8. Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân 1. Glanaethwy 2. Ysgol Treganna 3. Bro Taf

9. Grŵp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol 1. Tawerin Bach 2. Sesiwn Caerdydd 3. Tawerin

10. Unawd ar unrhyw offeryn gwerin 1. Gareth Swindail-Parry 2. Osian Gruffydd 3. Mared Lloyd

Bandiau Pres golygu

12. Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 1. Band Tylorstown 2. Band BTM 3. Seindorf Arian Deiniolen

13. Bandiau Pres Dosbarth 2 1. Band Pres Bwrdeistref Casnewydd 2. Band Melingriffith 2 3. Band Tref Blaenafon

14. Bandiau Pres Dosbarth 3 1. Band Pres Dyffryn Taf 2. Band Arian Llansawel 3. Band Pres RAF Sain Tathan

15. Bandiau Pres Dosbarth 4 1. Band Pres Rhondda Uchaf 2. Band Gwaun Cae Gurwen 3. Seindorf Arian Dyffryn Nantlle

16. Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer 1. Côr Merched y Ddinas

17. Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer 1. Criw Caerdydd 2. Meibion y Gorad Goch 3. Parti'r Gromlech

18. Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer 1. Amôr 2. Aelwyd Porthcawl

Celfyddydau Gweledol golygu

Cerdd Dant golygu

19. Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored 1. Pedwarawd Glantaf 2. Pedwarawd Cennin 3. Triawd Marchan

20. Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed 1. Alaw ac Enlli 2. Siôn Eilir ac Elis Jones 3. Trefor ac Andrew

21. Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed 1. Celyn Cartwright a Siriol Jones 2. Annest ac Elain 3. Fflur Davies a Leisa Gwenllian

22. Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd 1. Rhydian Jenkins 2. Enlli Lloyd Pugh 3= Trefor Pugh 3= Teleri Mair Jones

23. Unawd Cerdd Dant 16-21 oed 1. Llio Meirion Rogers 2. Cai Fôn Davies 3. Celyn Cartwright

24. Unawd Cerdd Dant 12-16 oed 1. Owain John 2. Gwenan Mars Lloyd 3. Nansi Rhys Adams

25. Unawd Cerdd Dant dan 12 oed 1. Lowri Anes Jarman 2. Ela Mablen Griffiths-Jones 3. Ela Mai Williams

Cerddoriaeth golygu

27. Cyfeilio i rai o dan 25 oed 1. Elain Rhys Jones

28. Cyflwyno Rhaglen o Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer 1. Côr CF1 2. Côr Dyffryn Dyfi 3. CôRwst

29. Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer 1. Côrdydd 2. Côr CF1 3. Côr Capel Cymreig y Boro, Llundain

30. Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer 1. Côr Meibion Pontarddulais 2. Côr Meibion Machynlleth 3. Côr Meibion Taf

31. Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer 1. Côr Merched Canna 2. Lodesi Dyfi 3. Cantonwm

32. Côr i rai 60 oed a throsodd heb fod yn llai nag 20 mewn nifer 1. Côr Hen Nodiant 2. Encôr 3. Henffych

33. Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer 1. Côr y Cwm 2. Côr Heol y March 3. Côr Hŷn Ieuenctid Môn

38. Ensemble lleisiol 10-26 oed rhwng 3 a 6 mewn nifer 1. Ensemble Glantaf 2. Criw Aber 3=. Swynol 3=. Lleisiau'r Ynys

34. Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru 1. Côr Caerdydd 2. Côr Bro Meirion 3. Côr Seingar

35. Cân Gymraeg Orau Gwahoddiad - Côr CF1

36. Tlws Arweinydd Corawl yr Ŵyl er cof am Sioned James Eleri Roberts - Côr Heol y March

37. Côr yr Ŵyl Côrdydd

39. Ysgoloriaeth W Towyn Roberts ac Ysgoloriaeth William Park-Jones 1. Steffan Lloyd Owen 2. Ffion Edwards 3. Huw Ynyr 4. Elen Lloyd Roberts

40. Unawd Soprano 25 oed a throsodd 1. Aneira Evans 2. Joy Cornock 3. Angharad Watkeys

41. Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor 25 oed a throsodd 1. Nia Eleri Hughes Edwards 2. Carys Griffiths-Jones 3. Iona Stephen Williams

42. Unawd Tenor 25 oed a throsodd 1. Efan Williams 2. Arfon Rhys Griffiths 3. Aled Wyn Thomas

43. Unawd Bariton/Bas 25 oed a throsodd 1. Andrew Peter Jenkins 2. Steffan Jones 3. Treflyn Jones

44. Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas Andrew Peter Jenkins

45. Canu Emyn 60 oed a throsodd 1. Gwynne Jones 2. Glyn Morris 3. Vernon Maher

46. Unawd Lieder/Cân Gelf 25 oed a throsodd 1. Peter Totterdale 2. Aled Wyn Thomas 3. Trefor Williams

47. Unawd Lieder/Cân Gelf o dan 25 oed 1. Dafydd Wyn Jones 2. Ryan Vaughan Davies 3. Sioned Llewelyn

48. Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd 1. Robert Lewis 2. Dafydd Allen 3. Erfyl Tomos Jones

49. Unawd Soprano 19-25 oed 1. Ffion Edwards 2. Tesni Jones 3. Sioned Llewelyn

50. Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor 19-25 oed 1. Ceri Haf Roberts 2. Erin Fflur 3. Kieron-Connor Valentine

51. Unawd Tenor 19-25 oed 1. Ryan Vaughan Davies 2. Dafydd Wyn Jones

52. Unawd Bariton/Bas 19-25 oed 1. Emyr Lloyd Jones 2. Dafydd Allen 3. Rhodri Wyn Williams

53. Gwobr Goffa Osborne Roberts - Y Rhuban Glas Ryan Vaughan Davies

54. Perfformiad unigol 19 oed a throsodd o gân o Sioe Gerdd 1. Gwion Morris Jones 2. Celyn Llwyd 3. Huw Blainey 4. Gwion Wyn Jones

55. Perfformiad unigol dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd 1. Owain John 2. Gabriel Tranmer 3. Lili Mohammad

56. Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts Huw Blainey

57. Unawd i Ferched 16-19 oed 1. Glesni Rhys Jones 2. Manon Ogwen Parry 3. Llinos Haf Jones

58. Unawd i Fechgyn 16-19 oed 1. Cai Fôn Davies 2. Owain Rowlands 3= Lewys Meredydd 3= Elwyn Siôn Williams

59. Unawd i Ferched 12-16 oed 1. Gwenan Mars Lloyd 2. Lili Mohammad 3. Erin Swyn Williams

60. Unawd i Fechgyn 12-16 oed 1. Owain John 2. Ynyr Lewis Rogers 3. Osian Trefor Hughes

61. Unawd dan 12 oed 1. Alwena Mair Owen 2. Ioan Joshua Mabbutt 3. Nia Menna Compton

62. Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans 1. Anne Collard

63. Grŵp Offerynnol Agored 1. Pumawd Pres A5 2. Band Pres y Waen Ddyfal 3. Band Cymunedol Melingriffith

64. Deuawd Offerynnol Agored 1. Nia ac Anwen 2. Heledd a Merin 3. Cerys ac Erin

65. Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd Carys Gittins

66. Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd 1. Carys Gittins 2. Carwyn Thomas 3. Epsie Thompson

67. Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd 1. Ben Tarlton 2. Saran Davies 3. Mabon Jones

68. Unawd Piano 19 oed a throsodd 1. Iwan Owen 2. Endaf Morgan 3=. Dominic Ciccotti 3=. Rachel Starritt

69. Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd 1. Peter Cowlishaw 2. Pete Greenwood 3. Merin Rhyd

70. Unawd Telyn 19 oed a throsodd 1. Manon Browning 2. Alis Huws 3. Anwen Mai Thomas

71. Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd 1. Heledd Gwynant

72. Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed 1. Tomos Wynn Boyles

73. Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed 1. Katie Bartels 2. Daniel O'Callaghan 3. Mali Gerallt Lewis

74. Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed 1. Elliot Kempton 2. Aisha Palmer 3=. Eirlys Lovell-Jones 3=. Osian Gruffydd

75. Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed 1. Tomos Wynn Boyles 2. Bill Atkins 3=. Glesni Rhys Jones 3=. Medi Morgan

76. Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed 1. Gabriel Tranmer

77. Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed 1. Aisha Palmer

79. Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed 1. Charlotte Kwok

80. Unawd Chwythbrennau dan 16 oed 1. Catrin Roberts 2. Georgina Belcher 3. Millie Jones

81. Unawd Llinynnau dan 16 oed 1. Eddie Mead 2. Felix Llywelyn Linden 3=. Mea Verallo 3=. Elen Morse-Gale

82. Unawd Piano dan 16 oed 1. Charlotte Kwok 2. Beca Lois Keen

83. Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed 1. Rhydian Tiddy 2. Glyn Porter 3=. Lisa Morgan 3=. Alice Newbold

84. Unawd Telyn dan 16 oed 1. Cerys Angharad 2. Heledd Wynn Newton 3=. Megan Thomas 3=. Erin Fflur Jardine

85. Unawd Offeryn/nau Taro dan 16 oed 1. Owain Siôn

86. Tlws y Cerddor Tim Heeley

87. Emyn-dôn Ann Hopcyn

89. Darn i ensemble jazz Gareth Rhys Roberts

90. Trefnu alaw werin Gymreig ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau Geraint Ifan Davies

91. Darn gwreiddiol i ensemble lleisiol tri llais fyddai'n addas ar gyfer disgyblion oedran cynradd Morfudd Sinclair

92. Cystadleuaeth i ddisgyblion 16 ac o dan 19 oed Twm Herd

93. Cystadleuaeth Tlws Sbardun Gwilym Bowen Rhys

Dawns golygu

94. Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake 1. Dawnswyr Nantgarw 2. Dawnswyr Tawerin 3. Cwmni Dawns Werin Caerdydd

95. Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 1. Dawnswyr Tawerin 2. Dawnswyr Môn 3. Dawnswyr Caerdydd 2

96. Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed 1. Bro Taf 2. Dawnswyr Penrhyd 3. Disgyblion a chyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Aberaeron

97. Dawns Stepio i Grŵp 1. Bro Taf 1 2. Bro Taf 2

98. Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio 1. Daniel ac Osian 2. Elen Morlais ac Ioan Wyn Williams 3. Deuawd Trewen

99. Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd 1. Osian Gruffydd 2. Daniel Calan Jones 3. Trystan Gruffydd

100. Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd 1. Nia Rees 2. Lois Glain Postle 3. Lleucu Parri

101. Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 1. Morus Caradog Jones 2. Iestyn Gwyn Jones 3. Ioan Wyn Williams

102. Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed 1. Elen Morlais Williams 2. Mared Lloyd 3. Celyn James

103. Props ar y Pryd (103) / Improv 1. Ioan, Elen a Mali 2. Trystan ac Osian 3. Elwyn, Ella a Cadi 4. Iestyn a Morus

105. Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol 1. Lowri Angharad Williams 2. Branwen Marie Owen 3. Nel Meirion

106. Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp dros 4 mewn nifer 1. Adran Amlwch 2. Adran Rhosllanerchrugog 3. E.K Wood Dance

107. Dawns Greadigol/Cyfoes i Bâr 1. Lowrie a Jodie 2. Caitlin ac Elin 3. Cari Owen a Ffion Bulkeley

108. Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd 1. Charlie Lindsay 2. Kai Easter 3. Catrin Jones

109. Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed 1. Lydia Grace Madoc 2. Jodie Garlick 3. Lowri Angharad Williams

110. Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr 1. Charlie Lindsay a Megan Burgess 2. Lowri a Jodie 3. Caitlin ac Elin

111. Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp 1. Hudoliaeth 2. Heintys 3. Jukebox Collective

Drama golygu

112. Actio Drama neu waith dyfeisiedig 1. Cwmni Criw Maes 2. Cwmni Drama'r Gwter Fawr 3. Cwmni Doli Micstiyrs

115. Deialog 1. Anni a Begw 2. Leisa Gwenllian a Lois Glain Postle 3. Iestyn a Nye

116. Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed Eilir Gwyn

117. Monolog i rai 12-16 oed 1. Morgan Sion Owen 2. Manon Fflur 3. Zara Evans

120. Trosi i'r Gymraeg Jim Parc Nest

121. Cyfansoddi dwy fonolog gyferbyniol John Gruffydd Jones

122. Cyfansoddi drama radio mewn unrhyw genre Gareth William Jones

123. Ffilm fer ar unrhyw ffurf ddigidol Iolo Edwards

124. Tlws Dysgwr y Flwyddyn Matt Spry

Dysgwyr golygu

125. Côr Dysgwyr rhwng 10 a 40 mewn nifer 1. Côr Daw 2. Côr Dysgwyr Sir Benfro 3. Côr Dysgwyr Porthcawl

126. Llefaru Unigol 16 oed a throsodd (dysgwyr) 1. Helen Evans

127. Parti Canu (dysgwyr) 1. Parti Daw Naw 2. Hen Adar Y Fenni 3. Parti Canu'r Fro

128. Unawd (dysgwyr) 1. Stephanie Greer 2. Paula Denby 3. Kathy Kettle

129. Llefaru Unigol 16 oed a throsodd: lefel Mynediad/Canolradd (dysgwyr) 1. Lyn Bateman 2. Helen Kennedy 3. Alan Kettle

130. Sgets (dysgwyr) 1. Dosbarth Hwyliog Caron

131. Cystadleuaeth Y Gadair Rosa Hunt

132. Cystadleuaeth Y Tlws Rhyddiaith Rosa Hunt

133. Llythyr i'w roi mewn capsiwl amser Sue Hyland

134. Fy hoff ap / My favourite app Angela Taylor

135. Sgwrs rhwng dau berson dros y ffens Kathy Sleigh

136. Darn i bapur bro yn hysbysebu digwyddiad Tracy Evans

137. Gwaith grŵp neu unigol Rebecca Edwards

138. Gwaith unigol Sarah Williams

Gwyddoniaeth a Thechnoleg golygu

139. Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd Hefin Jones

140. Erthygl Gymraeg Gwydion Jones

142. Gwobr Dyfeisio / Arloesedd Cadi Nicholas

Llefaru golygu

145. Côr Llefaru dros 16 mewn nifer 1. Côr Sarn Helen 2. Merched Eglwys Minny Street

146. Parti Llefaru hyd at 16 mewn nifer 1. Parti Man a Man 2. Merched Ryc a Rôl Clwb Rygbi Cymry Caerdydd 3. Ail Wynt

147. Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn 21 oed a throsodd Karen Owen

148. Llefaru Unigol Agored 1. Megan Llŷn 2. Elliw Dafydd 3. Siôn Jenkins

149. Cystadleuaeth Dweud Stori 1. Eiry Palfrey 2. Fiona Collins 3. Ifan Wyn

150. Llefaru Unigol 16-21 oed 1. Cai Fôn Davies 2. Efa Prydderch 3. Mali Elwy Williams

151. Llefaru Unigol 12-16 oed 1. Non Fôn Davies 2. Sophie Jones 3. Nansi Rhys Adams

152. Llefaru Unigol dan 12 oed 1. Betrys Llwyd Dafydd 2. Beca Marged Hogg 3. Elin Williams

153. Llefaru Unigol o'r Ysgrythur 16 oed a throsodd 1. Meleri Morgan 2. Caryl Fay Jones 3. Cai Fôn Davies

154. Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed 1. Sophie Jones 2. Morgan Sion Owen 3. Owain John

Llenyddiaeth golygu

157. Englyn unodl union: Llwybr Arfordir Cymru R John Roberts

158. Englyn ysgafn: Cawdel/Llanast Dai Rees Davies

160. Cywydd heb fod dros 14 o linellau: Bae Dafydd Mansel Job

161. Soned: Esgidiau Elin Meek

162. Filanél: Breuddwyd Huw Evans

163. Pum triban i'r synhwyrau Rhiain Bebb

164. Chwe limrig Idris Reynolds

165. Cyfansoddi cerdd i'w llefaru ar lwyfan gan bobl ifanc 12-16 oed John Gruffydd Jones

166. Deg cyfarchiad mewn cardiau ar gyfer amrywiaeth o achlysuron John Eric Hughes

168. Ysgoloriaeth Mentora Emyr Feddyg Gwynne Wheldon Evans

169. Gwobr Goffa Daniel Owen Mari Williams

173. Stori fer: Gofod Dyfan Maredydd Lewis

174. Llên micro: Gwesty Menna Machreth

175. Ysgrif: Trobwynt Dyfan Maredydd Lewis

176. Dyddiadur dychmygol beirniad Eisteddfod John Meurig Edwards

177. Casgliad o erthyglau i bapur bro Meurig Rees

178. Casgliad o lythyron dychmygol mewn cyfnos o ryfel Vivian Parry Williams

179. Taith dywys i gyflwyno ardal John Parry

180. Darn ffeithiol creadigol Kate Woodward

181. Adolygiad o waith creadigol Ciron Gruffydd

182. Casgliad o hyd at 30 o enwau lleoedd unrhyw ardal, pentref neu dref yng Nghymru Gerwyn James

183. Dwy erthygl, o leiaf 1000 o eiriau yr un, ar gyfer Y Casglwr Heather Williams

184. Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn yr Ariannin Nantlais Evans

Eraill golygu

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams - er clod Meinir Lloyd, Caerfyrddin

Cyhoeddi enwau buddugwyr Tlysau Sefydliad y Merched Stondin ar Faes yr Eisteddfod: 1. Cymorth Cristnogol 2. British Heart Foundation Cymru

 
Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd, ddiwedd Mehefin 2017

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. ‘Mwy o ymwelwyr nag erioed o’r blaen’ yn Eisteddfod Caerdydd , Golwg360, 24 Tachwedd 2018.
  2. 2.0 2.1 https://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2018/eisteddfod-2018[dolen marw] Gwefan swyddogol yr Eisteddfod; adalwyd 14 Awst 2017.
  3. Ble nesaf i'r Eisteddfod arbrofol wedi Caerdydd? , BBC Cymru Fyw, 10 Awst 2018. Cyrchwyd ar 14 Awst 2018.
  4.  Gruffudd Eifion Owen yn ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Eisteddfod Genedlaethol Cymru (10 Awst 2018).
  5. Eurig Salisbury yn ail am y Gadair… eto , Golwg360, 11 Awst 2018. Cyrchwyd ar 14 Awst 2018.
  6. Catrin Dafydd yn ennill y goron , Golwg360, 6 Awst 2018.
  7. Manon Steffan Ros yn ennill y Fedal Ryddiaith , BBC Cymru Fyw, 8 Awst 2018.
  8. Tim Heeley yn ennill Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod , BBC Cymru Fyw, 8 Awst 2018. Cyrchwyd ar 8 Awst 2017.
  9. Rhydian Gwyn Lewis yn ennill y Fedal Ddrama , Golwg360, 9 Awst 2018.