Rhestr Mesurau a Deddfau Senedd Cymru

Dyma restr Mesurau a Deddfau Senedd Cymru a adnabyddwyd cyn Mai 2020 fel 'Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru'. Mae'n rhestru Mesurau a basiwyd rhwng 2008 a 2011 gan y Cynulliad, a sefydlwyd ym 1999 dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, gyda'i rymoedd deddfwriaethol dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a hefyd Deddfau a basiwyd ers refferendwm ar bwerau y Cynulliad ym mis Mai 2011.

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres:

Gwleidyddiaeth
Cymru
gweld  sgwrs  golygu

Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2007-2011)

golyguDeddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011–2020)

golygu

Dim

Deddfau Senedd Cymru (2020–presennol)

golygu

Cyfeiriadau

golygu
 1. Cynulliad Cenedlaethol Cymru]] (2008). Mesur Gwneud Iawn am Gamweddaur GIG (Cymru) 2008 . Gwasg Ei Mawrhydi.
 2. Cynulliad Cenedlaethol Cymru]] (2008). Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 . Gwasg Ei Mawrhydi.
 3. Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011). Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011 . Gwasg Ei Mawrhydi.
 4. Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011). Mesur Addysg (Cymru) 2011 . Gwasg Ei Mawrhydi.
 5. Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012
 6. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012 . Gwasg Ei Mawrhydi.
 7. Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012
 8. Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013
 9. Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013
 10. Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013
 11. Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013
 12. Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013
 13. Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013
 14. Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
 15. Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 16. Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 17. Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 18. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 19. Deddf Addysg (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 20. Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 21. Deddf Tai (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 22. Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 23. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 24. Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 25. Deddf Cynllunio (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 26. Deddf Cymwysterau Cymru 2015: Testun rhagarweiniol
 27. Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 28. Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 29. Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 30. Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 31. Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 32. Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 33. Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 34. Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 35. Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 36. Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 37. Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 38. Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 39. Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 40. Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 41. Drakeford, Mark (21 Tachwedd 2018). "Rheoliadau Deddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018". Cyrchwyd 2 Chwefror 2019.
 42. Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 43. Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 44. Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 45. Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 46. Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 47. Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 48. Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 49. Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 50. Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 51. Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 52. Deddf Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 53. Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Testun rhagarweiniol
 54. Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021: Testun rhagarweiniol
 55. Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021: Testun rhagarweiniol
 56. Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021: Testun rhagarweiniol
 57. Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022: Testun rhagarweiniol
 58. Deddf Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022: Testun rhagarweiniol
 59. Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 2023: Testun rhagarweiniol
 60. Deddf Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 2023: Testun rhagarweiniol
 61. Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023: Testun rhagarweiniol
 62. Deddf Amaethyddiaeth (Cymru) 2023: Testun rhagarweiniol
 63. Deddf Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) 2024: Testun rhagarweiniol
 64. Deddf yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) 2024: Testun rhagarweiniol
 65. Deddf Seilwaith (Cymru) 2024: Testun rhagarweiniol

Dolenni allanol

golygu