Rhestr Mesurau a Deddfau Senedd Cymru

Dyma restr Mesurau a Deddfau Senedd Cymru a adnabyddwyd cyn Mai 2020 fel 'Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru'. Mae'n rhestru Mesurau a basiwyd rhwng 2008 a 2011 gan y Cynulliad, a sefydlwyd ym 1999 dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, gyda'i rymoedd deddfwriaethol dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a hefyd Deddfau a basiwyd ers refferendwm ar bwerau y Cynulliad ym mis Mai 2011.

Cymru
Flag of Wales.svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2007-2011)Golygu

2008Golygu

2009Golygu

2010Golygu

2011Golygu

Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011–2020)Golygu

2011Golygu

Dim

2012Golygu

2013Golygu

2014Golygu

2015Golygu

2016Golygu

2017Golygu

2018Golygu

2019Golygu

2020Golygu

Deddfau Senedd Cymru (2020–presennol)Golygu

2020Golygu

2021Golygu

2022Golygu

CyfeiriadauGolygu

 1. Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012
 2. Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012
 3. Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013
 4. Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013
 5. Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013
 6. Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013
 7. Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013
 8. Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013
 9. Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
 10. Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 11. Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 12. Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 13. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 14. Deddf Addysg (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 15. Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 16. Deddf Tai (Cymru) 2014: Testun rhagarweiniol
 17. Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 18. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 19. Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 20. Deddf Cynllunio (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 21. Deddf Cymwysterau Cymru 2015: Testun rhagarweiniol
 22. Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015: Testun rhagarweiniol
 23. Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 24. Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 25. Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 26. Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 27. Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 28. Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Testun rhagarweiniol
 29. Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 30. Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 31. Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 32. Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017: Testun rhagarweiniol
 33. Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 34. Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 35. Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 36. Drakeford, Mark (21 Tachwedd 2018). "Rheoliadau Deddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018". Cyrchwyd 2 Chwefror 2019.
 37. Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 38. Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018: Testun rhagarweiniol
 39. Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 40. Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 41. Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 42. Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019: Testun rhagarweiniol
 43. Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 44. Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 45. Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 46. Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 47. Deddf Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 2020: Testun rhagarweiniol
 48. Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Testun rhagarweiniol
 49. Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021: Testun rhagarweiniol
 50. Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021: Testun rhagarweiniol
 51. Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021: Testun rhagarweiniol
 52. Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022: Testun rhagarweiniol
 53. Deddf Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022: Testun rhagarweiniol

Dolenni allanolGolygu